Opracowanie 2 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z podziałem na 3 zadania

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest Opracowanie 2 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z podziałem na 3 zadania:
1.1. Zadanie 1: „Wykonanie kompleksowe usługi p.n. „Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Jeziory gmina Świebodzin”, zgodnie z zakresem uchwały nr XLVI/700/2018 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 sierpnia 2018r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Jeziory gmina Świebodzin.
Zamówienie obejmuje:
1) Sporządzenie projektu planu wraz z wymaganymi przepisami prawa załącznikami w tym z rysunkiem planu w skali 1:1000 oraz uzasadnieniem, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945) o powierzchni opracowania ok. 35,87 ha;
2) Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wraz ze sporządzeniem prognozy oddziaływania na środowisko oraz podsumowania i uzasadnienia, o których mowa w ustawie z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r. poz. 2081), zwane dalej „prognozą”;
3) Opracowanie przez uprawnionego rzeczoznawcę prognozy skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego, z uwzględnieniem art. 36 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945) oraz określenie sposobu realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 2077 z późn. zm);
4) Sporządzenie opracowania ekofizjograficznego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002r. w sprawie opracowań ekofizjograficznych (Dz. U. nr 155 poz. 1298).

i/lub

1.2. Zadanie 2: „Wykonanie kompleksowe usługi p.n. „Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie trzecim miasta Świebodzin, pomiędzy ul. Kozią a ul. Brzozową” zgodnie z zakresem uchwały nr XLVI/701/2018 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 sierpnia 2018r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie trzecim miasta Świebodzin, pomiędzy ul. Kozią a ul. Brzozową.
Zamówienie obejmuje:
1) Sporządzenie projektu planu wraz z wymaganymi przepisami prawa załącznikami w tym z rysunkiem planu w skali 1:1000 oraz uzasadnieniem, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945) o powierzchni opracowania ok. 15,59 ha;
2) Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wraz ze sporządzeniem prognozy oddziaływania na środowisko oraz podsumowania i uzasadnienia, o których mowa w ustawie z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r. poz. 2081), zwane dalej „prognozą”;
3) Opracowanie przez uprawnionego rzeczoznawcę prognozy skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego, z uwzględnieniem art. 36 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945) oraz określenie sposobu realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 2077 z późn. zm);
4) Sporządzenie opracowania ekofizjograficznego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002r. w sprawie opracowań ekofizjograficznych (Dz. U. nr 155 poz. 1298).

i/lub

1.3. Zadanie 3: „Wykonanie kompleksowe usługi p.n. „Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Chociule po południowej stronie drogi wojewódzkiej numer 276 wraz ze sporządzeniem tekstu jednolitego” uchwalonego Uchwałą nr XXXI/407/09 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 28 maja 2009r. (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego nr 78 poz. 1064) i zmienionym uchwałą nr XXIX/426/2017 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 27 lutego 2017r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Chociule po południowej stronie drogi wojewódzkiej numer 276 (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z dnia 2.03.2017r. poz. 517), którego tekst jednolity stanowi załącznik do Obwieszczenia Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 31 maja 2017r. (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z dnia 19.06.2017r. poz. 1408) wraz ze sporządzeniem tekstu jednolitego oraz rysunku jednolitego w/w planu miejscowego. Zakres zmiany zgodnie z uchwałą nr XLVII/708/2018 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 28 września 2018r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Chociule po południowej stronie drogi wojewódzkiej numer 276.

Zamówienie obejmuje:
1) Sporządzenie projektu zmiany planu wraz z wymaganymi przepisami prawa załącznikami w tym z rysunkiem zmiany planu w skali 1:1000 oraz uzasadnieniem, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945), o powierzchni opracowania ok. 5,23 ha;
2) Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wraz ze sporządzeniem prognozy oddziaływania na środowisko oraz podsumowania i uzasadnienia, o których mowa w ustawie z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r. poz. 2081), zwane dalej „prognozą”;
3) Opracowanie przez uprawnionego rzeczoznawcę prognozy skutków finansowych uchwalenia zmiany planu miejscowego, z uwzględnieniem art. 36 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945) oraz określenie sposobu realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 2077 z późn. zm.);
4) Sporządzenie opracowania ekofizjograficznego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002r. w sprawie opracowań ekofizjograficznych (Dz. U. nr 155 poz. 1298).
5) Sporządzenie tekstu jednolitego oraz rysunku jednolitego zmienianego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

2. Dokładny zakres opracowań został określony w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1a-1 (Zadanie 1) do SIWZ, załącznik 1a-2 (Zadanie 2) do SIWZ i załącznik nr 1a-3 (Zadanie 3)

3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we Wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 8-1 (Zadanie 1) do SIWZ, załącznik nr 8-2 (Zadanie 2) do SIWZ i załącznik nr 8-3 (Zadanie 3) do SIWZ

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

14.12.2018 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi projektowe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się