Bieżące utrzymanie dróg i ulic na terenie Gminy Dopiewo

» Opis zapytania

3.1. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

45.23.31.41-9 Roboty w zakresie konserwacji dróg
45.23.32.20-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45.23.31.42-6 Roboty w zakresie naprawy dróg
90.61.00.00-6 Usługi sprzątania i zamiatania ulic
90.64.00.00-5 Usługi czyszczenia i opróżniania kanałów ściekowych

3.2. Przedmiotem niniejszego postępowania jest bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Dopiewo.

Poniżej przewidywany zakres prac, który może ulec zmianie ilościowej w ramach poszczególnych pozycji przedmiaru:


L.p. Przedmiot robót j.m. ilość
-1- -2- -3- -4-
a) Utwardzanie nawierzchni dróg gruntowych
Zakup, dostawa wraz z rozgarnięciem oraz zagęszczeniem walcem kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0-31,5mm (granit, bazalt) t 12 000,00
Zakup, dostawa wraz z rozgarnięciem oraz zagęszczeniem walcem kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 31,5-63,0mm (granit, bazalt) t 2 200,00
Zakup, dostawa wraz z rozgarnięciem oraz zagęszczeniem walcem gruzu betonowego sortowanego 31,5-63,0mm t 2 200,00
Zakup, dostawa wraz z rozgarnięciem oraz zagęszczeniem walcem gruzu betonowego sortowanego 0-31,5mm t 2 200,00
Korytowanie drogi wraz z wywozem na składowisko (cena zawiera koszty składowiska) m³ 555,00
Ręczne prace do drobnych robót naprawczych (łopata, oskardy, ubijarki ręczne) h 3 100,00
b) Równania i profilowanie dróg gruntowych
Profilowanie i wałowanie nawierzchni dróg gruntowych m² 2 250 250,00
Ścinka lub profilowanie poboczy gruntowych w celu szybkiego odpływu wód deszczowych z nawierzchni drogi m² 4 000,00
Odtwarzanie rowów odparowujących mb 1 200,00
c) Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych dróg
Wyboje 2 – 5 cm emulsją asfaltową i grysami m² 160,00
Remont z wypełnieniem masą bitumiczną m² 500,00
Naprawa dróg w destrukcie asfaltowym polegająca na uzupełnianiu ubytków m² 200,00
Regulacja włazów studziennych szt. 8,00
Wymiana włazów studziennych szt. 8,00
d) Remont nawierzchni z kostki brukowej
Regulacja nawierzchni z kostki brukowej na podsypce piaskowo-cementowej m² 700,00
e) Sprzątanie dróg i ulic gminnych
Zamiatanie ulic przy krawężnikach mb 280 000,00
Zamiatanie placów przy krawężnikach m² 70 500,00
f) Czyszczenie wpustów ulicznych
Czyszczenie kratek wpustowych szt. 1 000,00


Szczegółowo opis przedmiotu niniejszego zamówienia został opisany w SST - specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiących integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

3.3. Zamawiający zastrzega, że ilości prac wskazanych w przedmiarze robót, są ilościami szacunkowymi, służącymi do skalkulowania ceny oferty, porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Wykonawcy, z którym Zamawiający podpisze umowę nie przysługuje roszczenie o realizację zamówienia w ilościach podanych w przedmiarze robót. Ilości wykonywanych prac w trakcie obowiązywania umowy mogą dla poszczególnych pozycji różnić się ilościowo od wartości podanych w przedmiarze robót, jednak łączna wartość zamówienia nie przekroczy całkowitej wartości oferty wybranego wykonawcy.
3.5 Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia na roboty budowlane . Wykonawca może powierzyć wykonywanie części zamówienia podwykonawcy. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie części zamówienia (zakresu), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.
3.6. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powołał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Zamawiający powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
3.7. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.
3.8. Szczegółowe warunki dotyczące m.in. podwykonawstwa w realizacji zamówienia określono w projekcie umowy.
3.9. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę wszystkich osób wykonujących niżej określone czynności w zakresie realizacji zamówienia:
a) czynności robotnika robót drogowych,
b) czynności operatora maszyn,
c) czynności kierowcy,

których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 par. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 2018r. poz. 917 z późn. zm) tj. przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudnienia pracownika za wynagrodzenie”.

3.9.1.Osoby wykonujące powyższe czynności, realizujące przedmiot zamówienia, muszą być zatrudnione przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę, przez co najmniej okres realizacji zamówienia. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem okresu realizacji zamówienia, Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby.

3.9.2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 3.9 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzania spełniania ww. wymogów,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

3.9.3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt. 3.9 czynności w trakcie realizacji zamówienia:
a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.
3.9.4 W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawdziwości złożonego oświadczenia, Wykonawca zobowiązany będzie przedłożyć niżej wskazane dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:
a) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: imię i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;
b) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
c) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
3.9.5. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w 3.9 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w projekcie umowy. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności.
3.9.6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

21.12.2018 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się