Utrzymanie i konserwacja sygnalizacji świetlnych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu na drogach i ulicach na terenie miasta Tychy w 2019 roku

» Opis zapytania

Bieżące utrzymanie i konserwacja urządzeń sygnalizacyjnych w zakresie:
- przeprowadzania codziennego, w tym również w soboty, niedziele i święta objazdu i kontroli sygnalizacji w godzinach od 5:00 do 8:00. Po zakończeniu codziennego objazdu kontrolnego sygnalizacji świetlnych i związanych z nim czynnościami należy przesłać na adres e-mailowy tego samego dnia do godz. 10:00 (we wszystkie dni kalendarzowe) wypełnione i podpisane karty z dziennika eksploatacji sygnalizacji świetlnych,
- sprawdzania poprawności działania sygnalizacji, świecenia źródeł światła,
- sprawdzania skuteczności działania przycisków, pętli, detektorów oraz urządzeń realizujących program sygnalizacji,
- sprawdzania i pomiaru przekaźników sygnalizacyjnych, obwodów sygnalizacyjnych,
- sprawdzania i pomiaru pętli detekcyjnych,
- sprawdzania układu zgłoszenia pieszego, kontrola napięć, wykrywanie korozji, zatrzymanie cyklu,
- regulacji długości poszczególnych faz,
- utrzymania sygnalizatorów dźwiękowych,
- konserwacji sygnalizatorów (mycie soczewek oraz utrzymanie oznakowania soczewek sygnalizatorów, odblasków, ekranów kontrastowych, słupów, wysięgników, szafek, kamer wideodetekcji) jednak nie rzadziej niż raz w miesiącu. Dotyczy również komór pulsacyjnych będących elementami sygnalizacji ostrzegawczych,
- bieżącego czyszczenia masztów, wysięgników i szaf sterowników z naklejanych ogłoszeń,
- bieżącego sprawdzania stanu antykorozyjnej powłoki ochronnej wszystkich elementów metalowych, a w przypadku złego stanu malowanie ich,
- bieżącej kontroli, zakupu i wymiany żarówek, żarników i wkładów LED,
- wymiany uszkodzonej wkładki w zamkach (zaślepki),
- wymiany zniszczonej osłonki na przyciski,
- wymiany uszczelek drzwiczek oraz uszczelek soczewek (wraz z materiałami). Wymienione materiały muszą być materiałami tego samego typu co materiały zastosowane na danej sygnalizacji,
- bieżącej kontroli i zakupu oraz wymiany drobnych elementów takich jak: bezpieczniki, uszkodzone soczewki, daszki, uszczelki drzwiczek i soczewek itp.,
- kontroli zespołu zasilania elektrycznego Systemu Zasilania Rezerwowego,
- drobnych napraw sygnalizacji i aparatu sterowniczego (czynności obsługowe nie wymagające wymiany istotnych części sterownika czyli np. wymianę bezpieczników kart, poprawę styków w listwie rozdzielającej itp.),
- kontroli i przeglądu głowic kablowych (sprawdzanie podłączeń kablowych, dokręcanie nakrętek na połączeniach, sprawdzanie szczelności głowic),
- zmiany czasów przełączeń programów, aktualizowanych wg wskazań Zamawiającego (przede wszystkim w związku ze zmianą czasu na letni i zimowy),
- wprowadzania zmian (do 20 w roku) programów sygnalizacji według wskazań Zamawiającego (w tym wykonanie oprogramowania i uruchomienie sterownika),
- wymiany raz w roku baterii podtrzymujących w modemach GSM,
- malowania, w terminie do 30 czerwca, masztów, wysięgników i szaf sterowniczych po wcześniejszym wskazaniu przez upoważnionego pracownika MZUiM. Wykonawca zgłasza pisemnie do odbioru wykonanie malowania wraz z wykazem pomalowanych elementów. Do prac malarskich należy zastosować farbę chlorokauczukową szarą RAL 7042 oraz farbę chlorokauczukową czarną RAL 9005 fundamentów wysięgników i latarń oraz metalowych elementów studzienek po uprzednim zabezpieczeniu farbą podkładową (dla elementów ocynkowanych należy stosować farby przeznaczone do konserwacji tego typu powłok),
