Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obrębów na terenie gminy Warta Bolesławiecka oraz opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Warta Bolesławiecka

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie wraz z opracowaniami towarzyszącymi :
a. Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (mpzp) gminy Warta Bolesławiecka
w granicach ewidencyjnych obrębów : Tomaszów Bolesławiecki, Szczytnica, Wilczy Las;
b. Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (mpzp) gminy Warta Bolesławiecka
w granicach ewidencyjnych obrębów : Warta Bolesławiecka, Wartowice;
c. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Warta Bolesławiecka (suikzp)
2.Podstawą przystąpienia do opracowania przedmiotu zamówienia są odpowiednio:
1) Uchwała Nr XLII/334/18 Rady Gminy w Warcie Bolesławieckiej z dnia 2 października 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Warta Bolesławiecka w granicach ewidencyjnych obrębów: Tomaszów Bolesławiecki, Szczytnica, Wilczy Las;
2) Uchwała Nr XLII/335/18 Rady Gminy w Warcie Bolesławieckiej z dnia 2 października 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Warta Bolesławiecka w granicach ewidencyjnych obrębów: Warta Bolesławiecka i Wartowice;
3) Uchwała Nr XLII/333/18 Rady Gminy w Warcie Bolesławieckiej z dnia 2 października 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Warta Bolesławiecka.
3.Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności zgodnie z:
1) ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.).zwanej dalej uopizp,
2) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1587 ze zm.),
3) ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.),
4) ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.).
5) pozostałymi przepisami mającymi zastosowanie w przedmiocie zamówienia.
4.W przypadku, gdy w niniejszym opisie nie wymieniono czynności wymaganych lub niezbędnych do poprawnego opracowania i przyjęcia przedmiotu zamówienia, Wykonawca wykona je w ramach ceny określonej w złożonej ofercie.
5.Jeżeli w trakcie realizacji zamówienia nastąpią zmiany przepisów prawa Wykonawca ma obowiązek bez dodatkowego wynagrodzenia dostosować wykonany przedmiot zamówienia lub sposób jego wykonania do tych zmian.
6.Realizacja przedmiotu zamówienia musi uwzględnić zapisy wytycznych "Standardy sporządzania, zapisu i przekazania dokumentów planistycznych", stanowiących załącznik nr 12 do SIWZ
7.Strukturę tekstów uchwał należy uzgodnić z Zamawiającym.
8.Zamawiający dostarczy Wykonawcy aktualne materiały geodezyjne i wyjściowe do projektowania zgodnie z zakresem opracowania, których spis stanowi załącznik nr 15 do SIWZ, w terminie do 14 dni od dnia podpisania umowy. W razie konieczności skanowania i/lub kalibracji materiałów, Wykonawca wykona je na własny koszt i we własnym zakresie.
9.Skalibrowane podkłady materiałów geodezyjnych należy połączyć w pojedyncze pliki tiff
i przekazać Zamawiającemu w trakcie pierwszej prezentacji projektu w taki sposób, aby każdy załącznik graficzny posiadał jeden skalibrowany plik podkładu mapowego.
10.Do czasu stwierdzenia przez Wojewodę zgodności przedmiotu zamówienia, z przepisami prawa, Wykonawca zobowiązany jest do podejmowania wszystkich czynności związanych z jego sporządzeniem.
11.Zamawiający poniesie koszty operacyjne (opłaty pocztowe, koszty ogłoszeń prasowych) związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
12.Wykonawca zobowiązany jest do analizy wniosków do planu, które wpłynęły przed ogłoszeniem i obwieszczeniem o przystąpieniu do sporządzenia planu wraz z przygotowaniem propozycji ich rozpatrzenia.
13.Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji w terenie w celu ustalenia pełnego zakresu prac związanych z realizacją zamówienia.
14.Wykonawca zobowiązany jest do obsługi wyłożenia projektów miejscowych planów oraz studium uwarunkowań do publicznego wglądu w pełnym okresie ich wyłożenia, uczestnictwa
w publicznych dyskusjach, cyklicznej prezentacji poszczególnych etapów pracy Wójtowi Gminy oraz Radzie Gminy, uczestniczenia w innych spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego związanych z przedmiotem zamówienia, prezentacji projektu dokumentacji planistycznej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, sporządzenia protokołów z spotkań dotyczących przyjętych rozwiązań w projektach dokumentów planistycznych.
15.Wykonawca zobowiązany jest do współpracy na każdym etapie wykonywania przedmiotu zamówienia, przedstawiania Zamawiającemu do wstępnych akceptacji bieżących prac w zakresie sposobu i zakresu opracowania dokumentów planistycznych.
16.Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyznaczania terminów i miejsc prezentacji przedmiotu zamówienia. O dacie i miejscu prezentacji Wykonawca zostanie powiadomiony co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem spotkania.
17.W przypadku zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego opracowania 10 opinii urbanistycznych w każdym roku obowiązywania poszczególnego planu oraz studium.

