Modernizacja stadionu przy ul. Sportowej II Etap – Przebudowa boiska treningowego o nawierzchni z trawy sztucznej

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja stadionu przy ul. Sportowej II Etap – Przebudowa boiska treningowego o nawierzchni z trawy sztucznej zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 2 do niniejszej specyfikacji.
Na opis przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji, opisujący zakres wykonywanych robót będących przedmiotem zamówienia składają się:
1) Projekt budowlano – wykonawczy przebudowa boiska treningowego o nawierzchni z trawy sztucznej na terenie Ośrodka Sportu w Gostyniu (branża elektryczna) autorstwa Active Sport, ul. Głogowska 216, 60-104 Poznań, mgr inż. Krystian Siciński
2) Przedmiar robót (branża elektryczna) autorstwa Active Sport, ul. Głogowska 216, 60-104 Poznań, mgr inż. Krystian Siciński,
3) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (branża elektryczna) autorstwa Active Sport, ul. Głogowska 216, 60-104 Poznań, mgr inż. Krystian Siciński,
4) Projekt budowlano – wykonawczy przebudowa boiska treningowego o nawierzchni z trawy sztucznej na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu w Gostyniu (branża budowlana) autorstwa Active Sport, ul. Głogowska 216, 60-104 Poznań mgr inż. arch. Elżbieta Kellner,
5) Przedmiar robót (branża budowlana) autorstwa Active Sport, ul. Głogowska 216, 60-104 Poznań, mgr inż. arch. Elżbieta Kellner,
6) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (branża elektryczna) autorstwa Active Sport, ul. Głogowska 216, 60-104 Poznań, mgr inż. arch. Elżbieta Kellner.

Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) wykonanie całości robót budowlanych w zakresie szczegółowo określonym w Dokumentacji projektowej– załącznik nr 2 do specyfikacji;
2) sporządzenie dokumentacji powykonawczej, w tym wykonanie pełnej obsługi geodezyjnej (inwentaryzacji powykonawczej) wykonanych robót, i przekazanie jej Zamawiającemu w dniu odbioru końcowego,
3) udzielenie gwarancji i rękojmi na zastosowane materiały i wykonane roboty budowlane oraz świadczenie bezpłatnego serwisu w okresie gwarancji, zgodnie z dalszymi postanowieniami Umowy.
4) wykonanie certyfikacji FIFA QUALITY PRO w terminie do 3 miesięcy po wykonaniu nawierzchni oraz recertyfikacji FIFA QUALITY PRO i w terminie do 3 miesięcy po upływie terminu udzielonej gwarancji celem sprawdzenia parametrów jakościowych nawierzchni z trawy syntetycznej.

Przedmiotem zamówienia obejmuje przebudowę boiska sportowego do piłki nożnej z nawierzchnią z trawy sztucznej wraz z budową odwodnienia, dostawą i montażem osprzętu sportowego oraz wykonanie oświetlenia obiektu lekkoatletycznego.

Zgodnie z normą PN-EN 12193-2008 zostało zaprojektowane oświetlenie obiektu lekkoatletycznego. Przyjęto klasę II. Zgodnie z tabelami dot. oświetlenia zewnętrznego oraz dyscyplinami sportowymi przewidywanymi na na tym obiekcie średnie natężenie oświetlenia powinno wynosić min 300lx oraz współczynnik równomierności min 0,5. Wartości te zostały potwierdzone w załączniku - obliczenia oświetlenia. Dla budowy oświetlenia obiektu lekkatletycznego zastosowano stalowe słupy oświetleniowe o wysokości 15m z oprawami ze źródłem LED o mocy 1400W. Stopnień szczelności IP66, klasa ochronności II. Oprawy posiadają wymienne moduły. Stanowiska słupów wskazano na planie zagospodarowania terenu i oznaczono symbolem SO1-SO6.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.12.2018 | 13:45


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się