Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Racocie wraz z solarną suszarnią osadów ściekowych - II przetarg

» Opis zapytania

1. Postanowienia ogólne
Rozbudowa oczyszczalni związana jest z planowanym zwiększeniem ilości przyjmowanych ścieków surowych, poprawą istniejącego stanu techn., wprowadzeniem nowych technologii oczyszczania ścieków oraz rozbudową o nowe węzły technologiczne zapewniające stabilność pracy oczyszczalni ścieków. Inwestycja ma za zadanie doprowadzenie oczyszczalni ścieków do obecnego stanu wiedzy technicznej w celu zapewnienia wysokoefektywnej pracy obiektu przy niskich kosztach eksploatacji oraz zwiększenie jej przepustowości z Qdśr= 600 m3/d do Qdśr= 820 m3/d.

W ujęciu ogólnym zamówienie obejmuje:
Realizację oczyszczalni mechaniczno - biologicznej z podwyższoną redukcją związków biogennych w systemie przepływowym. Zamówienie zakłada zwiększenie efektywności mechan. oczyszczania ścieków. W ramach zadania przewiduje się separację skratek i piasku co znacznie zmniejszy ilość wydzielanych zanieczyszczeń i ograniczy do minimum ich uciążliwość. Ponadto w ramach zamówienia wybudowany ma zostać reaktor biologiczny w konstrukcji żelbetowej obejmujący dwa bliźniacze ciągi technologiczne (stary bioreaktor ma zostać rozebrany). Zadaniem reaktora biologicznego ma być biologiczne oczyszczanie ścieków w zakresie redukcji substancji organicznych i biogennych. Zagęszczanie i stabilizacja osadu ma być prowadzona w komorze stabilizacji (obiekt do wykonania w ramach zamówienia). Istniejąca stacja odwadniania z minihigienizacją pozostanie w istniejącym budynku technicznym. Osad z istniejącej stacji odwadniania kierowany będzie, przy użyciu przenośnika ślimakowego pod istniejącą wiatę technologiczną. Dalsze zmniejszenie stopnia uwodnienia osadu realizowane będzie w solarnej suszarni osadów (obiekt do wykonania w ramach zamówienia).

W wyniku wykonanych robót budowlanych objętych projektami branży technologicznej, konstrukcyjnej, architektonicznej, rozbiórkowej, inst. elektrycznych, inst. wentylacji i c.o., inst. wewnętrzna instalacja wod-kan i c.w. w obiektach oraz sieci zewnętrzne wod.-kan na terenie oczyszczalni wykonana ma zostać oczyszczalni ścieków składająca się m.in. z:

• Układu przyjęcia i transportu ścieków wraz ze stopniem mechanicznego oczyszczania:
a. Budynek kraty wstępnej zblokowany ze stacją zlewczą ścieków – obiekt nowy,
b. Przepompownia ścieków surowych – obiekt nowy.
c. Oczyszczalnia mechaniczna - urządzenie nowe umieszczone w istniejącym budynku technicznym,
d. Zbiornik retencyjny z komorą zasuw – adaptacja,
e. Budynek recyrkulacyjny ze stacją dmuchaw zblokowany z komorą rozdziału, –obiekt nowy,
• Reaktora biologicznego oczyszczania ścieków - 2 ciągi technologiczna(obiekt nowy):
- Komora defosfatacji [KDf],
- Komora denitryfikacji [KDn],
- Komora nitryfikacji [KN],
- Osadnik wtórny [OW],
- Przepompownia recyrkulacji wewnętrznej [RW]
- Przepompownia recyrkulacyjna [PR],
- Komora pomiarowa ścieków [KP].

• Węzła gospodarki osadowej:
a. Komora stabilizacji osadu nadmiernego – obiekt nowy,
b. Stacja odwadniania osadu - urządzenia istniejące umieszczone w istniejącym budynku technicznym,
c. Wiaty technologiczne (osadu odwodnionego) – obiekty istniejące.
d. Solarna suszarnia osadów – obiekt nowy

• Obiektów towarzyszących, takie jak m.in.:
a. Stacja dmuchaw [SD] - urządzenia istniejące oraz nowe umieszczone w projektowanym budynku recyrkulacyjnym ze stacją dmuchaw i komorą rozdziału oraz w istniejącym budynku technicznym,
b. Stacja dozowania reagentów [DR] – obiekt nowy
c. Zbiornik wody technologicznej [PSo] – obiekt adaptowany
d. Komora pomiarowa ścieków oczyszczonych [KPo]- obiekt adaptowany i obiekty nowe
e. Wylot do odbiornika [Ws] – obiekt istniejący, który zostanie poddany remontowi

Ponadto w zakres przedmiotu zamówienia wchodzi m.in. przebudowa budynku socjalno-administracyjnego, wykonane niezbędnych dróg i ciągów komunikacyjnych oraz ogrodzenia.

Roboty budowlane będą prowadzone podczas ciągłej pracy oczyszczalni ścieków eksploatowanej przez Zamawiającego. Stąd też Wykonawca zobowiązany jest do takiego prowadzenia robót, aby nie zakłócić pracy funkcjonującej oczyszczalni. Wykonawca ponosić będzie odpowiedzialność za naruszenie parametrów ścieków oczyszczonych powstałych z przyczyn leżących po jego stronie. W przypadku przekroczenia dopuszczalnych wskaźników zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych i nałożeniu kar przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Wykonawca jest zobowiązany pokryć finansowo wymierzoną karę. Przerwy technologiczne, np. spowodowane włączeniem nowych urządzeń, należy wcześniej zgłosić pisemnie i uzyskać pisemna zgodę Zamawiającego i Inspektora nadzoru inwestorskiego wraz z dopuszczalnym czasem wyłączenia z pracy urządzeń.

Prace związane z rozbudową oczyszczalni ścieków prowadzić należy w sposób umożliwiający utrzymanie obiektu w ruchu. Harmonogram prac i program rozruchu należy sporządzić w oparciu o wytyczne z projektu budowlanego branża sanitarno – technologiczna (sposób budowy z zachowaniem ruchu obiektu).


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

28.12.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się