Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wykonania termomodernizacji budynku Przedszkola nr 50 przy ul. Łagodnej 27a w Bielsku-Białej

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie pełnozakresowej, pełnobranżowej i kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla wykonania termomodernizacji budynku Przedszkola przy ul. Łagodnej 27a w Bielsku-Białej (działka nr 345/116, obręb 0032 – Lipnik).
Na przedmiot zamówienia (Dokumentację) składają się w szczególności:
a) audyt energetyczny (skrócony wraz z kartą audytu), który należy opracować w pierwszej kolejności, celem określenia zakresu niezbędnych prac termomodernizacyjnych, parametrów technicznych i ekonomicznych przedsięwzięcia, wskazania rozwiązań optymalnych z punktu widzenia kosztów realizacji i uzyskanych oszczędności energii, który jednocześnie stanowił będzie założenia do projektu budowlanego i przygotowania wniosku o pozyskanie środków z WFOŚiGW w Katowicach;
b) wykonanie aktualizacji podkładu geodezyjnego do celów projektowych z inwentaryzacją uzbrojenia podziemnego, zieleni i obiektów naziemnych terenu wraz z kompletem uzgodnień lokalizacyjnych dysponentów uzbrojenia podziemnego, dokonanych przez geodetę dla potrzeb aktualizacji;
c) opracowanie inwentaryzacji budynku wraz z opracowaniem opinii technicznej budynku w zakresie niezbędnym dla celów projektowych;
d) opracowanie wstępnej koncepcji, zawierającej rozwiązania funkcjonalne i materiałowe
oraz przedstawienie jej Zamawiającemu do akceptacji;
e) sporządzenie pełnobranżowego projektu budowlanego z elementami projektu wykonawczego w zakresie niezbędnym do uzyskania decyzji administracyjnych oraz w zakresie, który umożliwi, na jego podstawie, należyte wykonanie robót budowlanych bez konieczności wykonywania dodatkowych opracowań, obejmującego w szczególności opracowania:
- architektoniczno-budowlane;
- instalacji wewnętrznych i zewnętrznych – branża instalacji: wod.-kan. (zimna woda, kanalizacja sanitarna, deszczówka, hydrantowa, centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej), wentylacji i klimatyzacji, itp.;
- instalacji wewnętrznych i zewnętrznych – branża elektryczna i teletechniczna;
- sporządzenia informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;
- zagospodarowania terenu i zieleni, w tym wytypowanie drzew i krzewów kolidujących z planowanymi robotami plus projekt nasadzeń zastępczych;
- charakterystyki energetycznej budynku;
- inne projekty wykonawcze wynikające z zaproponowanych rozwiązań;
f) projekty przebudowy sieci zewnętrznych w sytuacji wystąpienia kolizji z przedmiotową inwestycją;
g) przygotowanie wniosków do dostawców mediów o korektę zapotrzebowania na media w związku z planowaną termomodernizacją budynku (w oparciu o analizę potrzeb i dotychczasowych umów na dostawę: wody, energii elektrycznej, energii cieplnej, itp.);
h) przygotowanie wniosków o wydanie decyzji administracyjnych wraz z kompletem niezbędnych dokumentów i załączników wymaganych przepisami Prawa budowlanego;
i) przygotowanie wniosku o pozwolenie na wycinkę roślin, które będą kolidować z projektowanym zakresem prac wraz z kompletem niezbędnych dokumentów i załączników, w razie potrzeby;
j) uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień dla dokumentacji projektowej (Dokumentacji) w tym uzgodnień rzeczoznawców;
k) sporządzenie Kosztorysów inwestorskich wraz ze Zbiorczym zestawieniem kosztorysów i Przedmiarami robót, dla wszystkich branż, na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. (Dz. U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389) w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w opisie przedmiotu zamówienia (programie funkcjonalno-użytkowym) oraz zbiorcze zestawienie wszystkich kosztorysów dla wszystkich branż. Przedmiar robót powinien zawierać opis robót budowlanych w kolejności technologicznej ich wykonywania, z podaniem ilości jednostek przedmiarowych robót wynikających z Dokumentacji oraz podstawy do ustalenia cen jednostkowych robót lub nakładów rzeczowych. W kalkulacji i wyliczeniu robót należy uwzględnić realizację robót w czynnym obiekcie mieszkalnym, z tego względu roboty należy planować w sposób umożliwiający wyłączenie danej części budynku z użytkowania lub z uwzględnieniem konieczności etapowania robót z zachowaniem prawidłowej technologii ich wykonania.
Kosztorysy i przedmiary powinny dokładnie i precyzyjnie wskazywać swoim opisem i wyliczeniem robót na lokalizację tych prac;
l) sporządzenie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót dla wszystkich branż objętych zakresem Dokumentacji, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. Nr 2013 poz. 1129 tekst jednolity);
m) udzielanie odpowiedzi na pytania wykonawców w trakcie przetargu na wybór wykonawcy robót objętych Dokumentacją;
n) pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót w zakresie wszystkich branż objętych Dokumentacją w okresie trwania robót, na zasadach określonych we wzorze umowy.

Inwestycja, dla której zostanie opracowana Dokumentacja, w szczególności obejmuje:
- docieplenie przegród zewnętrznych: stropów i stropodachów, ścian zewnętrznych powyżej gruntu, ścian zewnętrznych poniżej gruntu);
- modernizację odwodnienia dachu (wyprowadzenie odwodnienia zewnętrznymi rurami spustowymi, wymianę włazu dachowego);
- wymianę rynien i rur spustowych oraz obróbek blacharskich attyki i kominów;
- wymianę/przebudowę instalacji oświetlenia zewnętrznego, instalacji odgromowej i teletechnicznej;
- przebudowę wiatrołapu;
- wymianę drzwi zewnętrznych;
- budowę instalacji ciepłej wody użytkowej;
- wymianę instalacji centralnego ogrzewania (w zakresie grzejników, rur, zaworów termoregulacyjnych, itp. elementów instalacji) oraz rozbudowę węzła cieplnego o sekcję c.w.u.;
- izolację przeciwwilgociową (pionową) ścian piwnicznych i fundamentowych poniżej gruntu wraz z drenażem, odprowadzeniem wody gruntowej oraz wykonaniem opaski, wokół całego budynku;
- wycinkę drzew i krzewów rosnących bezpośrednio przy budynku.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.12.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi projektowe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się