Budowa ul. Świerkowej

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest „Budowa ul. Świerkowej”.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje budowę ul. Świerkowej w Tarnowie – odcinek I, który biegnie od ul. Nowodąbrowskiej do granicy działki 146/3 obręb 41. Zadanie polegać będzie między innymi na:
1) wykonaniu krawężników oraz nawierzchni jezdni zgodnie z przyjętą w projekcie konstrukcją drogi,
2) przebudowie istniejących zjazdów,
3) przebudowie i zabezpieczeniu sieci teletechnicznych, sieci elektroenergetycznych oraz istniejących sieci uzbrojenia terenu kolidujących z budową drogi,
4) budowie kanału technologicznego,
5) budowie oświetlenia ulicznego,
6) budowie kanalizacji deszczowej,
7) opracowaniu i zatwierdzeniu projektu oraz wprowadzeniu czasowej organizacji ruchu drogowego wraz z zabezpieczeniem i oznakowaniem terenu oraz jej aktualizację w trakcie realizacji budowy w zależności od bieżących potrzeb. Dopuszcza się częściowe zamknięcia drogi dla ruchu pojazdów i pieszych, przy czym Wykonawca zobowiązany jest powiadomić mieszkańców ul. Świerkowej, na 7 dni przed planowanym rozpoczęciem robót o zamknięciu ulicy poprzez rozwieszenie ogłoszeń w miejscach ogólnodostępnych, widocznych i dostarczenie informacji do poszczególnych budynków,
8) wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej (w wersji tradycyjnej – papierowej – 2 egz. oraz w wersji elektronicznej) z klauzulą przyjęcia do ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,
9) wprowadzeniu stałej organizacji ruchu drogowego,
10) odtworzeniu po zakończeniu robót poboczy, terenów zielonych (zieleńców, trawników).
UWAGA: Zakres zamówienia nie obejmuje przebudowy sieci gazowej.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ.
4. Szczegółowy zakres robót został określony w dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) oraz przedmiarach robót (będących materiałem pomocniczym do wyceny zadania), stanowiących załącznik nr 2 do SIWZ.
5. Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę:
a) 3 lat gwarancji jakości na wykonanie przedmiotu zamówienia,
b) minimum 5 lat rękojmi na wykonane roboty budowlane z zastrzeżeniem zapisu w ust. 14 pkt 4 SIWZ
6. Bieg okresu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się:
a) w dniu następnym licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego robót budowlanych;
b) dla wymienionych materiałów i urządzeń z dniem ich wymiany.
7. Wykonawca przekazuje zamawiającemu uzyskane gwarancje producenta na wbudowane materiały
i urządzenia. W przypadku, gdy okres gwarancji producenta jest krótszy niż okres gwarancji wskazany powyżej, wykonawca udziela gwarancji uzupełniającej do tego okresu. Udzielenie gwarancji uzupełniającej nie wymaga wydania dokumentu gwarancyjnego. W ramach gwarancji wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad przedmiotu umowy w terminie wyznaczonym w trybie określonym w umowie.
8. Na potwierdzenie spełnienia powyższych wymagań wykonawca składa w ofercie oświadczenie o czasie udzielonej gwarancji i rękojmi.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.12.2018 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się