Rozbudowa oczyszczalni ścieków Kornaciska, gmina Długosiodło

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa systemu oczyszczania ścieków w miejscowości Kornaciska, gmina Długosiodło

Zamówienie obejmuje wykonanie prac z następujących branż:
1.Budowlana:
- roboty ziemne;
- wykonanie deskowania systemowego;
- montaż zbrojeń ław i stóp fundamentowych;
- wykonanie ścian betonowych;
- nałożenie tynku elewacyjnego jednowarstwowego akrylowego;
- demontaż rurociągu kamionkowego;
- rozbiórka studni rewizyjnych.

2.Technologia:
- wykonanie instalacji ścieków surowych i oczyszczonych;
- wykonanie instalacji rozprowadzenia powietrza.
3.Elektryka z automatyką:
- demontaż istniejących kabli;
- montaż szafy zasilająco – sterującej;
- układanie kabli;
- badanie linii kablowych.
-
Przedmiot Umowy obejmuje również wykonanie robót, które nie są wyszczególnione w Umowie, załącznikach do Umowy, a są niezbędne dla prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy, oraz których konieczność można było przewidzieć na podstawie dokumentacji przetargowej, obowiązujących norm i przepisów techniczno – budowlanych i administracyjnych.

2. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia zawiera Przedmiar robót (zał. nr 7a, 7b i 7c do siwz), Szczegółowa specyfikacja techniczna (zał. nr 8a, 8b i 8c do siwz) oraz Dokumentacja techniczna (zał. nr 9a, 9b i 9c do siwz).
3. Zamawiający wymaga aby oferta obejmowała całość przedmiotu zamówienia. W zakresie rze-czowym należy ująć wszystkie roboty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające z Przedmiaru robót jak również w nim nie ujęte, niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.
4. Cena wykonania zamówienia podana przez Wykonawcę w ofercie jest ceną ostateczną i nie może podlegać jakimkolwiek zmianom z zastrzeżeniem postanowień o zmianie Umowy. Cena oferty stanowi indywidualne ryzyko Wykonawcy
5. Rozliczenia i płatności zostały określone w SIWZ i postanowieniach Umowy. Nie uwzględnienie kosztów określonych w SIWZ i postanowieniach Umowy przez Wykonawcę w zaoferowanej przez niego ofercie, jak również niedoszacowanie, pominięcie oraz brak dostateczne-go rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia w żadnym razie nie może stanowić podstawy do ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów w terminie późniejszym.
6. Wykonawca musi przewidzieć wszelkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia, dlatego też zaleca się dokonanie, we własnym zakresie i na własny koszt, wizji lokalnej terenu obejmującego przedmiot zamówienia i jego otoczenia oraz uzyskanie wszystkich nie-zbędnych informacji co do ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia.
7. Materiały, które wykorzysta Wykonawca do wykonania przedmiotu zamówienia muszą od-powiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w bu-downictwie – określonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych i wymaganiom przetargowym.
8. Wykonawca zobowiązany jest do zagospodarowania odpadów powstałych w trakcie realizacji robót budowlanych, zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach i ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska.
9. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone w Umowie.
10. Według Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych zamówienie obejmuje:
 45232421-9 – roboty w zakresie oczyszczania ścieków;
 45111200 -0 – roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne;
 45232410-9 – roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do od-prowadzania ścieków;
 45232423-3 – roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych;
 45255600-5 – roboty w zakresie kładzenia rur w kanalizacji;
 45232400-6 – przepompownie ścieków;
 45231300-8 – roboty w zakresie kanalizacji ściekowej;
 45310000-3 – roboty w zakresie instalacji elektrycznych.

11. W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań określonych w Przedmiarze robót, Szczegółowej specyfikacji technicznej i Dokumentacji technicznej, Wy-konawca zobowiązany jest do wypełnienia wymogu wynikającego z art. 30 ust. 5 Pzp oraz podania wykazu dokumentów potwierdzających ich równoważność takich jak: certyfikaty, aprobaty techniczne, z podaniem nazwy podmiotu wydającego oraz terminu ważności dokumentu.
12. W przypadku, gdy w Przedmiarze robót, Szczegółowej specyfikacji technicznej oraz Dokumentacji technicznej zostały wskazane nazwy, znaki towarowe lub typy materiałów czy pro-duktów lub normy, aprobaty, specyfikacje czy systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 Pzp, Zamawiający może dopuścić materiały lub rozwiązania równoważne pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od określonych w dokumentacji.

Użyte w dokumentach opisujących przedmiot zamówienia nazwy materiałów i urządzeń lub jakichkolwiek innych wyrobów lub produktów służą określeniu pożądanego standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów techniczno - użytkowych założonych w dokumentacji technicznej dla danego typu rozwiązań, nie są obowiązujące i należy je traktować, jako propozycje. Nie są one w żaden sposób wiążące przyszłego wykonawcę do ich stosowania.

