Wykonanie usług projektowych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Katowicka Infrastruktura Rowerowa” – zamówienie udzielane w 4 częściach.

» Opis zapytania

1. Wykonanie usług projektowych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Katowicka Infrastruktura Rowerowa” – zamówienie udzielane w 4 częściach.

Część I – wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej umożliwiającej przejazd pod rondem gen. Jerzego Ziętka od strony „Koszutki” wraz ze zgłoszeniem robót budowlanych właściwemu organowi i uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz wykonanie usług objętych prawem opcji w zakresie konsultacji społecznych i nadzoru autorskiego.

Część II – wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej drogi dla rowerów łączącej planowaną infrastrukturę rowerową w ul. Gospodarczej z terenami Doliny Trzech Stawów oraz planowaną infrastrukturą na skrzyżowaniu ul. Granicznej z ul. Pułaskiego i ul. Lotnisko wraz ze zgłoszeniem robót budowlanych właściwemu organowi i uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz wykonanie usług objętych prawem opcji w zakresie konsultacji społecznych i nadzoru autorskiego.

Część III – opracowanie projektu koncepcyjnego przebiegu drogi dla rowerów łączącej dzielnicę Giszowiec z dzielnicą Murcki, biegnącej od przejazdu rowerowego na ul. Pszczyńskiej przy skrzyżowaniu z ul. Górniczego Stanu do istniejącej infrastruktury rowerowej w ul. Bielskiej oraz wykonanie usług objętych prawem opcji w zakresie konsultacji społecznych, inwentaryzacji zieleni i ostatecznego wariantu koncepcji drogi dla rowerów.

Część IV – opracowanie projektu koncepcyjnego przebiegu drogi dla rowerów łączącej dzielnicę Giszowiec z obszarem Katowickiego Parku Leśnego, zapewniającej połączenie planowanej infrastruktury rowerowej wpisanej w nowy uklad drogowy realizowany w ramach zadania pn.: „Rozbudowa Drogi Krajowej nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej – etap I” oraz terenów w rejonie ul. Kolistej z Katowickim Parkiem Leśnym oraz wykonanie usług objętych prawem opcji w zakresie konsultacji społecznych, inwentaryzacji zieleni i ostatecznego wariantu koncepcji drogi dla rowerów.2. Wymagania dotyczące projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników (o których mowa w art. 29 ust. 5 i 6 ustawy wynikają z niżej wymienionego aktu prawa Unii Europejskiej: Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych - Tekst Konwencji opublikowany został w Dz. U. z dnia 25 października 2012 r., poz. 1169

Projektowanie winno być zgodne z ww. aktem prawa Unii Europejskiej .3. Wykonawca z chwilą przekazania dzieła (tj. wszystkich wymaganych opracowań wykonanych w ramach zamówienia) i w ramach wynagrodzenia za przedmiot zamówienia przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do dzieła, w całości i na wyłączność, a także własność nośników, na których utrwalono dzieło i przekazano je Zamawiającemu. Przeniesienie praw, nie będzie ograniczone ani czasowo, ani terytorialnie.
4. Szczegółowy zakres prac określa:

a) wzór umowy (załącznik nr 5a i 5b do SIWZ),

b) formularz cenowy (załącznik nr 1a, 1b, 1c, 1d do SIWZ),

c) specyfikacja techniczna (załącznik nr 6, 7, 8 i 9 do SIWZ),

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

13.12.2018 | 08:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi projektowe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się