opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Zagospodarowanie przystani kajakowej przy rzece Wda w Czubku wraz z oznakowaniem szlaku kajakowego na terenie gminy Kaliska” w ramach projektu partnerskiego pn. „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Z nurtem Wdy” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Oś priorytetowa 8 Konwersja, działanie 8.4 Wsparcie atrakcyjności i walorów dziedzictwa przyrodniczego

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych pozwoleń/decyzji oraz (na ich podstawie) wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: Zagospodarowanie przystani kajakowej przy rzece Wda w Czubku wraz z oznakowaniem szlaku kajakowego na terenie gminy Kaliska” w ramach projektu partnerskiego pn. „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Z nurtem Wdy” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Oś Priorytetowa 8 Konwersja, działanie 8.4 Wsparcie atrakcyjności i walorów dziedzictwa przyrodniczego.
2. Na podstawie zawartego porozumienia z Nadleśnictwem Kaliska Zamawiający posiada prawo do dysponowania gruntem stanowiącym lokalizację przystani kajakowej. W ramach uzgodnień z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Gdańsku Zamawiający zawarł umowę użyczenia gruntu stanowiącego wody płynące na cele związane z lokalizacją oznakowania wodnego, a także uzyskał promesę zawarcia umowy użytkowania gruntu pokrytego wodami płynącymi na cele związane z budową pomostu. Zamawiający posiada również decyzję Wójta Gminy nr RR.6733.4.2018 z dnia 07.05.2018 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na : „Budowie przystani kajakowej z pomostem wraz z zatoką postojową oraz mała architekturą na terenie działek nr 1/7 i 90 w obrębie Czarne, Gmina Kaliska”.
3. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:
1) w zakresie projektowania – na podstawie Programu Funkcjonalno – Użytkowego opracowanie Dokumentacji Projektowej, w szczególności:
a) uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego (w przypadku, gdy okaże się ono wymagane),
b) wykonanie projektu budowlanego oraz uzyskanie zgodnie z obowiązującym prawem pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych
nie wymagających pozwolenia na budowę,
c) wszelkich innych dokumentów niezbędnych do prawidłowej realizacji zadania,
2) w zakresie robót budowlanych:
a) wykonanie robót budowlanych o których mowa w SIWZ
oraz w przygotowanej Dokumentacji Projektowej,
b) pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych według sporządzonych opracowań projektowych, zgodnie z postanowieniami Umowy,
c) uzyskanie stosownych zezwoleń w przypadku konieczności oddania obiektu do użytkowania.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Program Funkcjonalno – Użytkowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ oraz opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ.
5. Zamawiający informuje, iż Dokumentacja Projektowa powinna być uzgodniona również z Nadleśnictwem Kaliska.
6. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek.
7. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia w podziale na części.
8. Zamawiający żąda by Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom wraz z podaniem nazw firm tychże podwykonawców. Jeżeli Wykonawca ma zamiar zlecić wykonanie części przedmiotu zamówienia podwykonawcy, to musi wypełnić i załączyć do oferty załącznik nr 9
do SIWZ.
9. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę
lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w zakresie: wykonywania robót budowlanych na terenie budowy (czynności związane z obsługą ciężkiego sprzętu budowlanego tj. m.in. koparka, ładowarka, koparko – ładowarka, frezarka, rozkładarka mas bitumicznych, czynności związane z układaniem nawierzchni z kostki betonowej/kamiennej, czynności związane z montażem instalacji sanitarnej i elektrycznej, czynności związane za zagospodarowaniem terenu tj. montaż małej architektury).
10. Zamawiający sugeruje, lecz nie wymaga, aby przed złożeniem oferty każdy
z Wykonawców ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia odbył wizję lokalną w celu oceny, na własną odpowiedzialność, koszt i ryzyko, wszystkich czynników koniecznych do przygotowania rzetelnej oferty, obejmującej wszelkie niezbędne prace przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszące zarówno do prowadzenia robót budowlanych – montażowych, jak i przygotowania projektu.
W przypadku chęci odbycia wizji lokalnej, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia pisemnego wniosku o ustalenie jej terminu.
11. Wykonawca jest zobowiązany udzielić Zamawiającemu:
1) minimum 60 miesięcznej rękojmi na wykonaną dokumentację projektową, licząc
od dnia odbioru końcowego dokumentacji i podpisanego (bez uwag) protokołu odbioru końcowego prac,
2) minimum 60 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty budowlane licząc od dnia odbioru końcowego robót i podpisanego (bez uwag) protokołu odbioru, okres rękojmi będzie równy okresowi udzielonej przez Wykonawcę gwarancji.
12. Wykonawcy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za zbadanie z należytą starannością SIWZ i za zapoznanie się z każdą ewentualną modyfikacją SIWZ wydaną w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia oraz za uzyskanie informacji, które będą niezbędne do właściwego przygotowania oferty i należytego wykonania robót. Uznaje się, iż złożenie oferty oznacza, że Wykonawcy zapoznali się ze wszelkimi odpowiednimi ustawami i innymi przepisami prawnymi obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej, które mogą w jakikolwiek sposób wpłynąć lub dotyczyć działań i czynności objętych ofertą i wynikającą z niej Umową.
13. Kody CPV:
71320000 – 7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektów
45233120 – 6 Roboty w zakresie budowy dróg
45242100 – 6 Budowa infrastruktury sportów wodnych
45248400 – 1 Roboty budowlane w zakresie przystani

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

21.12.2018 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się