Termomodernizacja Zespołu Szkół w Kamionce.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja Zespołu Szkół w Kamionce zlokalizowanego w Kamionce przy ul. Lubartowskiej 53 w ramach projektu „Termomodernizacja Zespołu Szkół w Kamionce”. 2. Zakres robót obejmuje: a) roboty budowlane: − docieplenie stropu w przestrzeni wentylowanej wełną mineralną (granulat) na segmentach: dydaktycznym, żywieniowo-administracyjnym i łączniku segmentów; − docieplenie styropapą dachu łącznika do zaplecza sali sportowej z przedszkolem; − docieplenie granulatem wełny mineralnej dachu łącznika do sali sportowej z przedszkolem; − docieplenie płytami z wełny mineralnej stropu nad salą sportową (w przestrzeni stropdach), − docieplenie elewacji pawilonu żywieniowo-administracyjnego, − docieplenie XPSem ścian poniżej terenu segmentu pawilonu żywieniowo-administracyjnego i dydaktycznego oraz łącznika segmentów, − wymiana stolarki okiennej w sali sportowej i częściowo w pawilonie zaplecza sali z przedszkolem; − remont instalacji odgromowej; − malowanie balustrad oraz krat w oknach. b) instalacja c.o.: − demontaż istniejącej i montaż nowej instalacji grzewczej c.o.; − przyłączenie projektowanej instalacji c.o. do źródła ciepła przewidzianego do wymiany–kotłownia opalana paliwem stałym (ekogroszek); − roboty budowlane i remontowe związane z projektowanymi robotami instalacyjnymi, − zabudowa kotła wodnego opalanego paliwem stałym o mocy 250 kW (2 kpl.), − montaż kompletnego orurowania kotłowni – przewody z rur stalowych czarnych bez szwu, z rur stalowych ocynkowanych (zimna woda), − montaż pomp kotłowych (2 kpl.), − montaż zaworu mieszającego trójdrogowego z siłownikiem elektrycznym (2 kpl.) − montaż naczynia wzbiorczego otwartego o pojemności całkowitej Vc=200 dm3 z kompletem − armatury i przyłączeniem (1 kpl.), − izolacja termiczna przewodów rurowych, − wykonanie wentylacji nawiewnej i wywiewnej, − skucie istniejących i wykonanie nowych fundamentów pod kotły. Dane powierzchniowe budynku: − powierzchnia zabudowy: 2 714,00 m2, − kubatura: 33 953,50 m3, − powierzchnia użytkowa: 7 284,00 m2, − liczba kondygnacji: 2. 3. Na opis przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik Nr 1 do SIWZ, opisujący zakres wykonywanych robot będących przedmiotem zamówienia składają się: − Projekty budowlane, − Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR), − Przedmiary robót. Przedmiary robót załączone do SIWZ mają charakter pomocniczy. Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia ilości robót z dokumentacją projektową. Z uwagi na to, że umowa na roboty będzie umową ryczałtową w przypadku wystąpienia w trakcie prowadzenia robót większej ilości robót w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej nie będzie mogło być uznane za roboty dodatkowe z żądaniem dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze robót lub we wzorze tabeli elementów rozliczeniowych robót koniecznych do wykonania wynikających z dokumentacji projektowej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ich wykonania na podstawie projektu w cenie umownej. Wykonawca ma prawo skorygować w przedmiarze i wzorze tabeli elementów rozliczeniowych ilości robót do wielkości według własnych obliczeń na podstawie projektu oraz SST.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

21.12.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się