Rozbudowa ul. Słowackiego w Zielonce na odcinku od ul. Ossowskiej do ul. Literackiej w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą

» Opis zapytania

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Rozbudowa ul. Słowackiego w Zielonce na odcinku od ul. Ossowskiej do ul. Literackiej w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą
W zakres przewidywanych prac wchodzi:
­ wykonanie koncepcji rozbudowy ul. Słowackiego w Zielonce na odcinku od ul. Ossowskiej do ul. Literackiej w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą;
­ wykonanie projektu budowlanego rozbudowy ul. Słowackiego w Zielonce na odcinku od ul. Ossowskiej do ul. Literackiej w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą wraz z uzyskaniem wszystkich koniecznych decyzji administracyjnych mających na celu wykonanie przedmiotu zamówienia, w tym również decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej;
­ wykonanie projektu wykonawczego rozbudowy ul. Słowackiego w Zielonce na odcinku od ul. Ossowskiej do ul. Literackiej w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą wraz z niezbędnymi opracowaniami;
­ wykonanie robót budowlanych - rozbudowa ul. Słowackiego w Zielonce na odcinku od ul. Ossowskiej do ul. Literackiej w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą;
­ wykonanie dokumentacji powykonawczej;
­ wykonanie i wprowadzenie stałej organizacji ruchu;
­ uzyskanie pozwolenia na użytkowanie
Szczegółowy zakres zamówienia zawarto w „Programie funkcjonalno-użytkowym dla rozbudowy ul. Słowackiego w Zielonce na odcinku od ul. Ossowskiej do ul. Literackiej w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą” sporządzonym przez KaMPaS Paweł Baran w sierpniu 2017 r.
W zakres zamówienia wchodzą wszystkie prace, materiały, urządzenia i usługi niezbędne do kompleksowego wykonania zamówienia i przekazania obiektu do użytkowania.
Materiał z rozbiórek, którego stan techniczny umożliwia powtórne wbudowanie oraz dłużyce z wyciętych drzew przekazać w miejsce wskazane przez Zamawiającego.
Wskazanie w opisie przedmiotu zamówienia: znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, nie ma na celu naruszenia art. 29 i 7 ustawy Pzp, a służy jedynie jak najdokładniejszemu przedstawieniu oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem zachowania co najmniej tego samego poziomu technologicznego i wydajnościowego.
Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisane za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (art. 30 ust. 5 ustawy Pzp).

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn.: „Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 - Działanie 4.3: „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza”, Poddziałanie 4.3.2 „Mobilność miejska w ramach ZIT”, typ projektów: „Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej – ZIT – Ścieżki i infrastruktura rowerowa.

2. Stosownie do treści art. 29 ust 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę pracowników fizycznych i operatorów sprzętu budowlanego, skierowanych do realizacji tego zamówienia wg wymagań określonych w § 16 wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.12.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się