Wykonanie wymiany kotła c.o. i remont pomieszczenia kotłowni w budynku posterunku odgałęźnego "Och" Ochodza

» Opis zapytania

Wykonanie wymiany kotła c.o. i remont pomieszczenia kotłowni w budynku posterunku odgałęźnego "Och" Ochodza -zgodnie z załączonym OPZ oraz Ogólnymi Warunkami Udzielania Zamówień przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., dostępnymi w zakładce Regulacje i procedury procesu zakupowego na stronie głównej niniejszej Platformy Zakupowej.

UWAGA
wraz z ofertą należy złożyć:
1.Uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi, których zakres obejmuje co najmnie obiekty budowlane budownictwa ogólnego i obiekty budowlane budownictwa przemysłowego,
2. kserokopię dokumentu o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa w danej specjalności aktualnego na termin składania ofert.
3.Podpisaną klauzulę informacyjną RODO.
4.Wypełniony i podpisany rachunek ilościowy.

Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę kary umowne:
1) w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od wykonawcy - w wysokości 10% wynagrodzenia umownego (netto)
2) w przypadku opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego (netto) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.
3) w przypadku opóźnienia Wykonawcy w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie gwarancji w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego (netto) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia liczony od upływu terminu usunięcia wad.
Wykonawca zobowiązany jest do niezatrudniania etatowych pracowników PKP PLK S.A. - pod rygorem naliczenia kary w wysokości 10% wartości (brutto) zamówienia.

Ewentualne pytania Wykonawcy mogą zadawać wyłącznie poprzez Platformę Zakupową Zamawiającego, gdzie będą również udzielane odpowiedzi.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

13.12.2018 | 13:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się