Przygotowanie kompletnego wniosku aplikacyjnego z załącznikami do złożenia w ramach programu RPO WM na lata 2014-2020 Oś priorytetowa II – Wzrost e-potencjału Mazowsza, Działanie 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1. E-usługi dla Mazowsza typ projektów : Informatyzacja służby zdrowia, wsparcie aptek szpitalnych

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na przygotowaniu kompletnego wniosku aplikacyjnego z załącznikami do złożenia w ramach programu RPO WM na lata 2014-2020 Oś priorytetowa II – Wzrost e-potencjału Mazowsza, Działanie 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1. E-usługi dla Mazowsza typ projektów : Informatyzacja służby zdrowia, wsparcie aptek szpitalnych, zwanego dalej Wnioskiem, na rzecz Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu, zwanego dalej Zamawiającym /Szpitalem. Szpital będzie pełnił funkcję lidera Projektu. W ramach Projektu przewidziane jest uczestnictwo 4-5 Partnerów. W ramach realizacji Umowy Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia następujących usług: a. doradztwo na etapie tworzenia zakresu projektu, w szczególności weryfikacja i opiniowanie przedkładanych materiałów, pomoc w konstrukcji projektu pod kątem obowiązujących wytycznych, b. przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej zgodnie z wymaganiami formalnymi oraz merytorycznymi, c. wybór Partnerów Projektu d. bieżący kontakt mailowy i telefoniczny z Zamawiającym, e. wsparcie w skompletowaniu wymaganych załączników, f. monitorowanie postępowania w przedmiocie rozpoznania wniosku o dofinansowanie na etapie oceny formalnej i merytorycznej, g. wsparcie merytoryczne na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie z Instytucją Finansującą w zakresie, którego dotyczyła Umowa. h. przygotowanie i aktualizacja dokumentów i inne czynności niezbędne do podpisania umowy o dofinansowanie.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

13.12.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Usługi projektowe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się