18. Zakres opracowania

1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania, zgodnie z „Harmonogramem rzeczowo-finansowym”, stanowiącym załącznik 13 do SIWZ , wszystkich czynności, wynikających z uopizp oraz przepisów odrębnych, niezbędnych w procedurze planistycznej,
a w szczególności do:
1) Realizacji wymagań procedury planistycznej, opisanej w art. 11 oraz art. 17 uopizp.
2) Sporządzenia wszelkich analiz, prognoz oraz bilansów.
3) Przygotowania projektów wraz z rozdzielnikami: zawiadomień, ogłoszeń, obwieszczeń, rozstrzygnięć oraz wystąpień o wnioski, wystąpień o opinie i uzgodnienia dla poszczególnych opracowań, będących przedmiotem zamówienia, wraz z przygotowaną korespondencją tj. zaadresowanymi kopertami oraz zwrotnymi potwierdzeniami odbioru pism.
4) Przygotowania:
a) wniosków w celu uzyskania decyzji o zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i/lub leśnych na cele nie rolnicze i/lub nieleśne,
b) prognoz finansowych,
c) prognoz oddziaływania na środowisko,
d) opracowań ekofizjograficznych,
e) innych dokumentów i wniosków niezbędnych do realizacji zamówienia.
5) Uzyskania od Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej pozytywnej opinii
o projektach dokumentów planistycznych,;
6) Sporządzenia projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, będących przedmiotem zamówienia, wraz z wymaganymi załącznikami oraz uzasadnieniem do uchwały. Rysunki planu, które będą załącznikami uchwał należy wykonać jako kolejne załączniki tj., jeden załącznik dla jednego obrębu ewidencyjnego.
7) Sporządzenia projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, będącego przedmiotem zamówienia, wraz z wymaganymi załącznikami oraz uzasadnieniem do uchwały.

19.Wymagania dotyczące wykonania zamówienia.

1. Warunki techniczne tj. ilość, sposób i forma przekazania odrębnych opracowań planistycznych:
1) Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumenty, związane z realizacją zamówienia w ilości odpowiadającej:
a) ilości stron postępowania na etapie opiniowania i uzgadniania projektów mpzp oraz suikzp,
b) potrzebom udostępniania dokumentacji planistycznej na etapie wyłożenia projektów mpzp oraz suikzp wraz z prognozami oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu,
c) potrzebom dokumentowania prac planistycznych i archiwizacji danych wynikających z przepisów prawa.
2) Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację projektową, odrębnie dla każdego opracowania, na każdym etapie postępowania, wymienionym w „Harmonogramie rzeczowo-finansowym”, stanowiącym załącznik 13 do SIWZ w formie:
a) dokumentów tekstowych w formie analogowej (w wymaganej ilości) oraz elektronicznej (forma edytowalna w standardowych programach tekstowych),
b) załączników graficznych w formie analogowej (rysunki w kolorze) w wymaganej ilości oraz w formie elektronicznej w postaci plików *.jpg lub *.tiff,
c) pliku projektowego programu QGiS wraz z przygotowaną i wypełnioną bazą danych (struktura bazy zgodna z przekazaną w załączniku 14 do SIWZ),
3) Wykonawca przekaże Zamawiającemu zrealizowany przedmiotu zamówienia, odrębnie dla każdego opracowania planistycznego, w postaci:
a) 4 egzemplarzy wydruku tekstu uchwały,
b) 4 egzemplarzy barwnego wydruku rysunków planów oraz rysunków studium w wymaganej przepisami prawa skali, w tym po jednym egzemplarzu rysunku przeskalowanego do formatu A0 wydrukowanego na papierze plakatowym, odpornym na warunki atmosferyczne o gramaturze min. 200g/m2, oprawionego w listwy i przystosowanego do zawieszenia na ścianie oraz po jednym egzemplarzu w postaci arkuszy złożonych w teczce do formatu A4,
c) 4 egzemplarzy tekstu prognozy oddziaływania na środowisko i 4 egzemplarzy rysunku prognozy oddziaływania na środowisko; w teczce, w postaci arkuszy złożonych do formatu A4,
d) zapisu ww. dokumentów na nośniku cyfrowym, w postaci:
i. plików *.DOC (.docx) i *.PDF - dla dokumentów tekstowych,
ii. plików *.JPG, *.TIFF - dla grafiki rastrowej (pliki *.TIFF z georeferencją do układu współrzędnych 1992 lub PUWG 2000 str.5)
iii. pliku projektowego programu QGiS wraz z przygotowaną i wypełnioną bazą danych (struktura bazy zgodna z bazą przekazaną w załączniku 14 do SIWZ.). Opracowania powinny być wykonane w układzie współrzędnych PUWG – 1992 lub PUWG 2000, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1472 ze zm.). i aktów wykonawczych do tej ustawy,
iv. plików *.DOC (.docx) i *.PDF dla pozostałych rodzajów dokumentów.
4) Wykonawca przekaże Zamawiającemu skompletowaną dokumentację formalno-prawną prac planistycznych, obejmującą m.in.:
a) oryginał dokumentacji planistycznej w formie książkowej, bindowanej, wraz ze wszystkimi załącznikami – celem przekazania jej do oceny przez Wojewodę,
b) 1 kopię dokumentacji planistycznej w formie książkowej, bindowanej, wraz ze wszystkimi załącznikami.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

14.12.2018 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi projektowe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się