Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kserujących dla Grupy Zakupowej organizowanej przez GPP Sp. z o.o. w 2019 roku

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek zgodnie
z bieżącym zapotrzebowaniem w roku 2019, dla jednostek wymienionych w Rozdziale I.
2. Ilość przedstawionego asortymentu w formularzu cenowym jest ilością szacunkową służącą do skalkulowania ceny oferty, może ona ulec zmianie w trakcie realizacji zamówienia, ale ogólna wartość realizowanych dostaw nie przekroczy kwoty zapisanej w umowie każdej z jednostek określonych w Rozdziale I.
3. Wykonawca zapewni transport i rozładunek towaru do siedziby każdej z jednostek określonych w Rozdziale I.
4. Asortyment dostarczony przez Wykonawcę musi posiadać okres przydatności do użycia nie krótszy niż 12 miesięcy od daty przyjęcia towaru przez Zamawiającego.
5. Towar wadliwy nie zostanie przyjęty, a Wykonawca zobowiązany będzie odebrać i uzupełnić towar na swój koszt w terminie realizacji zamówienia.
6. Wraz z dostawą towaru Wykonawca jest zobowiązany przedstawić informację o okresie przydatności do użycia danego produktu, jeśli nie będzie to wynikało z dostarczonych dokumentów lub opakowania.
7. Na zakupiony towar będzie obowiązywać gwarancja producenta. Wykonawca zobowiązany jest wydać Zamawiającemu dokumenty gwarancyjne dostarczonych towarów, jeśli takich udzielił producent. Na towary, dla których producent nie określa terminu gwarancji, odpowiedzialność za jakość dostarczonego towaru przejmuje Wykonawca przez okres 12 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego.
8. Zamawiający wymaga, aby wymienione produkty były dostarczane w oryginalnych, nienaruszonych opakowaniach producenta, na których powinny być widoczne informacje dotyczące produkcji, terminu przydatności do użycia oraz parametrów technicznych. Nie dopuszcza się opakowań zbiorczych. Każdy produkt musi być zabezpieczony przed działaniem czynników zewnętrznych (wymagane hermetyczne wewnętrzne opakowanie).
9. Dostarczone materiały eksploatacyjne muszą być nowe – oryginalne lub równoważne, bez śladów używania
i uszkodzenia, pełnowartościowe, muszą być kompatybilne ze sprzętem w którym mają być używane.
10. Za materiały fabrycznie nowe uznawać należy materiały, do których produkcji zostały wykorzystane produkty 100% nowe, nie prefabrykowane, bez śladów poprzedniego używania i uszkodzenia, nie regenerowane. Wszystkie elementy wchodzące w skład materiałów muszą być fabrycznie nowe, nie regenerowane, nierefabrykowane, nie wchodzące wcześniej (pierwotnie) w całość ani części w skład innych materiałów (nieużywane).
11. Za materiały równoważne uważa się materiały kompatybilne ze sprzętem, do którego są zamówione
o parametrach takich samych bądź lepszych (pojemność tuszu/tonera, wydajność i jakość druku), w stosunku
do typu zamówionego produktu fabrycznie nowego (nowo wytworzonego w całości), nieregenerowanego, pochodzącego od producenta urządzenia, do którego materiał jest przeznaczony.
12. W przypadku dostarczenia przez Wykonawcę materiałów eksploatacyjnych równoważnych Wykonawca gwarantuje:
1) Zwrot kosztów naprawy urządzenia, jeżeli bezpośrednią przyczyną uszkodzenia lub awarii, stwierdzoną przez przedstawiciela autoryzowanego serwisu producenta, w przypadku sprzętu będącego na gwarancji, będzie zastosowanie dostarczonego materiału eksploatacyjnego,
2) Zwrot kosztów naprawy urządzenia, jeżeli bezpośrednią przyczyną uszkodzenia lub awarii urządzenia, stwierdzoną przez firmę z którą Zamawiający zawarł umowę na naprawę w przypadku sprzętu niebędącego na gwarancji, będzie zastosowanie dostarczonego materiału eksploatacyjnego,
3) Bezpłatną wymianę urządzenia na nowe, jeżeli bezpośrednią przyczyną awarii będzie zastosowanie dostarczonych materiałów eksploatacyjnych, a naprawa nie przywróci jego pełnej użyteczności.
4) W sytuacji, gdy Zamawiający w wyniku zastosowania dostarczonych materiałów eksploatacyjnych utraci gwarancje producenta urządzeń, stwierdzoną przez przedstawiciela autoryzowanego serwisu gwarancyjnego Wykonawca przejmie wszelkie obowiązki gwarancyjne dotyczące urządzeń,
5) Podstawą do wystąpienia z roszczeniami w stosunku do Wykonawcy będzie protokół stwierdzenia szkody sporządzony przez autoryzowany serwis gwaranta urządzeń oraz faktura wystawiona za naprawę.
13. W przypadku, gdy dostarczony towar (w części lub w całości) nie będzie odpowiadał opisowi określonemu
w SIWZ (Formularz cenowy) – Zamawiający odmówi przyjęcia, a Wykonawca zobowiązany będzie
do dostarczenia towaru zgodnego z przedmiotem zamówienia w terminie trwania umowy na swój koszt.
14. Oferty, w których nie będą określone nazwy i modele dostarczonych materiałów eksploatacyjnych zostaną odrzucone.
15. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania materiałów eksploatacyjnych, które przedstawi w ofercie.
W sytuacji, gdy Wykonawca zobowiąże się do dostaw materiałów oryginalnych, wymagane będzie dostarczanie tego typu materiałów przez cały okres realizacji umowy.
16. Dostawy do poszczególnych jednostek, będą każdorazowo potwierdzane protokołem odbioru, po sprawdzeniu zgodności ze złożonym zamówieniem, przy czym wykluczona jest dostawa za pośrednictwem firm kurierskich
i wysyłkowych.
17. Wartości w kolumnie „opis pozycji” wskazane w załączniku nr 1a do SIWZ określają minimalne pojemności
lub wydajności danych materiałów eksploatacyjnych.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

21.12.2018 | 09:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Artykuły, sprzęt i usługi biurowe
  • Artykuły piśmiennicze
  • Akcesoria biurowe
  • Artykuły papiernicze
  • Materiały eksploatacyjne do urządzeń biurowych
  • Nośniki danych
  • Przybory kreślarskie i plastyczne
  • Urządzenia elektryczne i elektroniczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się