Wycinka drzew przy linii kolejowej nr 139

» Opis zapytania

Wycinka 100 szt drzew rosnących w pasie 15m od osi skrajnego toru linii kolejowej nr 139 Katowice - Zwardoń, km 35,745-36,650 w obrębie stacji Pszczyna, strona prawa i lewa - zgodnie z załączonym Opisem Przedmiotu Zamówienia oraz Ogólnymi Warunkami Udzielania Zamówień przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., dostępnymi w zakładce Regulacje i procedury procesu zakupowego na stronie głównej niniejszej Platformy Zakupowej.

Uwaga:

Do oferty należy dołączyć:
- kserokopie imiennego świadectwa ukończenia kursu sygnalistów kolejowych dla minimum 3 osób

- wykaz (w formie tabeli) wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, co najmniej dwóch umów, których przedmiotem była wycinka drzew przy liniach kolejowych na kwotę co najmniej 10 000,00 zł każda, wraz z załączonymi dokumentami potwierdzającymi, że usługi te zostały wykonane należycie (referencje).

- kopie polisy ubezpieczenia, obejmującej działalność tożsamą z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarantowaną, co najmniej 200 000,00 zł


Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę kary umowne:
1. w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego (brutto)
2. w przypadku nieterminowego lub niezgodnego z Umową świadczenia Usług – karę umowną w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego (brutto) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia lub niezgodnej z Umową Usługi,
3. w przypadku odstąpienia od umowy lub rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy karę umowną w wysokości 15% wynagrodzenia umownego (brutto)
4. w przypadku naruszenia obowiązku dotyczącego posiadania przez Wykonawcę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej – karę umowną w wysokości 1% wynagrodzenia umownego (brutto)


Ewentualne pytania Wykonawcy mogą zadawać wyłącznie poprzez zakładkę Pytania i odpowiedzi niniejszego elektronicznego zapytania ofertowego. Odpowiedzi udzielane będą w tej samej zakładce.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

11.12.2018 | 08:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się