DYMARKI MIEDZICHOWSKIE NA SZLAKU WIKLINY

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na BUDOWIE OBIEKTÓW SKANSENU ARCHEOLOGICZNEGO pn. „DYMARKI MIEDZICHOWSKIE NA SZLAKU WIKLINY” WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ I ROZBIÓRKĄ BUDYNKU GARAŻOWEGO.
1.1. Adres obiektu: 64-361 Miedzichowo, ul. Boczna, dz. Nr 104/2, 103/10, 103/4.
(UWAGA: Zamawiający informuje o możliwości dokonania wizji lokalnej przed terminem składania ofert. Wizja lokalna może odbywać się od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 - 14:00 po uprzednim uzgodnieniu terminu z Zamawiającym zgodnie z postanowieniami Rozdz. VII SIWZ. Jednocześnie informujemy, że w czasie wizji lokalnej Zamawiający nie będzie udzielał żadnych wyjaśnień dotyczących zamówienia, odsyłając Wykonawców do przewidzianego ustawą PZP trybu udzielania wyjaśnień treści SIWZ.
1.2. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego obejmuje wykonanie Przedmiotu umowy w dwóch etapach realizacji:
1.2.1. Zadanie 1
 "PIEC DYMARSKI";
 BUDYNEK "STRZECHA";
 ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE.
1.2.2. Zadaanie 2
 ROBOTY ROZBIÓRKOWE;
 SCENA;
 ZAPLECZE ZA SCENĄ (roboty ziemne, fundamenty, ściany, tynki, malowania, dach, posadzki, stolarka otworowa, instal. wod-kan);
 ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE;
 ZADASZONA ALTANA;
 MIEJSCE NA OGNISKO;
 DROGA;
 CHODNIKI I PLACE;
 ZIELEŃ;
 OGRODZENIE;
 PRZYŁĄCZA WOD-KAN.
1.3. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa DOKUMENTACJA PROJEKTOWA stanowiąca Załącznik nr 1 (a-h) do SIWZ (dostępna na stronie internetowej zamawiającego http://www.muzeum-szreniawa.pl/imuzeum/web/app.php/vortal/menu/o_muzeum/muzeum/zamowienia_publiczne).
2. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w tym szczególnie we wzorze Umowy stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.
3. Zatrudnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie Umowy o pracę, osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia:
- Zamawiający wymaga, iż wszelkie czynności na terenie budowy bezpośrednio związane z realizacją robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia, mają być wykonywane przez osoby (robotników budowlanych), które będą zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2016r., poz. 1666 z późn. zm.) w pełnym wymiarze czasu pracy. Aby zapewnić spełnienie tego wymagania, Wykonawca winien dysponować przez cały okres realizacji zamówienia, co najmniej czterema osobami spełniającymi wymagania o których mowa w zdaniu poprzednim.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

29.01.2019 | 10:55


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się