Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego przy ulicy Piwnej 48/49-58 i św. Ducha 26/30-48 w Gdańsku.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie wnętrza podwórzowego przy ulicy Piwnej 48/49-58 i św. Ducha 26/30-48 w Gdańsku; (dz. nr 353/14 i 353/17 obręb ew.89).
2. Zakres robót obejmuje między innymi:
a) roboty ziemne,
b) roboty rozbiórkowe,
c) wykonanie nawierzchni utwardzonych,
d) wykonanie trawnika,
e) wykonanie oświetlenia terenu,
f) wykonanie małej architektury- parking dla rowerów i kraty ochronne,
g) uporządkowanie terenu.

Uwaga.
• Przedmiot zamówienia wynikający z „Projektu budowlanego i wykonawczego zagospodarowania terenu ul. Piwna 48/49-58, św. Ducha 26/30-48, 80-834 Gdańsk ” (załącznik nr 1 i 2 do SIWZ) należy zrealizować zgodnie z zakresem określonym w przedmiarze robót (załącznik nr 6 do SIWZ).
• Jednocześnie słupki oświetleniowe wskazane w pozycji 25 powyższego przedmiaru muszą być wykonane łącznie z zasilaniem zgodnie z projektem wykonawczym elektrycznym dla zakresu określonego w etapie II.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią:
a) Projekt budowlany zagospodarowania terenu ul. Piwna 48/49-58, Św. Ducha 26/30-48, 80-834 Gdańsk; dz. Nr 353/14 i 353/17 obręb ew. 89 – załącznik nr 1 do siwz,
 Rysunek nr ZT.1 - zagospodarowanie terenu – załącznik nr 1.1 do siwz,
 Rysunek nr ZT.2 - ogrodzenie – załącznik nr 1.2 do siwz,
 Rysunek nr ZT.3 – wiata śmietnikowa – załącznik nr 1.3 do siwz,
 Rysunek nr ZT.5 – wyposażenie terenu, nawierzchnie – załącznik nr 1.4 do siwz,
b) Projekt wykonawczy zagospodarowania terenu ul. Piwna 48/49-58, Św. Ducha 26/30-48, 80-834 Gdańsk;
dz. Nr 353/14 i 353/17 obręb ew. 89 – załącznik nr 2 do siwz,
 Rysunek nr PW.1 - zagospodarowanie terenu – załącznik nr 2.1 do siwz,
 Rysunek nr PW.2 - ogrodzenie – załącznik nr 2.2 do siwz,
 Rysunek nr PW.3 – wiata sm. – rzut, przekroje – załącznik nr 2.3 do siwz,
 Rysunek nr PW.4 – wiata sm. – elewacje – załącznik nr 2.4 do siwz,
 Rysunek nr PW.5 – wyposażenie terenu, nawierzchnie – załącznik nr 2.5 do siwz,
 Rysunek nr PW.6 – nawierzchnie – załącznik nr 2.6 do siwz,
c) Projekt wykonawczy zagospodarowania terenu ul. Piwna 48/49-58, Św. Ducha 26/30-48 w Gdańsku; dz. nr 353/14 i 353/17 obręb ew. 89; instalacje elektryczne – załącznik nr 3 do siwz,
 Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej ENERGA-OPERATOR SA – załącznik nr 3.1 do siwz,
 Rysunek nr E-01 – zagospodarowanie terenu ul. Piwna 48/49-58, Św. Ducha 26/30-48 w Gdańsku, dz. nr 353/14 i 353/17 obr. 89 – załącznik nr 3.2 do siwz,
 Rysunek nr E-02 – schemat zasilania– załącznik nr 3.3 do siwz,
d) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót etap 2. Ul. Piwna 48/49-58, 80-834 Gdańsk, dz. Nr 353/14 i 353/17 obręb ew. 89 – załącznik nr 4 do siwz,
e) Specyfikacja techniczna. Oświetlenie terenu. Budowa oświetlenia Ul. Piwna 48/49-58, 80-834 Gdańsk, dz. Nr 353/14 i 353/17 obręb ew. 89 – załącznik nr 5 do siwz,
f) Przedmiar –załącznik nr 6 do siwz,
4. W przypadku, gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia (SIWZ wraz z załącznikami) nazw materiałów, urządzeń lub producentów należy je rozumieć, jako przykładowe parametry minimalne oczekiwane przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza użycie materiałów równoważnych dopuszczonych do stosowania w budownictwie. Zamawiający uzna za równoważne materiały, których zastosowanie nie spowoduje zmiany projektu w zakresie przyjętej technologii wykonania. W przypadku, gdy Zamawiający użył oznaczeń norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp należy je rozumieć, jako przykładowe. Zamawiający zgodnie z art. 30 ust.4 Ustawy Pzp dopuszcza w każdym przypadku zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanych w treści SIWZ. Każdorazowo, gdy wskazana jest w niniejszej SIWZ lub załącznikach do SIWZ norma, europejska ocena techniczna, aprobata, specyfikacja techniczna i system referencji technicznej, należy przyjąć, że w odniesieniu do niej użyto sformułowania „lub równoważna”.
5. Wymagania dotyczące zatrudnienia zgodnie z art. 29 ust 3a.
Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę (dotyczy także dalszych podwykonawców) na podstawie umowy o pracę lub umowy równoważnej (tj. umowy, której treść lub sposób realizacji odpowiada cechom stosunku pracy) osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, tj. robót budowlanych, takich jak: brukarskie, murarskie i elektryczne.
Wykonawca jest zobowiązany przez cały okres realizacji danych robót (czynności) zatrudniać na podstawie umów o pracę lub umów równoważnych pracowników wykonujących dane czynności.
Osoby te muszą brać czynny udział w realizacji zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.12.2018 | 10:45


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się