Dostawy sprzętu ogrodniczego, kurtek, narzędzi i sprzętu do sprzątania na potrzeby wykonania zadania pn. "Kompleksowa poprawa warunków oraz bezpieczeństwa i higieny pracy personelu SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku z uwzględnieniem działań szkoleniowych - powtórka

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia są dostawy sprzętu ogrodniczego, kurtek, narzędzi i sprzętu do sprzątania na potrzeby wykonania zadania pn. „Kompleksowa poprawa warunków oraz bezpieczeństwa i higieny pracy personelu SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku
z uwzględnieniem działań szkoleniowych”- powtórka.
2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części (pakiety) szczegółowo opisanych w Formularzu asortymentowo - cenowym (Załączniku nr 2 do SIWZ) oraz w Opisie przedmiotu zamówienia (Załączniku nr 3 do SIWZ):
- Pakiet 1 – Sprzęt ogrodniczy;
- Pakiet 2 – Kurtki;
- Pakiet 3 – Narzędzia i sprzęt do sprzątania.
Wykonawca jest zobowiązany zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych
w Projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ.
1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne pakiety.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych w ramach ustalonego pakietu
na poszczególne pozycje asortymentowe.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych przy zachowaniu parametrów, jakimi charakteryzuje się przedmiot zamówienia opisany przez Zamawiającego w SIWZ. Przedmiot zamówienia zaoferowany przez Wykonawców składających oferty równoważne musi mieć parametry nie gorsze niż wskazane w SIWZ. Wykonawcy, którzy powołują się na rozwiązania równoważne są zobowiązani wykazać, że oferowany przez nich przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ.
5. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 Ustawy PZP.
6. Zamawiający nie przewiduje wybierać najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
7. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
8. Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

14.12.2018 | 09:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Maszyny budowlane i części do maszyn budowlanych

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się