Remont części pomieszczeń budynku przy ul. Tadeusza Kościuszki 7 w Koszalinie

» Opis zapytania

3. Opis przedmiotu zamówienia:
3.1. Nazwa zamówienia: Remont części pomieszczeń budynku przy ul. Tadeusza Kościuszki 7 w Koszalinie.
3.2. Nazwy i kody CPV:
1) 45.45.30.00-7 - roboty remontowe i renowacyjne
2) 45.31.10.00-0 - roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
3) 45.33.00.00-9 - roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne3.3. Zakres zamówienia obejmuje remont korytarzy, wiatrołapów, klatek schodowych, parteru, I i II piętra wraz z przebudową pomieszczenia WC z dostosowaniem dla potrzeb osób niepełnosprawnych, modernizacja zasilania energetycznego i instalacji oświetleniowej w budynku użytkowym przychodni lekarskiej w Koszalinie przy ul. Tadeusza Kościuszki 7.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w dokumentacji technicznej, w tym w przedmiarach robót, dokumentacji projektowej i STWiOR stanowiących załączniki do SIWZ.
Uwaga!
1) Roboty budowlane objęte zakresem postępowania przeprowadzane będą na czynnym obiekcie przychodni lekarskiej,
2) prace uciążliwe będą musiały być przystosowane do działalności poszczególnych gabinetów lekarskich i zabiegowych,
3) istnieje duże prawdopodobieństwo, że część robót budowlanych należało będzie wykonywać w godzinach popołudniowych.

3.4. W przypadku użycia w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych oznacza to, że Zamawiający oczekuje zaproponowania rozwiązań o parametrach technicznych (równoważnych) tj. nie gorszych niż parametry jakimi charakteryzuje się materiał, urządzenie, element, wskazany w niniejszej SIWZ.

3.5. Roboty należy wykonać zgodnie z przedmiarami robót, projektami i STWiOR określonymi w Części 5 SIWZ.

3.6. Wymagania Zamawiającego dotyczące zatrudniania osób na umowę o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę. Zamawiający wymaga aby wykonawca prace niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia przez cały okres wykonywania tych czynności w ramach zamówienia realizował przy udziale osób zatrudnionych w ramach umowy o pracę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2085 r. poz. 917, z późn. zm.).

3.7. Dokumentowanie zatrudnienia osób wykonujących wskazane w poprzednim punkcie czynności będzie polegało na złożeniu oświadczenia zgodnie z treścią Załącznika 2.1. do SIWZ.
3.8. Nie wypełnienie zobowiązań dotyczących zatrudniania osób może być podstawą do wypowiedzenia przez Zamawiającego umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.12.2018 | 09:55


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się