Wykonanie 280 operatów szacunkowych, w tym: 60 lokali mieszkalnych, 5 lokali użytkowych, 5 garaży, 60 niezabudowanych nieruchomości gruntowych, 50 nieruchomości gruntowych oraz 100 określających wartość jednorazowego wynagrodzenia za ustanowienie na nieruchomości ograniczonego prawa rzeczowego – IV części

» Opis zapytania

Zakres zamówienia obejmuje:
1. Część I:
1) Wykonanie 60 operatów szacunkowych wycen lokali mieszkalnych, 5 operatów szacunkowych wycen lokali użytkowych oraz 5 operatów szacunkowych wycen garaży – stanowiących własność lub współwłasność Gminy Lublin, wraz z uproszczoną inwentaryzacją, położonych na terenie Miasta Lublin – w celu sprzedaży.
2) Sporządzone operaty szacunkowe wyceny lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży powinny zawierać informacje odnośnie wartości lokalu/garażu oraz wartości ułamkowej części gruntu przynależnego do lokalu/garażu.
3) Szkice z pomiaru winny zawierać wymiary lokali/garaży wraz z oznaczeniem funkcji pomieszczeń, powierzchni, zaznaczeniem otworów okiennych i drzwiowych jak również rozróżnienia grubości ścian nośnych i działowych oraz innych elementów, które wpływają na ustalenie samodzielności lokalu/garażu.
4) W przypadku, gdy przekazane rzeczoznawcy rzuty lokali/garaży pochodzące z inwentaryzacji nieruchomości nie posiadają wyżej wymienionych elementów, należy je uzupełnić poprzez ich pomiar i wrysowanie na szkic lokalu/garażu.
2. Część II:
1) Wykonanie 60 operatów szacunkowych określających wartość niezabudowanych nieruchomości gruntowych stanowiących własność lub współwłasność Gminy Lublin położonych na terenie Miasta Lublin– w celu sprzedaży, zamiany bądź darowizny.
2) Każdy z operatów szacunkowych powinien zawierać dokumentację fotograficzną przedmiotu zlecenia.
3. Część III:
1) Wykonanie 50 operatów szacunkowych wycen nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Lublin położonych na terenie Miasta Lublin w celu:
1) sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz użytkowników wieczystych,
2) sprzedaży przyległych nieruchomości gruntowych na rzecz użytkowników wieczystych,
3) ustalenia i aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów (z wyłączeniem nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym osób prawnych),
4) ustalenia dopłaty, o której mowa w art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2018 r. poz. 1716).
5) Każdy z operatów szacunkowych powinien zawierać dokumentację fotograficzną przedmiotu zlecenia.
4. Część IV:
1) Wykonanie 100 operatów szacunkowych określających wartość jednorazowego wynagrodzenia za ustanowienie na nieruchomości ograniczonego prawa rzeczowego – służebności gruntowej, służebności przesyłu oraz użytkowania.
2).Każdy z operatów szacunkowych powinien zawierać dokumentację fotograficzną przedmiotu zlecenia.
5. Operaty szacunkowe powinny być sporządzone zgodnie ze standardami jakościowymi wynikającymi z:
1) przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.), a w szczególności art. 175 ust. 1, na podstawie którego rzeczoznawca majątkowy jest zobowiązany do wykonywania czynności zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów prawa i standardami zawodowymi, ze szczególną starannością właściwą dla zawodowego charakteru tych czynności oraz z zasadami etyki zawodowej, kierując się zasadą bezstronności w wycenie nieruchomości,
2) przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. z 2004 r. nr 207 poz. 2109 ze zm.).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

13.12.2018 | 10:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się