Przebudowa skweru przy ul. Targowej i ul. I. Bojakowskiej w Uniejowie

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową skweru przy ul. Targowej i ul. I. Bojakowskiej w Uniejowie.
2.Zakres prac obejmuje:
- Zagospodarowanie terenu działki nr 1490/2 oraz działki nr 1480, poprzez usunięcie drzew i krzewów, kamiennego kwietnika; rozbiórkę istniejących nawierzchni wraz z podbudową, schodów znajdujących się od strony ul. Kościelnej oraz elementów małej architektury
- Wykonanie nawierzchni komunikacji pieszej z betonowej kostki brukowej
- Wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej
- Montaż fontanny z niecką i pomieszczeniami technicznymi
- Budowa oświetlenia wraz z montażem lamp oraz wykonanie instalacji elektrycznej
- Montaż małej architektury w postaci ławek, koszy na śmieci, tablicy, psiej toalety i witryny podziemnej
- Wykonanie nasadzeń drzew, krzewów i innej roślinności wraz z wykonaniem trawników
- Montaż systemu nawadniającego
- Uporządkowanie terenu
- Wykonanie oraz montaż tablicy informacyjnej zgodnie z księgą wizualizacji znaku PO RYBY 2014-2020 o wymiarach 0,80 m x 1,20 m treść do uzgodnienia z inwestorem.

