Budowa chodnika i przebudowa zjazdów w ul. Żeromskiego w Ząbkach.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa w ul. Żeromskiego w Ząbkach chodnika o powierzchni ok 500 m2 i przebudowa zjazdów z posesji o powierzchni ok 150 m2.

2. Przedmiot zamówienia obejmuje m. in.:

 roboty rozbiórkowe wraz z wywiezieniem gruzu z rozbiórki;
 roboty ziemne wraz z wywozem nadmiaru urobku;
 opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy wraz z jego uzgodnieniem;
 budowę chodnika o powierzchni ok.500 m2 i przebudowę zjazdów z posesji o powierzchni ok.150 m2,
 wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni: podbudowy z piasku stabilizowanego cementem (chodnik, zjazdy), warstwy z kruszywa łamanego (tłuczeń) (zjazdy), stabilizowanych mechanicznie i ręcznie (w miejscach trudno dostępnych);
 montaż oporników betonowych;
 montaż obrzeży betonowych;
 wykonanie warstw ścieralnych nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm typu Behaton w kolorze grafit (zjazdy) z obwiednią z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm typu Holland w kolorze grafit, z kostki brukowej betonowej gr.8 cm typu Behaton w kolorze czerwonym (chodniki) z obwiednią z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm typu Holland w kolorze czerwonym;
 regulację pionową elementów uzbrojenia podziemnego (skrzynki zaworów wodociągowych, hydrantowych, gazowych, studzienki teletechniczne);
 wprowadzenie projektu stałej organizacji ruchu;
 końcową inwentaryzację geodezyjną powykonawczą obiektów.

• Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (załącznik nr 5 SIWZ), przedmiar robót (załącznik nr 6 SIWZ), dokumentacja (załącznik nr 7 SIWZ).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.12.2018 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się