Remonty bieżące dróg na terenie miasta Mrągowo o nawierzchni bitumicznej i dróg o nawierzchni betonowej, gruntowej, z kostki granitowej wraz z remontem oznakowania pionowego, poziomego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego

» Opis zapytania

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonywanie remontów bieżących dróg na terenie miasta Mrągowo o nawierzchni bitumicznej i dróg o nawierzchni betonowej i gruntowej wraz z remontem oznakowania pionowego i poziomego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, przy założeniu szacunkowo podanego zakresu rzeczowego robót, opisanych w poniższych częściach.
PRACE PLANOWANE DO REALIZACJI
CZĘŚĆ I – REMONTY BIEŻACE DRÓG NA TERENIE MIASTA MRĄGOWO
O NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ w tym:
1. Remont cząstkowy nawierzchni z obcięciem krawędzi pilarką, z wywozem rumoszu
i skropieniem powierzchni naprawionej emulsją asfaltową, zagęszczenie walcem
lub płytą wibracyjną, o grubości uszkodzenia do 4 cm przy użyciu recyklera lub masą bitumiczną na gorąco - 600 m2.
CZĘŚĆ II – REMONTY BIEŻACE DRÓG NA TERENIE MIASTA MRĄGOWO O NAWIERZCHNI BETONOWEJ, GRUNTOWEJ I Z KOSTKI GRANITOWEJ WRAZ Z REMONTEM OZNAKOWANIA PIONOWEGO, POZIOMEGO I URZĄDZEŃ BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO w tym:
I. REMONTY CZĄSTKOWE CHODNIKÓW (MATERIAŁ BETONOWY)
1. Wykonanie chodnika z kostki betonowej polbruk w miejsce istniejącego chodnika z płytek (rozebranie istniejącego chodnika, łącznie z uzupełnieniem podsypki i transportem materiałów) – 200 m2,
2. Ustawienie obrzeża chodnikowego o wymiarach 30x8cm z ceną obrzeża, transportem, wykonaniem rowka i podsypki – 150 mb,
3. Ustawienie krawężnika betonowego o wymiarach 15x30 cm z ceną krawężnika, transportem, wykonaniem rowka i podsypki – 150 mb.
II. REMONTY CZĄSTKOWE NAWIERZCHNI BETONOWYCH
1. Remont nawierzchni betonowych o głębokości ubytku do 4 cm z obcięciem krawędzi i transportem materiałów (przy użyciu betonu B-30) – 25 m2,
III. REMONTY NAWIERZCHNI Z PŁYT ŻELBETOWYCH
1. Wykonanie nawierzchni z płyt JOMB z wykonaniem koryta, podsypki z transportem materiałów – 200 m2.
IV. REMONTY NAWIERZCHNI Z KOSTKI GRANITOWEJ
1. Rozebranie nawierzchni z kostki, wykonanie podsypki cementowo - piaskowej grub. 4 cm ponowne ułożenie kostki i ubicie (bez ceny kostki) – 20 m2.
V. REMONT OZNAKOWANIA PIONOWEGO (z transportem materiałów do miejsca robót)
1. Wykonanie nowego słupka, pomalowanie, ustawienie z zabetonowaniem – 45 szt.
2. Wykonanie nowej tablic oznakowania pionowego – 100 szt.
3. Montaż gotowych tablic znaków pionowych na istniejących słupkach bez względu na wymiar tablic (bez ceny znaków) – 120 szt.
4. Demontaż tablic znaków pionowych bez względu na wymiar z transportem na miejsce składowania – 120 szt.
5. Ustawienie gotowego słupka do znaków pionowych (bez ceny słupka) – 74 szt.
6. Demontaż słupka do znaków pionowych z transportem na miejsce składowania - 74 szt.
7. Nowe lustro drogowe wraz z montażem – 2 szt.
VI. REMONT OZNAKOWANIA POZIOMEGO (z usunięciem starego oznakowania)
1. Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego farba rozpuszczalnikową z materiałem odblaskowym, z transportem materiałów – 2000 m2,
VII. REMONT BARIER ŁAŃCUCHOWYCH (z transportem materiałów do miejsca wbudowania)
1. Zamontowanie nowego łańcucha z malowaniem – 50 mb,
2. Ustawienie słupka z malowaniem i betonowaniem – 40 szt.
VIII. REMONT ELEMENTÓW MOSTOWYCH – nie planuje się.
IX. REMONT BARIER ENERGOCHŁONNYCH I SZTYWNYCH
1. Ustawienie nowej bariery sztywnej z rury Ø 60 o kolorze żółtym – 10 mb.
X. REMONT STUDNI REWIZYJNYCH I WPUSTÓW ULICZNYCH
1. Regulacja wpustu ulicznego (rozebranie nawierzchni, podbudowy, podniesienie lub obniżenie studni, odtworzenie podbudowy i nawierzchni drogi, łącznie z transportem materiałów i wywozem rumoszu) – 5 szt.
XI. TRANSPORT MATERIAŁÓW DO REMONTU DRÓG BETONOWYCH I GRUNTOWYCH
1. Dowóz kruszywa 20-60 mm naturalnego lub z przekruszonego betonu z transportem, załadunkiem i ceną materiału – 500 t.
XII. WYKONANIE PODBUDOWY – nie planuje się.
XIII. REMONT OZNAKOWANIA SYSTEMU INFORMACJI MIEJSKIEJ (z transportem materiałów do miejsca robót) – nie planuje się.
XVI. INNE PRACE NIE WYMIENIONE W CZĘŚCI II ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM DRÓG NA TERENIE MIASTA MRĄGOWO O NAWIERZCHNI BETONOWEJ, GRUNTOWEJ I Z KOSTKI GRANITOWEJ WRAZ Z REMONTEM OZNAKOWANIA PIONOWEGO, POZIOMEGO I URZĄDZEŃ BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO (wycena na podstawie katalogu KNR lub wyceny godzinowej)
1. Stawka roboczogodziny robotnika drogowego – 200 godz.
2. Praco koparko – spycharki lub koparko – ładowarki – 50 godz.
3. Praca równiarki samojezdnej – 60 godz.
4. Praca samochodu samowyładowczego o ładowności do 6 ton – 10 godz.
5. Praca samochodu dostawczego o ładowności do 1 tony – 80 godz.

Zamawiający przewiduje zmianę ilości wyżej wymienionych prac lub objęcie zamówieniem prac nieplanowanych, a dokładny wykaz robót dla części I i II przedmiotu zamówienia przewidzianych do wykonania ujęto w Szczegółowym zakresie robót - remonty bieżące dróg na terenie miasta Mrągowo o nawierzchni bitumicznej oraz Szczegółowym zakresie robót - remonty bieżące dróg na terenie miasta Mrągowo o nawierzchni betonowej, gruntowej, z kostki granitowej wraz z remontem oznakowania pionowego, poziomego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, stanowiących załączniki nr 1 do umów oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych (w części zawierającej zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania remontów).
UWAGA
1. Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r., poz. 1502 z póź. zm.) osób wykonujących wszystkie czynności określone w dwóch częściach zamówienia.
2. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności
kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane wyżej czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
2.1. żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
2.2. żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
2.3. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane wyżej czynności w trakcie realizacji zamówienia:
3.1. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;
3.2. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;
3.3. zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
3.4. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
4. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w powyższych punktach czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności.
5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy
6. Powyższy wymóg określony w ust. 1 dotyczy również podwykonawców wykonujących wskazane wyżej prace (art. 29 ust. 3a ustawy Pzp)

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.12.2018 | 10:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się