Wymagania dotyczące zatrudnienia na podstawie umowy o pracę:

13. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 917 z późn. zm.), dotyczących osób wykonujących roboty budowlane (np. obsługa koparki, wznoszenie ścian) przez cały okres realizacji danych robót wynikający z harmonogramu rzeczowo-finansowego, w ilości zapewniającej zgodną z warunkami niniejszej SIWZ realizację przedmiotowego zamówienia. Funkcje wskazane powyżej mają jedynie charakter przykładowy i zostały wskazane celem doprecyzowania typu czynności, które winny być wykonywane na pod-stawie umowy o pracę. Zobowiązanie to dotyczy również podwykonawców i dalszych podwykonawców, którym Wykonawca lub jego podwykonawca zleci opisane czynności związane z realizacją robót budowlanych objętych zakresem niniejszego zamówienia.
14. Realizacja zamówienia przez te osoby będzie miała na celu podniesienie jakości wykonania zamówienia, większą dyspozycyjność osób wykonujących zamówienie wobec Zamawiającego i Wykonawcy, większe doświadczenie personelu (wynikające ze stałości zatrudnienia u danego Wykonawcy), lepszą kontrolę wykonania zamówienia z uwagi na kierownictwo pracodawcy wynikające ze stosunku pracy, większe zaangażowanie pracowników (wynikające z potrzeby należytego wywiązania się z obowiązków pracowniczych, co przekłada się na utrzymanie zatrudnienia).
15. Zatrudnienie ww. osób na podstawie stosunku pracy przy realizacji zamówienia obejmować będzie cały okres wykonywania danych czynności przez czas niezbędny dla ich wykonania w ramach zamówienia, a w przypadku rozwiązania stosunku pracy przez pracownika lub przez pracodawcę (Wykonawcę/podwykonawcę/ dalszego podwykonawcę) przed zakończeniem tego okresu, Wykonawca będzie obowiązany do zatrudnienia na to miejsce innej osoby na umowę o pracę.
16. Dla udokumentowania tego faktu, Wykonawca przed podpisaniem Umowy złoży Zamawiającemu w formie pisemnej oświadczenie, że osoby wykonujące bezpośrednio czynności przy realizacji zamówienia są zatrudnione u Wykonawcy, na podstawie umowy o pracę. Wykonawca, najpóźniej w dniu rozpoczęcia prac przez dane osoby przedstawi Zamawiającemu Wykaz pracowników, celem wypełnienia powyższego zobowiązania.
17. W przypadku, gdy Wykonawca będzie realizował zamówienie przy udziale podwykonawców/dalszych podwykonawców, każdorazowo jest on zobowiązany do przekazania Zamawiającemu, najpóźniej w dniu rozpoczęcia realizacji robót przez podwykonawcę/dalszego podwykonawcę, Wykazu osób, które będą realizować zamówienie na rzecz podwykonawcy/dalszego podwykonawcy, wraz z oświadczeniem Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy, że są one zatrudnione na umowę o pracę.
18. Oświadczenie o którym mowa w ust. 16 i 17 powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy/podwykonawcy/dalszego podwykonawcy.
19. Wykonawca obowiązany jest udokumentować zatrudnienie osób, o których mowa w ust. 13. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych od otrzymania wezwania, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu:
a) poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę / podwykonawcę / dalszego podwykonawcę kopie umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy / podwykonawcy / dalszego podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli zo-stał sporządzony). Kopie umów powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania.
b) do okazania dokumenty potwierdzające bieżące opłacanie składek i należnych podatków z tytułu zatrudnienia w/w osób.
c) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę/ podwykonawcę/dalszego podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochro-nie danych osobowych.
20. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę/ podwykonawcę/ dalszego podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 14 czynności, przerwy ciągłości zatrudnienia lub nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających za-trudnienie na umowę o pracę z pracownikami wykonującymi czynności w terminie wskazanym przez Zamawiającego będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę i będzie skutkować nałożeniem sankcji określonych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ (kary umowne, niezależnie od obowiązku zapłaty kar umownych - możliwość odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy).
21. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania za-mówienia w celu weryfikacji wykonywania przez Wykonawcę/ podwykonawcę/ dalszego podwykonawcę obowiązku wskazanego w ust. 14. Wykonawca zobowiązany jest umożliwić Zamawiającemu przeprowadzenie takiej kontroli, w tym udzielić niezbędnych wyjaśnień, in-formacji oraz przedstawić dokumenty pozwalające na sprawdzenie realizacji przez Wykonawcę obowiązków. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę/ podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

21.12.2018 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi budowy instalacji

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się