Naprawa przyczepy wózka motorowego PWM15 nr fab 88 z poziomu utrzymania P5

» Opis zapytania

Naprawa przyczepy wózka motorowego PWM15 nr fab 88 z poziomu utrzymania P5 - ISE Czechowice Dziedzice zgodnie z załączonym Opisem przedmiotu zamówienia i wzorem umowy, stanowiącym załącznik nr 1 do OPZ.

UWAGA:
Wraz z Ofertą Wykonawcy zobowiązani są złożyć:

1)oświadczenie o akceptacji zapisów umowy,

2) wykaz (w formie tabeli) wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, co najmniej dwóch umów, których przedmiotem były roboty tożsame z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 50 000,00 zł każda, wraz z załączonymi dokumentami potwierdzającymi, że usługi te zostały wykonane należycie (referencje).

3) kopię polisy ubezpieczenia, obejmującej działalność tożsamą z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarantowaną, co najmniej 200 000,00 zł

Ewentualne pytania Wykonawcy mogą składać wyłącznie poprzez Platformę Zakupową, gdzie będą również udzielane odpowiedzi.

UWAGA!!!!
W formularzu cenowym zapytania ofertowego na Platformie Zakupowej Wykonawca wpisuje cenę całkowitą oferty (usługa podstawowa + opcja).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.12.2018 | 08:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się