Udostępnienie urządzeń kopiująco-drukujących wraz z zakupem i wdrożeniem dodatkowych licencji na oprogramowanie do zarządzania i monitorowania środowiska wydruku

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest udostępnienie przez Wykonawcę w okresie od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. w pomieszczeniach znajdujących się w kilku budynkach Zamawiającego jednego serwera, laserowych, wielofunkcyjnych (drukarka, kopiarka, skaner, faks), monochromatycznych oraz kolorowych urządzeń kopiująco-drukujących, zwanych dalej URZĄDZENIAMI, wraz z zakupem wsparcia technicznego od producenta oprogramowania Papercut tzw. Maintenance od dnia 29.09.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. PaperCut, do zarządzania i monitorowania środowiska wydruku, zwanego dalej PAPERCUT lub OPROGRAMOWANIEM, a także wykonywanie całkowitej obsługi serwisowej wszystkich URZĄDZEŃ w ww. okresie oraz dostarczanie materiałów eksploatacyjnych w celu zapewnienia ciągłości zadań wydruku. Zamówienie obejmuje także zainstalowanie i poprawne uruchomienie czytników kart we wszystkich urządzeniach objętych tym zamówieniem, zwanych dalej CZYTNIKAMI, oraz uruchomienie kart użytkowników, którzy do tej pory kart zbliżeniowych nie używali. Zamówienie nie obejmuje dostawy kart.
W ww. okresie Wykonawca udostępnia Zamawiającemu URZĄDZENIA, CZYTNIKI na zasadzie najmu, użyczenia lub w innej formie, do odpłatnego używania w celach do jakich są przeznaczone, bez obowiązku zakupienia na własność Zamawiającego URZĄDZEŃ i CZYTNIKÓW, z wyjątkiem rozszerzenia OPROGRAMOWANIA, które przechodzi na własność Zamawiającego. Udostępnione URZĄDZENIA muszą być jednakowe (w zakresie ich TYPU, zgodnie z listą wymaganych urządzeń – punkt 3.1.14 Opisu przedmiotu zamówienia SIWZ) i posiadać wymagane funkcje i parametry techniczne wymienione w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający informuje, że dostarczone i zainstalowane urządzenia muszą być w pełni kompatybilne z licencją posiadaną przez Zamawiającego. Zamawiający posiada licencję na urządzenia tzw. Embeded) w programie Papercut dla urządzeń SHARP ilość 5 szt. oraz Lexmark ilość 36 szt. Zamawiający dopuszcza zakup 2 licencji Embeded wraz usługą wsparcia i aktualizacji producenta oprogramowania tzw. Maintenance oraz nie dopuszcza wdrożenia nowego oprogramowania. 2. Zadania Wykonawcy:
Wykonawca oddaje Zamawiającemu w odpłatne użytkowanie na okres trwania umowy, zgodnie z ofertą Wykonawcy:
1) wielofunkcyjne monochromatyczne urządzenia kopiująco-drukujące, zwane dalej łącznie ,,URZĄDZENIAMI’’ (zgodne z parametrami i typem urządzeń określonych w Opisie przedmiotu zamówienia),
2) kompatybilne, wewnętrzne czytniki kart zwane dalej łącznie ,,CZYTNIKAMI’’, które podlegają zainstalowaniu przez Wykonawcę w URZĄDZENIACH (jeżeli nie są wbudowane fabrycznie),
3) licencje na oprogramowanie PAPERCUT, w zakresie kontynuacyjnego rozszerzenia, zwane dalej PaperCut lub ,,OPROGRAMOWANIEM’’ (zgodne z pkt 3.1.13 Opisu przedmiotu zamówienia SIWZ),
4) zakup wsparcia technicznego u producenta oprogramowania PAPERCUT, w zakresie kontynuacyjnego wsparcia technicznego tzw. Maintenance rozszerzenia, zwane dalej PaperCut lub ,,OPROGRAMOWANIEM’’,
5) maszyny serwera, na której zainstalowany będzie system wydruku.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

13.12.2018 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Urządzenia elektryczne i elektroniczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się