Zwiększenie dostępu do usług społecznych w Powiecie Wrocławskim poprzez przebudowę i remont placówek opiekuńczo - wychowawczych wraz z zagospodarowaniem terenu, w systemie zaprojektuj i wybuduj

» Opis zapytania

Przedmiot i zakres zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie przebudowy i remontu dwóch placówek opiekuńczo –wychowawczych zlokalizowanych w budynkach 43 i 43 A połączonych łącznikiem wraz z zagospodarowaniem terenu w Powiatowym Centrum Usług Społecznych w Kątach Wrocławskich na działce Nr 96/2.
Zakres zamówienia obejmuje:
1) Opracowanie dokumentacji projektowej:
2) Przebudowę i remont budynku 43 - placówka opiekuńczo – wychowawcza typu Socjalizacyjnego nr 1;
3) Przebudowę i remont budynku 43 A - placówka opiekuńczo – wychowawcza typu Socjalizacyjnego nr 2;
4) Przebudowę i remont łącznika - budynek łączący 2 placówki opiekuńczo – wychowawcze;
5) Zagospodarowanie terenu (w tym ogrodzenie, plac rekreacyjny dla starszych wychowanków wraz
z urządzeniami siłowni na stałe połączone z gruntem, wiata na zajęcia integracyjne wraz z wyposażeniem, zagospodarowanie terenów zieleni wraz z małą architekturą, oświetlenie i monitoring zewnętrzny),
6) Wykonanie Tablic informacyjno-pamiątkowe – 2 szt.
Zakres prac obejmujących wykonanie dokumentacji projektowej:
1) Opracowanie projektu budowlanego zatwierdzonego przez Zamawiającego dla każdego obiektu osobno, zweryfikowanie danych wyjściowych do projektowania przygotowane przez Zamawiającego (PFU)
2) pozyskanie mapy do celów projektowych / opiniodawczych odpowiednio dla obiektu,
3) wykonanie Projektu budowlanego w zakresie i formie zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Transportu, budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25.04.2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462, ze zmianami) wraz z pozwoleniem na budowę,
4) uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszelkich warunków, opinii, pozwoleń, uzgodnień, badań oraz odstępstw w zakresie niezbędnym do opracowania pełnej dokumentacji projektowej zgodnych
z załączonym programem funkcjonalno-użytkowym,
5) uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszelkich warunków, opinii, pozwoleń, uzgodnień, decyzji administracyjnych badań oraz odstępstw w zakresie niezbędnym do opracowania pełnej dokumentacji projektowej zgodnie z wymaganiami Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i uzyskanie opinii konserwatorskiej,
6) opracować branżowe projekty wykonawcze w zakresie ustalonym w § 5 rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013r. poz. 1129),
7) opracować STWiOR w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia,
8) uzyskać zatwierdzenie dokumentacji projektowej przez Zamawiającego przed złożeniem jej w Starostwie Powiatowym we Wrocławiu,
9) uzyskać, w imieniu Zamawiającego prawomocną decyzję o pozwoleniu na budowę,
10) sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
Zakres prac obejmujących wykonanie robót budowlanych:
1) Opracowanie harmonogram rzeczowo-finansowego i uzgodnić go Zamawiającym i Nadzorem,
2) Zarejestrowanie (w imieniu i z upoważnienia Zamawiającego) Dziennik Budowy
3) Przygotowanie terenu pod roboty budowlane
4) Dokonanie przed przystąpieniem do prac przeglądu budynków pod kątem występowania miejsc gniazdowania i schronienia zwierząt (ptaków i nietoperzy)
5) Wykonanie robót budowlanych polegających na niżej wymienionych obiektach
w oparciu o wykonaną dokumentację:
Przebudowa i remont budynku 43 - placówka opiekuńczo – wychowawcza typu Socjalizacyjnego nr1; w ramach tego budynku przewiduje się między innym;
1) wymianę instalacji elektrycznej
2) wymianę instalacji wodno–kanalizacyjnej, wymianę wewnętrznej instalacji c.o. wraz z grzejnikami, c.w.u
3) wymianę podłóg z drewnianych i panelowych na PCV wraz z podbudową,
4) remont systemu telekomunikacyjnego wraz z instalacją WiFi,
5) impregnację antygrzybiczna i p-poż. Konstrukcji dachu i drewnianych stropów,
6) ocieplanie stropodachu,
7) remont pomieszczeń tj. naprawa tynków wewnętrznych, posadzek, szpachlowanie, malowanie renowacja drzwi, remont schodów zewnętrznych
i łazienek,
8) odrestaurowanie elewacji zewnętrznej budynku, naprawa tynków, posadzek, szpachlowanie, malowanie, renowacja drzwi,
9) budowa podjazdu dla niepełnosprawnych.