W linii dysz fontanny należy wykonać pas nawierzchni z płyt granitowych o grubości min. 4 cm. Pas nawierzchni granitowej powinien mieć szerokość 1,5- 1,8m i wyprofilowaną nawierzchnię w celu spływu nadmiaru wody do niecki. Nawierzchnia płyt powinna mieć cechy zapewniające antypoślizgowość, np. płomieniowanie; kolor szary.
Wytyczne w zakresie technologii fontanny:
• Zbiornik stanowiący nieckę musi być wykonany ze zbrojowego żelbetu; preferowane jest zastosowanie prefabrykatów monolitycznych żelbetowych;
• Ściany, dno i płyta stropowa niecki / niecek o gr. min. 10cm wykonane z betonu W8 C25/30 o cechach wodoszczelności;
• Można wykonać kilka odrębnych zbiorników, np. trzy sztuki;
• Posadowienie niecki / niecek na podkładzie gr. 10cm z betonu C12/15;
• Niecka / niecki i komora techniczna zabezpieczone przeciwwilgociowo np. plastyczną masą bitumiczną;
• Wszystkie otwory w niecce i komorze technicznej zabezpieczyć systemowymi uszczelniaczami;
• Niecka / niecki muszą mieć możliwość całkowitego odwodnienia na czas zimy;
• Komora techniczna fontanny: zlokalizowana w sąsiedztwie fontanny. Konstrukcja żelbetowa, monolityczna. Beton W8 C25/30 (B-30). Pomieszczenie ma formę prostopadłościanu, zagłębionego pod powierzchnią placu, poza obszarem niecki fontanny, o wymiarach wewnętrznych min. 2,0 x 2,0 x 2,2 m. Ściany i płyta denna: żelbet grubości min. 10 cm, płyta stropowa min.15 cm, wykończona ze spadkiem zgodnym z kierunkiem odwodnienia nawierzchni. W dnie wykonać studzienkę (rząpie), służącą odprowadzaniu ewentualnych ścieków z fontanny do kanalizacji. Właz serwisowy, zabezpieczenie przed wejście osób niepowołanych. Pomieszczenie wentylowane, ogrzewane zimą w celu utrzymania temp. powyżej 0oC. Oświetlenie, instalacja elektryczna, podłączenie wodociągowe i kanalizacyjne wg projektu. Powierzchnia ścian i posadzki wewnątrz komory zabezpieczona przez działaniem wilgoci i zanieczyszczeń, np. gres lub trwałe powłoki malarskie.
Realizacja przedmiotu zamówienia dofinansowana jest ze środków Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”, z wyłączeniem projektów grantowych w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność
3.Wykonawca w trakcie prac związanych z naruszeniem struktury gruntu zobowiązany jest zapewnić wykonanie badań archeologicznych w formie nadzoru archeologicznego.
4.Przed przystąpieniem do wyceny robót zaleca się dokonania wizji lokalnej w terenie. W ramach zamówienia należy wykonać roboty budowlane określone w pomocniczym przedmiarze robót, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz prace i czynności pomocnicze niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, tj. między innymi wykonanie wymaganych badań i sprawdzeń, wykonanie
i utrzymanie zaplecza budowy, wykonanie dla potrzeb budowy przyłączeń do mediów
i ponoszenie kosztów ich zużycia, koszty opracowania i zatwierdzenia projektu tymczasowej organizacji ruchu a także wykonanie prac porządkowych terenu w rejonie realizacji robót.
5.Przedmiary załączone do postępowania należy traktować pomocniczo.
6 Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać porządek na terenie budowy, na bieżąco i systematycznie likwidować wszelkie zagrożenia.
7.Wykonawca zamówienia musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym wymagane jest od oferentów bardzo szczegółowe sprawdzenie warunków wykonania zamówienia. Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami, sztuką budowlaną, przepisami BHP, ppoż. oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca na dzień odbioru robót przedstawi inwentaryzację geodezyjną powykonawczą zarejestrowaną w państwowym zasobie geodezyjno – kartograficznym.
8Zaoferowanie rozwiązań równoważnych nie może prowadzić do zdefiniowania nowego, w kluczowych elementach niezgodnego z dokumentacją projektową, opisu zamówienia.
9.Zaleca się oferentom szczegółowe zapoznanie się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, dokonanie wizji lokalnej w terenie, zdobycie wszelkich informacji niezbędnych do prawidłowego przygotowania oferty oraz sprawdzenie i zweryfikowanie dokumentacji oraz niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o ewentualnych błędach i przeoczeniach.
10. Wykonawca udzieli minimum 60 miesięcy gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia. Gwarancja jest udzielana na warunkach określonych we wzorze umowy. Na okres gwarancji wykonawca wydłuża termin rękojmi.
11. Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp informuje, że jeżeli w SIWZ
i jej załącznikach wskazane zostały znaki towarowe, patenty, pochodzenie materiałów
lub urządzeń, nazwy ich producentów i dystrybutorów, nazwy własne produktów, pochodzenie urządzeń itd. mają one charakter przykładowy. Zostały one bowiem określone jedynie w celu sprecyzowania parametrów i wymogów technicznoużytkowych przedmiotu zamówienia.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert materiałowo i technologicznie równoważnych. Zaoferowanie rozwiązań równoważnych nie może prowadzić do zdefiniowania nowego,
w kluczowych elementach niezgodnego z dokumentacją projektową, opisu zamówienia.
Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały czy urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
Dopuszcza się zaproponowanie w ofercie wszelkich równoważnych odpowiedników rynkowych o właściwościach nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego. Parametry wskazanego standardu określają minimalne warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, jakościowe i funkcjonalne, jakie ma spełniać przedmiot zamówienia. Wskazane znaki towarowe, patenty, marki lub nazwy producenta czy źródła lub szczególne procesy wskazujące na pochodzenie określają jedynie klasę produktu, metody, materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp. W ofercie można przyjąć metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. innych marek i producentów, jednak o parametrach technicznych, jakościowych i właściwościach użytkowych oraz funkcjonalnych odpowiadających metodom, materiałom, urządzeniom, systemom, technologiom itp. opisanym w SIWZ. Dodatkowo Zamawiający podkreśla, iż równoważne metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. nie mogą stanowić zamienników w stosunku do metod, materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp. opisanych w treści dokumentacji załącznikach do niego za pomocą znaków towarowych, patentów, pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu. W związku z powyższym, w przypadku zaoferowania materiałów i urządzeń równoważnych do materiałów i urządzeń określonych w dokumentacji, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty szczegółowy opis oferowanych materiałów i urządzeń wskazując, że zaproponowane rozwiązania są równoważne pod względem technicznym, jakościowym i funkcjonalnym. Nie wykazanie materiałów i urządzeń równoważnych traktowane będzie, jako deklaracja zastosowania materiałów i urządzeń wymienionych w dokumentacji projektowej

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.12.2018 | 13:15


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się