Budowa budynku administracyjno-biurowego z częścią gospodarczo-magazynową stanowiącego siedzibę Nadleśnictwa Stuposiany

» Opis zapytania

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest budowa budynku administracyjno-biurowego z częścią gospodarczo-magazynową stanowiącego siedzibę Nadleśnictwa Stuposiany wraz z zagospodarowaniem terenu, zgodnie z dokumentacją budowlaną, w szczególności: pozwoleniem na budowę, projektem budowlanym, projektem wykonawczym, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, oraz SIWZ. Obiekt budowlany należy realizować zgodnie z obowiązującą wiedzą techniczną i obowiązującymi w dniu jego wznoszenia przepisami oraz normami technicznymi. Zakończeniem będzie uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie. 1) Wszystkie wskazane w dokumentacji technicznej poprzez zamieszczenie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, materiały (wyroby) i urządzenia należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Oznacza to, że zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy, w odniesieniu do materiałów (wyrobów) i urządzeń wskazanych z nazwy Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów (wyrobów) i urządzeń równoważnych, tj. o jakości nie gorszej niż opisana w dokumentacji technicznej. Ponadto Zamawiający, w przypadku gdy w przedmiotowych opracowaniach zostały wskazane normy, aprobaty techniczne, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia, za wyjątkiem Polskich Norm przenoszących normy europejskie oraz norm innych państw członkowskich EOG przenoszących te normy, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Urządzenia i materiały równoważne, a także (w przypadku powoływania się przez Wykonawcę na rozwiązania równoważne opisanym przez Zamawiającego) normy, aprobaty techniczne, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia muszą być wymienione w ofercie z nazwy. Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób) lub urządzenie, lub zaproponowane rozwiązanie jest równoważne w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na Wykonawcy składającym ofertę. W takim wypadku Wykonawca musi przedłożyć odpowiednie dokumenty opisujące parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty dopuszczające dane materiały (wyroby) lub urządzenia, lub zaproponowane rozwiązania do użytkowania, oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one rzeczywiście równoważne. 2) Wyroby wytworzone w celu zastosowania w obiekcie budowlanym w sposób trwały o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie podstawowych wymagań, można stosować przy wykonywaniu robót budowlanych wyłącznie, jeżeli wyroby te zostały wprowadzone do obrotu lub udostępnione na rynku krajowym zgodnie z przepisami odrębnymi, a w przypadku wyrobów budowlanych - również zgodnie z zamierzonym zastosowaniem. 3) Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na zamontowany sprzęt i urządzenia – gwarancji zgodnej z gwarancją producenta, jednak na okres nie krótszy niż 3 lata. 4) Drewno i materiały drewnopochodne użyte do konstrukcji budynku muszą być wyprodukowane lub suszone technicznie do wilgotności nie większej niż 12%. 5) Ze względu na zapewnienie odpowiedniej jakości wykonywanego budynku, ograniczenie czasu realizacji oraz zabezpieczenia przed szkodliwymi czynnikami atmosferycznymi wyklucza się konstruowanie ścian drewnianych bezpośrednio na placu budowy. Zobowiązuje się Wykonawcę do prefabrykacji elementów drewnianych ścian zewnętrznych i wewnętrznych w zakładzie produkcyjnym. Na każde żądanie Zamawiającego, zakład prefabrykacji musi być wskazany przez Wykonawcę celem możliwości kontroli produkcji przez Inspektora Nadzoru. 6) Zamawiający wymaga, aby w piątym roku licząc od odbioru przedmiotu mowy, Wykonawca dokonał powtórnej impregnacji elementów drewnianych elewacji budynku. 7) Warunki wykonywania przedmiotu zamówienia zostały szczegółowo określone w Istotnych postanowieniach umowy (Załącznik nr 13 do SIWZ).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

21.12.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się