Kompleksowa realizacja w formule zaprojektuj i wybuduj zadania pn.: Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Szerzynach

» Opis zapytania

Etap I - Projektowanie:
1) Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie zgodnym z wymaganiami, określonymi w programie funkcjonalno-użytkowym dla PSZOK wraz ze wszystkimi opracowaniami projektowymi i uzgodnieniami koniecznymi do wykonania tej dokumentacji, w tym jeżeli będzie wymagana: decyzji środowiskowej (raportu).
2) Uzyskaniem wymaganych prawem decyzji oraz zezwoleń na budowę, niezbędnych do wykonania robót budowlanych dla PSZOK, w tym uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę.
3) Przy projektowaniu PSZOK musi być zastosowana uniwersalność projektowania uwzględniająca zróżnicowane potrzeby odbiorców - mająca na celu realizację zasady równości szans i niedyskryminacji w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.
Etap II - Wykonanie (po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę) wszystkich robót budowlanych dotyczących budowy i wyposażenia PSZOK:
1) Realizacja robót na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiającego i właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej dokumentacji projektowej oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, a następnie przekazanie Zamawiającemu przedmiotu umowy objętego tym etapem.
2) Wyposażenie PSZOK: Zakup i dostawa kontenerów, wyposażenie punktu napraw.
3) Dostosowanie PSZOK do potrzeb niepełnosprawnych
4) Sprawowanie nadzoru autorskiego w okresie wykonywania robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji wykonawczej.
5) Opracowanie dokumentacji powykonawczej dla zrealizowanej inwestycji oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie jeżeli będzie wymagane.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.01.2019 | 09:00


» Lokalizacja

Szerzyny 521
Szerzyny 38246
Województwo: małopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi projektowe

» Dane nabywcy

Gmina Szerzyny
Szerzyny 521
Szerzyny 38246
Województwo: małopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się