Wykonanie toalety publicznej, poidełek miejskich oraz kurtyn wodnych, wraz z niezbędną infrastrukturą wodno - kanalizacyjną, na terenie Parku Miejskiego im. Tadeusza Kościuszki w Zgierzu w ramach projektu „Szlakiem architektury włókienniczej – rewitalizacja Miasta Zgierza w celu rozwoju produktu turystycznego oraz rewitalizacji zdegradowanych terenów na obszarze ŁOM” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

» Opis zapytania

Zamówienie polega na wykonaniu i montażu toalety publicznej, 2 szt. poidełek miejskich oraz 2 szt. kurtyn wodnych, wraz z wykonaniem niezbędnej infrastruktury wodno – kanalizacyjnej na terenie wschodniej części Parku Miejskiego im. Tadeusza Kościuszki w Zgierzu w formule „zaprojektuj i wybuduj”.
A/Przedmiot zamówienia w zakresie realizacji dokumentacji.
Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych pozwoleń i uzgodnień oraz dopełnieniem niezbędnych formalności warunkujących wykonanie zamówienia w zakresie budowy poidełek, kurtyn wodnych oraz toalety, wraz z podłączeniem wskazanych urządzeń do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, w tym:
1. Projekt budowlano wykonawczy dla: nowych przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych do istniejących sieci na potrzeby planowanych obiektów: toalety publicznej, poidełek, kurtyn wodnych – 4 egzemplarze papierowe oraz wersja elektroniczna – 1 egzemplarz w formacie pdf.
2. Wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót - 4 egzemplarze papierowe oraz wersja elektroniczna jeden egzemplarz w formacie pdf.
3. Wykonanie informacji o wymaganiach bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - 4 egzemplarze papierowe oraz wersja elektroniczna jeden egzemplarz w formacie pdf.
Wykonawca zobowiązany jest uzyskać wszystkie niezbędne uzgodnienia i pozwolenia administracyjne zgodnie z obowiązującym prawem, w tym wodno – prawne (jeśli dotyczy).
Zamawiający podkreśla, iż dysponuje aktualną mapą do celów projektowych i decyzją celu publicznego.
Przed wykonaniem dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiązany będzie przedstawić Zamawiającemu koncepcję lokalizacji oraz podłączenia wszystkich opisywanych w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia elementów wraz z zaproponowanymi urządzeniami.
Wykonawca zobowiązany będzie na bieżąco uzgadniać z Zamawiającym przyjęte rozwiązania projektowe. Zamawiający ma 7 dni roboczych na ustosunkowanie się do proponowanych rozwiązań projektowych. Zamawiający ma prawo wielokrotnego wnoszenia uwag do przedłożonej dokumentacji.
Za wady w dokumentacji odpowiedzialność ponosi Wykonawca, pomimo zatwierdzenia projektu przez Zamawiającego.
B/Przedmiot zamówienia w zakresie realizacji robót:
Wykonanie nowych przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych na potrzeby planowanych obiektów: toaleta publiczna, poidełka miejskie, kurtyny wodne
Wykonanie nowych przyłączy wodno – kanalizacyjnych do istniejących sieci miejskich na potrzeby realizacji obiektów typu poidełko miejskie – zdrój wody pitnej, kurtyna wodna (tzw. mgiełki wodne) oraz toaleta publiczna wraz z przyłączeniem nowej instalacji do istniejącej – proponowana lokalizacja została przedstawiona w Koncepcji zagospodarowania wschodniej części Parku Miejskiego im. Tadeusza Kościuszki załączonej do niniejszego opisu (Załącznik nr 2).
