Roboty budowlane w Powiatowym Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu przy ul. Stanisławy Leszczyńskiej 8 w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży administracyjno – usługowej Powiatu Oświęcimskiego

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w Powiatowym Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego przy ul. Stanisławy Leszczyńskiej 8 w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży administracyjno – usługowej Powiatu Oświęcimskiego”.
Zamawiający jest w posiadaniu dokumentacji projektowej.
Zakres robót objęty zamówieniem:
• Roboty rozbiórkowe/demontażowe m.in.:
• Demontaż ścianki działowej pomiędzy salami;
• Demontaż istniejącej wykładziny PVC;
• Skucie istniejącej wylewki cementowej;
• Skucie warstwy kleju;
• Demontaż istniejących drzwi;
• Montaż nadproży drzwiowych;
• Roboty wykończeniowe m.in.:
• Wykonanie konstrukcji stalowej pod nową posadzkę;
• Wykonanie podestu wraz ze schodami;
• Montaż typowej ścianki działowej rozsuwanej, akustycznej;
• Montaż żaluzji okiennych zasuwanych elektrycznie;
• Montaż sufitów podwieszonych kasetonowych na stelażu stalowym;
• Roboty malarskie;
• Montaż stolarki drzwiowej;
• Ułożenie wykładziny PVC.
• Wyposażenie sal w ekrany projekcyjne i tablice kredowe trójdzielne.
• Instalacja centralnego ogrzewania m.in.:
• Demontaż grzejników stalowych wraz z zaworami;
• Remont odcinka instalacji centralnego ogrzewania;
• Ponowny montaż grzejników stalowych wraz z zaworami.
• Instalacja klimatyzacji m.in.:
• Montaż jednostek wewnętrznych klimatyzacji;
• Montaż jednostek zewnętrznych klimatyzacji;
• Rozprowadzenie instalacji skroplin i wpięcie do istniejącego pionu kanalizacyjnego;
• Rozprowadzenie instalacji chłodniczej.
• Instalacja wentylacji mechanicznej m.in.:
• Rozprowadzenie instalacji wentylacyjnej z blachy stalowej ocynkowanej;
• Montaż wentylatora kanałowego wyciszonego;
• Montaż tłumika akustycznego;
• Wpięcie do istniejącej wentylacji mechanicznej.
• Instalacja elektryczna m.in.:
• Wykonanie instalacji oświetlenia podstawowego;
• Wykonanie instalacji gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia oraz gniazd komputerowych DATA i RJ45;
• Wykonanie instalacji nagłośnienia;
• Wykonanie instalacji multimedialnej;
• Montaż szaf multimedialnych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:
a) dokumentacja projektowa (projekt wykonawczy),
b) przedmiar robót,
c) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

UWAGA!
Z uwagi na fakt, że budynek szkoły jest obiektem funkcjonującym wszystkie roboty tzw. „głośne” czyli przekucia, rozbiórki itp. należy wykonywać w uzgodnieniu z Dyrekcją PCKTiB w Oświęcimiu.
Szczególną uwagę należy zwrócić na zabezpieczenie i ogrodzenie terenu budowy z uwagi na fakt, że w budynku uczy się młodzież.
Ostateczna kolorystyka wykończenia (kolorystyka ścian, elementów stalowych, ślusarki i innych elementów wykończeniowych, wykładzin) zostanie ustalona z Dyrekcją PCKTiB w Oświęcimiu oraz Zamawiającym.
Jeżeli dokumentacja projektowa, przedmiary robót lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót wskazywałaby w odniesieniu do niektórych materiałów i urządzeń znaki towarowe lub pochodzenie zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza składanie „produktów” równoważnych. Wszelkie „produkty” pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dotyczący minimalnych wymagań parametrów jakościowych, zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak, więc posługiwanie się nazwami producentów /produktów/ ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, przy opisie przedmiotu zamówienia, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Będą one podlegały ocenie autora dokumentacji projektowej, który sporządzi stosowną opinię. Opinia ta będzie podstawą do podjęcia decyzji o akceptacji „równoważników” lub odrzuceniu oferty z powodu ich „nierównoważności”.
Warunki realizacji robót.
Warunki realizacji robót określa wzór umowy stanowiący załącznik do SIWZ.
Wykonawca jest zobowiązany prowadzić roboty z uwzględnieniem uwag Przedstawiciela PCKTiB w Oświęcimiu.
Podczas prowadzenia robót należy zapewnić bezpieczny dostęp do budynku szkoły. Prace należy prowadzić z zachowaniem przepisów BHP, odpowiednio wygrodzić, oznakować oraz zabezpieczyć obszar, na którym prowadzone są roboty.
Zamawiający dokonał zgłoszenia zamiaru wykonywania robót budowlanych w dniu 19.06.2018 r. i uzyskał zaświadczenie o przyjęciu bez sprzeciwu zgłoszenia w dniu 25.06.2018 Znak: WAB.6743.388.2018.
Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub podwykonawca(y) zatrudniali na podstawie umowy o pracę wszystkie osoby, które będą wykonywać czynności o charakterze robót fizycznych – zgodnie z dokumentacją projektową tj. prace remontowe, wykończeniowe obejmujące m.in. roboty demontażowe, montażowe stolarki drzwiowej, posadzkowe, malarskie, instalacyjne.
Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a Pzp, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a Pzp, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań - zawarto we wzorze umowy
(Zał. Nr 6 do SIWZ).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.12.2018 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się