- badania uziemienia ochronnego (jednokrotnego w roku - w terminie do 30 kwietnia) - wyniki badań należy przekazać w postaci raportów dla poszczególnych sygnalizacji oraz w postaci zbiorczego zestawienia,
- dokonywania co miesiąc odczytów liczników energii elektrycznej i odnotowanie stanu w dzienniku sygnalizacji oraz przekazywanie zbiorczego zestawiania stanów liczników energii elektrycznej,
- przeprowadzania raz w miesiącu przeglądów sygnalizacji przy udziale upoważnionego przedstawiciela zamawiającego oraz zarządzającego ruchem w mieście Tychy tj. Wydziału Komunikacji przeprowadzenie kontroli stanu technicznego i prawidłowości działania urządzeń sygnalizacji świetlnych i sporządzanie protokołów z przeglądu (dla losowo wybranych sygnalizacji). Podczas objazdu wykonawca powinien posiadać komputer przenośny z zainstalowanym oprogramowaniem do kontroli poprawności działania wideodetekcji,
- usuwania, w okresie letnim, wyrastającej trawy przy masztach wysięgnikach, wykaszanie trawy w obrębie sterownika, a w okresie zimowym odśnieżanie sygnalizatorów i sterowników oraz dojść do sterowników,
- gromadzenia i przechowywania u Wykonawcy elementów sygnalizacji świetlnych zdemontowanych z obiektów. Raz na kwartał elementy te będą podlegały komisyjnej ocenie i zakwalifikowaniu jako złom i następnie przeznaczeniu do utylizacji, bądź do regeneracji i ponownego zamontowania na sygnalizacji,
- prowadzenia dziennika eksploatacji sygnalizacji zgodnie z wymogami zawartymi w Dzienniku Ustaw RP, Załącznik do nru 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003r., pkt nr 9 „Wymagania eksploatacyjne sygnalizacji’, ppkt nr 9.2 „Dokumentacja pracy sygnalizacji”, ponadto dzienniki eksploatacji świetlnych należy uzupełnić o zmiany w pracy sygnalizacji polegające na: innym niż wynikające z harmonogramu pracy sygnalizacji oraz całkowite wyłączenie lub przełączenia na sygnał żółty migający do całkowitego usunięcia awarii, powiadomienia o zmianach organu zarządzającego ruchem. Przekazywanie podpisanego jednego egzemplarza dziennika eksploatacji sygnalizacji raz w miesiącu MZUiM Tychy, drugi egzemplarz podpisany pozostaje u wykonawcy,
- oznakowania miejsca prac zgodnie z przepisami o ruchu drogowym i zarządzaniu ruchem na drogach, a także w zgodności z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 3.07.2003 r w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunkach ich umieszczania na drogach,
- utrzymania/konserwacji oraz obsługi urządzeń rejestrujących system NeuroCar 3.0 RedLight służący do automatycznej analizy czasu przejazdu oraz rejestracji przejazdu pojazdów na czerwonym sygnale na sygnalizacjach drogowych (odcinek ul. Sikorskiego od skrzyżowania z ul. Tołstoja do al. Bielskiej - w kierunku od ul. Tołstoja w stronę al. Bielskiej),
- wykonania raz w miesiącu czyszczenia i regulacji ostrości kamer z monitoringu, kamer poglądowych dla skrzyżowań,
- zapewnienia medium transmisyjnego na czas trwania umowy dla skrzyżowania Mikołowska – Burschego – Dołowa; Mikołowska – Katowicka – Oświęcimska; Burschego – Budowlanych – Glinczańska; Asnyka – Mikołowska (kamery z wideodetekcji)]. Medium transmisyjne umożliwiające przesyłanie minimum 20 klatek/s z co najmniej 4 kamer w jakości CIF. Wizualizacja ma odbywać się przez stronę WWW ze stałym dostępem do aplikacji z dowolnego komputera podłączonego do Internetu, zapewniać bezpieczne logowanie oraz posiadać zabezpieczenia przed nieautoryzowanym logowaniem, posiadać przejrzystą szafę graficzną.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

14.12.2018 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Automatyka i urządzenia sterujące
  • Usługi serwisowe maszyn, urządzeń i części zamiennych

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się