Dostarczenie i montaż poidełek wraz z ich podłączeniem
Dostarczenie poidełek miejskich w liczbie 2 szt. – zdrój wody pitnej – we wskazanych w Koncepcji zagospodarowania wschodniej części Parku Miejskiego lokalizacjach (przy placu zabaw i przy skate parku). Poidełka podłączane do sieci wodociągowej. Urządzenia powinny być odporne na akty wandalizmu, z misą wykonaną ze stali nierdzewnej, zamontowaną na postumencie o wysokiej wytrzymałości. Misa powinna zostać umieszczona na takiej wysokości, aby mogły z niej korzystać zarówno osoby niepełnosprawne, dzieci i dorośli. Zaleca się, aby urządzenie malowane było proszkowo lub o wykończeniu satynowym. Uruchamiane za pomocą przycisku samozamykającego, który otwiera wewnętrzny zawór z regulatorem przepływu – przyciskiem zainstalowanym w widocznym i łatwo dostępnym miejscu, z niewielką siłą nacisku, tak, aby mogły pić z niego dzieci, dorośli i osoby starsze i niepełnosprawne oraz by można było napełnić butelki
z wodą. Urządzenie stale związane z gruntem, wolnostojące. Urządzenie powinno posiadać drzwiczki serwisowe ze stali nierdzewnej, odporne na akty wandalizmu i umożliwiające dostęp do systemu podłączeń hydraulicznych. Styl wykonania i kolor poidełek Wykonawca uzgodni z Zamawiającym na etapie realizacji zamówienia.
Wykonawca powinien przyjąć takie rozwiązanie montażu poidełek, aby nie doszło do kolizji z istniejącym drzewostanem oraz aby nie został zniszczony system korzeniowy drzew.
Dostarczenie i montaż kurtyn wodnych (tzw. mgiełek wodnych) wraz z ich podłączeniem.
Dostarczenie oraz montaż 2 szt. kurtyn wodnych, wysokociśnieniowych z profesjonalnymi dyszami wysokociśnieniowymi, urządzeń stale związanych z gruntem, wraz z podłączeniem do instalacji wodociągowej, zapewniające tworzenie się „kurtyny wodnej” – mgiełki wodnej, która nie moczy przechodniów i nie powoduje nadmiernego zawilgocenia podłoża. Mgiełka tryskająca wokół urządzenia. Urządzenie posiadające min. 10 dysz wodnych wysokociśnieniowych. Urządzenia wandaloodporne, zabezpieczone przed rdzą, odporne na warunki zewnętrzne (woda, promieniowanie UV). Urządzenia podłączone do systemu sterowania, który umożliwia sterowanie kurtynami wodnymi. System sterowania zlokalizowany na terenie Parku Miejskiego im. Tadeusza Kościuszki. Sterowanie urządzeniem „na żądanie”. Uruchamiane za pomocą przycisku samozamykającego, zainstalowanego w widocznym i łatwo dostępnym miejscu, z niewielką siłą nacisku, tak, aby z atrakcji mogły korzystać dzieci, dorośli, osoby starsze i niepełnosprawne.
Kolor urządzeń zostanie ustalony z Zamawiającym na etapie realizacji przedmiotu zamówienia.
Urządzenia powinny posiadać niezbędne certyfikaty i atesty.
Wykonawca powinien przyjąć takie rozwiązanie montażu kurtyn wodnych, aby nie doszło do kolizji z istniejącym drzewostanem oraz aby nie został zniszczony system korzeniowy drzew.
Proponowana lokalizacja kurtyn wodnych wskazana została w koncepcji zagospodarowania wschodniej części Parku Miejskiego im. Tadeusza Kościuszki, stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego opisu przedmiotu zamówienia.
Budowa toalety publicznej:
Wykonanie i zainstalowanie fabrycznie nowej, stacjonarnej toalety publicznej przystosowanej do obsługi osób niepełnosprawnych wraz z pełną infrastrukturą. Toaleta przyłączona będzie do istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, Wykonawca wykona podłączenia do istniejących instalacji. Toaleta wyposażona w system samoczyszczący, system otwierania drzwi na monety do zwrotu – kaucja.
