Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Wojska Polskiego w obrębie ewidencyjnym nr 1 i nr 6 miasta Goleniowie

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania dla terenu o powierzchni ok. 6 ha położonego przy ul. Wojska Polskiego w obrębie ewidencyjnym nr 1 i nr 6 miasta Goleniowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, prognozą skutków finansowych uchwalenia planu, ekofizjografią i dokumentacją formalno-prawną prac planistycznych na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Goleniowie XLIII/524/18 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie przystąpienia do opracowania planu miejscowego stanowiącej załącznik nr 9 do SIWZ.

2. Dla przedmiotowego terenu obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uchwalony uchwałą Nr VI/48/07 z dnia 28 marca 2007 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 66, poz. 1040 z dnia 28 maja 2007 r.) - http://goleniow.e-mapa.net.

3. Obszar objęty planem w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Goleniów (uchwała nr XVII/188/16 z dnia 24 lutego 2016 r.) przeznaczony jest pod tereny usług z obsługą komunikacji samochodowej i zabudową mieszkaniową w strefie rozwoju działalności gospodarczej.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.12.2018 | 08:45


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi projektowe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się