Przebudowa i remont budynku 43 A - placówka opiekuńczo – wychowawcza typu Socjalizacyjnego nr 2 w tym przewiduje się między innym;
1) wymianę instalacji elektrycznej,
2) wymianę wymianę instalacji wodno–kanalizacyjnej, wymianę wewnętrznej instalacji c.o. wraz z grzejnikami, c.w.u,
3) wymianę instalacji elektrycznej z WLZ,
4) budowa sieci gazowej na terenie nieruchomości na od przyłącza i p.p dla projektowanej kotłowni ,
5) wykonanie nowej kotłowni na wykonanie nowej kotłowni na paliwo gazowe wyposażonej w dwa kotły kondensacyjne gazowe o mocy 60 kW każdy wraz z podgrzewaczami wody i automatyką sterującą,
6) wymianę podłóg z drewnianych i panelowych na PCV wraz z podbudową,
7) ocieplanie stropodachu, impregnacja antygrzybiczna i ppoż. konstrukcji dachu oraz drewnianych strychów,
8) Remont pomieszczeń tj. naprawa tynków, posadzek, szpachlowanie, malowanie, renowacja drzwi, remont klatek schodowych, łazienek, schodów, remont sanitariatów,
9) remont sanitariatów,
10) wymianę drzwi do łącznika.
Przebudowa i remont łącznika - budynek łączący 2 placówki opiekuńczo – wychowawcze przewiduje się między innym;
1) wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
2) Zamurowanie części otworów okiennych (50%), stosując przeszklenia ze szkła bezpiecznego,
3) kompleksowy remont pomieszczenia,
4) naprawę elewacji z cegły klinkierowej,
5) likwidację 1 drzwi wejściowych od strony północnej,
Zagospodarowanie terenu (w tym ogrodzenie, plac rekreacyjny dla starszych wychowanków, wiata na zajęcia integracyjne wraz z wyposażeniem, zagospodarowanie terenów zieleni wraz z małą architekturą, oświetlenie i monitoring zewnętrzny), przewiduje się między innym;
1) Budowę nowych ciągów komunikacyjnych w formie ścieżek z kostki brukowej /gr 6cm/,
2) Wykonanie placu rekreacyjnego dla starszych wychowanków – należy wykonać elastyczną nawierzchnię bezpieczną,
3) wyposażenie teren w urządzenia stale związane z gruntem: biegacz pojedynczy – 1 szt., orbitek – 1 szt., podciąg nóg – 1 szt., wyciąg górny – 1 szt., narciarz pojedynczy – 1 szt.,
4) Wykonanie wiaty drewnianej na zajęcia integracyjne o konstrukcji drewnianej (drewno twarde impregnowane) o powierzchni od 40 do 50 m2 z dachem czterospadowym pokrytym dachówką, zabudowana z trzech stron ściankami drewnianymi na wysokość 1.6 m, wraz z wyposażeniem: - grill z cegły klinkierowej, stół składany tzw. „cateringowy” – 5 szt., ławka składana „cateringowa” – 10 szt. Teren pod wiatą wykonać utwardzony z kostki brukowej, płytek chodnikowych lub betonowy.
5) Zagospodarowanie i uporządkowanie terenów zieleni,
6) Wykonanie elementów małej architektury – ławki – 6 sztuk typu SPARTAN (mocna i trwała), kosze na śmieci – 6 sztuk – betonowe klasy minimum C40 z wkładem stalowym, pojemność 65 litrów,
7) wykonanie oświetlenia między innymi wydzielonego terenu rekreacyjnego wzdłuż granicy południowej – lamy ledowe,
8) wykonanie monitoringu zewnętrznego całego obiektu oraz całego terenu boiska i placu zabaw,
9) wykonanie monitoringu w ciągach komunikacyjnych w budynkach (kamery wewnętrzne) z rejestracją minimum do 5 dni,
10) wykonanie remont ceglanego fragmentu ściany budynku, stanowiącej jednocześnie mur (od str. wschodniej) długość ok. 10,0m,
11) zdemontowanie istniejącego zniszczone ogrodzenia z elementów betonowych prefabrykowanych wzdłuż granicy wschodniej o dł. 85 m,
12) wykonanie nowe ogrodzenia o wysokości 2,0 m i dł. około 100 m w miejsce zlikwidowanego ogrodzenia oraz wzdłuż wyznaczonej granicy wydzielającej budynki 43 i 43A oraz od strony południowej,
13) przełożenie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
14) obniżenie studni znajdującej się przy boisku sportowym,
15) uzyskanie pozwolenia i wycinka drzewa BRZOZA – 1 szt.,
16) uporządkowanie terenu zieleni – wyrównanie terenu, posianie trawy, usunięcie betonowych elementów znajdujących się w ziemi, usunięcie zieleni wysokiej „krzaków” ,
17) wykonanie chodnika pomiędzy głównym wejściem od budynku Nr 43 do budynku 43a, od strony ulicy 1-Maja o szer. 150 cm i dł. ok. 30 m.
Wykonanie i zamontowanie tablic informacyjno – pamiątkowych – o wymiarach 120 cm x 80 cm sztuk 2.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres prac i sposób realizacji, zostały określone
w załącznikach do SIWZ, tj.: Załącznik 6.1. do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia, Załącznik 6.2 do SIWZ - PFU oraz Załącznik 5.1. – Projekt umowy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.12.2018 | 13:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się