Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych obejmujących „Kompensację mocy biernej w stacjach transformatorowych” w wybranych kompleksach (PKOB 2224).

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych obejmujących „Kompensację mocy biernej w stacjach transformatorowych” w wybranych kompleksach (PKOB 2224).

Zamówienie wiąże się z dostępem do informacji niejawnych na poziomie ZASTRZEŻONE.
W związku z powyższym Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 54 ust. 1 Ustawy z dnia 05.08.2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. 2018, poz. 412) są zobowiązani do ochrony informacji niejawnych.

Wykaz stacji objętych zakresem opracowania przedstawia poniższa tabela.

Nr - Administratorzy i nazwy obiektów będących w zakresie opracowania:
01 Obiekt Pruszcz - 21 BLT,
02a Obiekt Sztab 12 DZ zasilanie podstawowe - 15 WOG,
02b Obiekt Sztab 12 DZ zasilanie rezerwowe - 15 WOG,
03 Obiekt Eurokorpus - 15 WOG,
04 Obiekt PO Gąski - 17 WOG.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje również:

1) Wykonawca w ramach zawartej umowy zaprojektuje a następnie wykona również system stałego monitorowania układów kompensacji energii biernej wraz z automatycznym zapisem wyników w pliku elektronicznym.

2) Wykonawca w ramach zawartej umowy uzyska decyzję o pozwoleniu na budowę lub dokona skutecznego zgłoszenia rozpoczęcia robót budowlanych na roboty nie wymagające pozwolenia na budowę (w przypadku gdy takie będą wymagane).

3) Wykonawca w ramach zawartej umowy zawiadomi ZWINB, na podstawie pełnomocnictw Zamawiającego o zakończeniu robót budowlanych lub uzyska decyzję o pozwoleniu na użytkowanie jeśli w decyzji o pozwoleniu na budowę zostanie nałożony taki obowiązek.
4) Wykonawca jest wytwórcą odpadów budowlanych. Po stronie Wykonawcy leży wykonanie na swój koszt utylizacji odpadów powstałych w wyniku robót budowlanych zgodnie z Ustawą o Odpadach z dnia 14.12.2012 r. (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 21). Sposób postępowania z odpadami:
a) W przypadku wystąpienia odpadów sklasyfikowanych wg PKWiU wymienionych w załączniku nr 11 (art. 17, ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT) podczas realizacji robót budowlanych rozbiórkowych Wykonawca jest zobowiązany do ich pozyskania, posortowania, przygotowania do komisyjnego zważenia i przekazania dla Administratora we wskazane przez niego miejsce (plac składowy, magazyn). Komisję w składzie: kierownik budowy, inspektor nadzoru RZI oraz przedstawiciel Administratora i Użytkownika powołuje Zamawiający po uprzedniej pisemnej informacji od Wykonawcy o gotowości do przekazania odpadów jw. Przekazanie może następować w każdym etapie realizacji zadania lecz nie później niż termin odbioru końcowego zadania.
b) W przypadku pozyskania odpadów nie wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy o VAT, Wykonawca jako wytwórca odpadów zobowiązany jest postępować zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 r., poz. 21). Wykonawca jest zobowiązany do ich utylizacji w terminie nie później niż do terminu odbioru końcowego, a „kartę przekazania do utylizacji” jest zobowiązany załączyć do protokołu odbioru końcowego zadania.

5) Zobowiązania wynikające z gwarancji na przedmiot zamówienia (serwisowanie zainstalowanych urządzeń i systemów w okresie trwania gwarancji na przedmiot zamówienia) w ramach otrzymanego wynagrodzenia – zgodnie z warunkami określonymi we wzorze umowy.

6) Wykonawca robót wykona dokumentację powykonawczą, oraz przekaże dla Zamawiającego zgodnie z zapisami Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. z późniejszymi zmianami materiały wymienione w art. 60 – dokumentację budowy i dokumentację powykonawczą. Przekazaniu podlegają również decyzje dotyczące obiektu, a także instrukcje obsługi i eksploatacji: obiektu, instalacji i urządzeń związanych z tym obiektem.

7) Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji przedmiotowego zakresu robót wykona inwentaryzację fotograficzną a po ich zakończeniu wykona dokumentację fotograficzną powykonawczą (fotografując zakres robót przed ich wykonaniem i po ich wykonaniu z tego samego ujęcia w celu porównania).

Przedmiot zamówienia należy wykonać w oparciu o:
a) Program Funkcjonalno – Użytkowy,
b) Szczegółowy Opis i Zakres Przedmiotu Zamówienia,
c) Minimalne wojskowe wymagania organizacyjno-użytkowe.

UWAGA:
Wszystkie roboty mają być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.
2. Szczegółowy zakres i sposób wykonania oraz cechy techniczne i jakościowe przedmiotu zamówienia zostały określone w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, Szczegółowym opisie i zakresie przedmiotu zamówienia oraz w Minimalnych wojskowych wymaganiach organizacyjno-użytkowych.
UWAGA:
Dokumentacja niejawna (1 teczka), tj.: Program funkcjonalno-użytkowy, jest do wglądu w Ośrodku Dokumentowania Budownictwa Wojskowego RZI Szczecin od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 14.00 po wcześniejszym złożeniu pisma do Zamawiającego z prośbą o wgląd do dokumentów niejawnych i następnie po telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny z p. Markiem Rogalskim tel. 261 45 20 08. Wglądu mogą dokonać tylko osoby posiadające ważne „Poświadczenie bezpieczeństwa” lub pisemne upoważnienia uprawniające do dostępu do informacji niejawnych na poziomie co najmniej ZASTRZEŻONE zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 412) oraz aktualne zaświadczenie o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

03.01.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się