Umowa w zakresie prowadzenia prac analitycznych i programistycznych w rozwiązaniach SAP w trybie Time&Material

» Opis zapytania

Przedmiotem postępowania jest zawarcie umowy w zakresie prowadzenia prac analitycznych i programistycznych w rozwiązaniach SAP w trybie Time&Material.

Umowa na okres 3 lat. Od 01.01.2019r. do 31.12.2021r.

Ilość roboczodni w okresie 3 lat -1520, przy założeniu, że 1 roboczodzień = 8 roboczogodzin.

Umowa dotyczy wytwarzania oprogramowania i modyfikacji obecnego oprogramowania na potrzeby KGHM zgodnie ze zleceniem wraz z przekazaniem pełni praw majątkowych do utworu.

Umowa dotyczy wytwarzania oprogramowania. Prace mogą być wykonywane zdalnie lub w siedzibie Zamawiającego.
Czynności świadczone przez Konsultantów będą realizowane w siedzibie Zamawiającego, do ilości faktycznych dni roboczych w każdym miesiącu.

Wymagania dla konsultantów:
- wyższe wykształcenie informatyczne;
- minimum 3-letnie doświadczenie w pracy projektowej jako ABAP developer;
- bardzo dobra znajomość języka programowania ABAP w tym ABAP OO oraz środowiska ABAP WorkBench;
- bardzo dobra znajomość Enhancement Framework, w tym BADI;
- dobra znajomość technologii BAPI, Web Services, Workflow, EDI/ALE/IDoc;
- dobra znajomość SapScript, Samrt Forms, Adobe Forms;
- dobra znajomość SALV.

Wymagane kompetencje powinny być potwierdzone świadectwem ukończenia przynajmniej następujących szkoleń BC401 (ABAP objects), BC402 (Advanced ABAP ), BC425 (Enhancements and Modifications) lub certyfikatem co najmniej na poziomie SAP Certified Development Associate ABAP with SAP NetWeaver 7.40.

Kary umowne zgodnie z projektem umowy stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ:
2. Strony ustalają następujące podstawy i wysokość kar umownych w związku z wykonaniem Umowy:
a) Zamawiający może obciążyć karą umowną Wykonawcę z tytułu odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po Stronie Wykonawcy, w wysokości 10% wartości określonej w § 5 ust. 1;
b) Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karą umowną z tytułu braku świadczenia usług konsultacji w uzgodnionym Umową terminie w wysokości 10% stawki Konsultanta, za każdy dzień braku pracy tego Konsultanta;
c) Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karą umowną z tytułu rażącego naruszenia zasad i procedur przyjętych w KGHM lub innych warunków Umowy, zgodnie z zasadami opisanymi w § 2 ust. 4 przez któregokolwiek z Konsultantów w wysokości 10% wartości Umowy, określonej w § 5 ust. 1 za każde naruszenie.

Pozostałe warunki reguluje dołączony do postępowania SIWZ, w tym załącznik nr 2 do SIWZ pt. "Projekt Umowy."

Termin płatności 60 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej FV.

Zamawiający zastrzega możliwość anulowania postępowania na każdym etapie.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

21.12.2018 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Maszyny, urządzenia i części zamienne
  • Licencje i oprogramowanie
  • Usługi opracowywania oprogramowania
  • Utrzymanie i serwis

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się