Parametry toalety publicznej:
- obiekt wolnostojący parkowy, wykonany w nowej technologii,
- uchylne drzwi wejściowe z samozamykaczem, próg wzmocniony,
- całość wykonana w standardzie o podwyższonej odporności na akty wandalizmu oraz oświetleniem sygnalizującym – wolne/zajęte/nieczynna,
- wyposażona w system alarmowy – „żądanie pomocy” – wewnętrzny włącznik sygnalizatora świetlnego i akustycznego, umieszczonego na elewacji frontowej, włączenie alarmu powoduje odblokowanie zamka,
- oświetlenie na czujnik ruchu,
- automatyczny zespół umywalkowy, bezdotykowy, sekwencyjny podajnik mydła, ciepłej wody i suszarka do rąk,
- wyposażona we wszystkie udogodnienia dla osób niepełnosprawnych,
- wydzielone miejsce do przewijania dla dzieci, wyposażone w przewijak,
- muszla wisząca ze stali nierdzewnej, z automatycznie uruchamianym spłukiwaniem muszli – spłuczka zamontowana w komorze technicznej (system bezdotykowy),
- sygnalizacyjny system przeciwpożarowy,
- wieszak na ubrania ze stali nierdzewnej,
- czujniki temperatury regulujące automatycznie temperaturę wewnątrz pomieszczenia,
- wyposażona w kosz na śmieci wandaloodporny wbudowany w strefę serwisową,
- zastosowana wentylacja grawitacyjna.
Wykonawca zapewni dokumentację techniczną, instrukcję użytkowania i serwisowania obiektu Zamawiającemu. Wykonawca wykona wszystkie niezbędne podłączenia wodociągowe, elektryczne
i kanalizacyjne do obiektu.
C/Warunki realizacji zamówienia:
1. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym w szczególności:
- koszty wywozu gruzu i utylizacji innych materiałów,
- koszty zabezpieczenia prowadzonych robót,
- koszty zabezpieczenia terenu w trakcie prowadzenia robót budowlanych,
- koszty usunięcia drzew,
- inne określone w Ogólnych warunkach umowy wykonania i odbioru robót budowlanych.
2. Wykonawca winien zorganizować na czas inwestycji zaplecze socjalne i magazynowe na terenie inwestycji, tak, by nie utrudniać jej funkcjonowania.
3. Po wykonaniu robót budowlanych Wykonawca uporządkuje zajęty wokół inwestycji teren.
4. Zamawiający zastrzega, iż na terenie inwestycji mogą równolegle być prowadzone inne prace rewitalizacyjne.
5. Wszelkie wątpliwości i szczegóły dotyczące wykonywanej pracy Wykonawca powinien uzgadniać z Zamawiającym.
6. Wykonawca nie może umieszczać żadnych reklam na terenie inwestycji bez zgody Zamawiającego.
Zaleca się, by przed złożeniem oferty Wykonawca dokonał wizji lokalnej i zapoznał się z warunkami panującymi w terenie.
Wykonawca skoordynuje swoje prace z innymi robotami budowlanymi wykonywanymi na obiekcie. Przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu z 14 dniowym wyprzedzeniem harmonogram wykonywanych prac.
Przed podpisaniem umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu harmonogram rzeczowo – finansowy dla przedmiotowego zadania.
UWAGA:
Zamawiający wymaga, aby na czas i w zakresie realizacji zamówienia Wykonawca lub Podwykonawca zatrudnił na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące wskazane niżej czynności:
- roboty ogólnobudowlane.
Załączniki:
1. Program funkcjonalno – użytkowy dla zadania: „Szlakiem architektury włókienniczej – rewitalizacja Miasta Zgierza w celu rozwoju produktu turystycznego oraz rewitalizacji zdegradowanych terenów na obszarze ŁOM”
2. Koncepcja zagospodarowania wschodniej części Parku Miejskiego w Zgierzu

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.12.2018 | 12:45


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się