Budowa infrastruktury kajakowej na terenie Gminy Skarszewy w ramach projektu „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Wierzycą przez Kaszuby na Kociewie”

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” infrastruktury kajakowej w następujących lokalizacjach na terenie Gminy Skarszewy na podstawie programów funkcjonalno – użytkowych:
a) punkt startowy w Skarszewach,
b) przenoska kajakowa – Skarszewy Młyn Dolina,
c) przystań kajakowa w Pogódkach,
d) punkt etapowy w Jaroszewach,
e) przystań w Czarnocinie,
f) przystań i przenoska kajakowa w Czarnocińskich Piecach.

Dodatkowo montaż 3 znaków wodnych w Czarnocińskich Piecach, pominiętych w PFU a ujętych w zestawieniu oznakowania rzeki Wierzycy. Pozostałe oznakowanie wykonać zgodnie z zestawieniem oznakowania rzeki Wietcisy i Wierzycy. Obowiązkiem wykonawcy będzie również uzgodnienie z Dyrektorem Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Gdańsku wymagań formalnych dla pomostów stałych i pływających realizowanych w ramach zamówienia oraz przystosowanie ich do tych wymagań. Zakres zamówienia obejmuje też, uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji pozwolenia na użytkowanie jeżeli takie będzie wymagane. Inwestycja jest realizowana jako projekt partnerski pn. „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Wierzycą przez Kaszuby na Kociewie”. Partnerem wiodącym jest Gmina Kościerzyna, pozostałymi partnerami są: Gmina Miejska Kościerzyna, Gmina Stara Kiszewa i Gmina Skarszewy.
Zamówienie jest finansowane: z budżetu Gminy Skarszewy, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
Realizacja przedmiotu zamówienia odbywać się będzie zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami prawa, pozostałymi dokumentami umownymi, zasadami sztuki budowlanej, bezpieczeństwa budowy oraz przyszłej eksploatacji, przy zachowaniu wysokiej jakości zastosowanych materiałów i rozwiązań oraz w sposób zapewniający przyszłe bezawaryjne i ekonomiczne użytkowanie powstałej infrastruktury zgodnie z jej planowanym przeznaczeniem, zapewnienie uzyskania niezbędnych pozwoleń, decyzji, zezwoleń, w ramach zadeklarowanej przez Wykonawcę ceny ryczałtowej, a także usunięcie wszystkich wad i usterek, które wystąpią w okresie rękojmi i udzielonej przez Wykonawcę gwarancji. Zamawiający wymaga, adekwatnie do przedmiotu zamówienia, dostosowanie projektu do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Przedmiot zamówienia należy wykonać z uwzględnieniem dokumentacji przedsięwzięcia strategicznego „Pomorskie Szlaki Kajakowe” (http://dtp.pomorskie.eu/kajakiem-przez-pomorze):
a) „Analiza wykonalności dla Przedsięwzięcia Kajakiem przez Pomorze",
b) ,,Koncepcja oznakowania szlaków kajakowych",
c) ,,Koncepcja zagospodarowania szlaków wodnych woj. pomorskiego dla rozwoju turystyki kajakowej",
d) ,,Wytyczne (modelowe, typowe) do projektowania infrastruktury wodnej dla potrzeb turystyki kajakowej".

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

21.12.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się