„Przebudowa placów zabaw z wymianą urządzeń i nawierzchni”

» Opis zapytania

„Przebudowa placów zabaw z wymianą urządzeń i nawierzchni”
Zadanie 1. Przebudowa placu zabaw wraz z wymianą urządzeń i nawierzchni w Przedszkolu Miejskim nr 6 przy ul. Komunardów 2 w Świdnicy.
Zadanie 2. Przebudowa placu zabaw wraz z wymianą urządzeń i nawierzchni w Przedszkolu Miejskim nr 4 przy ul. Lelewela 10 w Świdnicy.


2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
2.1 Zadanie 1. Przebudowa placu zabaw wraz z wymianą urządzeń i nawierzchni w Przedszkolu Miejskim nr 6 przy ul. Komunardów 2 w Świdnicy.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa (załącznik nr 9.1 do SIWZ) sporządzona przez ABM PROJEKT, USŁUGI PROJEKTOWE, Mgr Inż. Arch. Adam Mądrzak, Boleścin 49 d, 58-100 Świdnica obejmująca:
• Projekt zagospodarowania terenu – Przebudowa placu zabaw wraz z wymianą urządzeń i nawierzchni.
• Specyfikację techniczną.
• Informację BIOZ.

2.2 Zadanie 2. Przebudowa placu zabaw wraz z wymianą urządzeń i nawierzchni w Przedszkolu Miejskim nr 4 przy ul. Lelewela 10 w Świdnicy.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa (załącznik nr 9.2 do SIWZ) sporządzona przez ABM PROJEKT, USŁUGI PROJEKTOWE, Mgr Inż. Arch. Adam Mądrzak, Boleścin 49 d, 58-100 Świdnica obejmująca:
• Projekt zagospodarowania terenu – Przebudowa placu zabaw wraz z wymianą urządzeń i nawierzchni.
• Specyfikację techniczną.
• Informację BIOZ.
• Projekt budowlany - Rozbiórka budynku garażowego.
• Informację BIOZ.

Uwaga!
Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie – Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez Wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem „minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe” Zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach.
W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia, wraz z ofertą.
Zamawiający na etapie badania i oceny ofert zastrzega sobie prawo wystąpienia do autora dokumentacji projektowej o opinię na temat oferowanych materiałów lub urządzeń. Opinia ta może stanowić podstawę do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o przyjęciu materiałów lub urządzeń równoważnych.

3. Zakres robót do wykonania w ramach zamówienia.
3.1. Zadanie 1: Przebudowa placu zabaw wraz z wymianą urządzeń i nawierzchni w Przedszkolu Miejskim nr 6 przy ul. Komunardów 2 w Świdnicy obejmuje:
a) Rozbiórkę istniejącej nawierzchni betonowej – 60 m2 wraz z rozbiórką elementów kamiennych tj. gazonów i schodów.
b) Niwelację terenu wraz z wywozem materiałów z rozbiórki.
c) Wykonanie nawierzchni trawiastej, poliuretanowej, żwirowej oraz brukowej.
d) Dostawę i montaż nowych urządzeń zabawowych.
e) Nasadzenie 35 szt. krzewów.
f) Wykonanie dwóch wpustów deszczowych.
g) Nadbudowę ogrodzenia od strony działki nr 683 i 684 obręb Śródmieście.
h) Remont muru ogrodzeniowego wraz z malowaniem.

3.2. Zadanie 2: Przebudowa placu zabaw wraz z wymianą urządzeń i nawierzchni w Przedszkolu Miejskim nr 4 przy ul. Lelewela 10 w Świdnicy obejmuje:
a) Rozbiórkę istniejącej nawierzchni betonowej – 114 m2 wraz z rozbiórką elementów betonowych.
b) Rozbiórkę istniejącego budynku garażowego zgodnie z decyzją o pozwoleniu na budowę nr 942/2018 z dnia 4 lipca 2018 roku.
c) Niwelację terenu wraz z wywozem materiałów z rozbiórek.
d) Wykonanie nawierzchni trawiastej, poliuretanowej, żwirowej oraz brukowej.
e) Dostawę i montaż nowych urządzeń zabawowych.
f) Nasadzenie 40 szt. krzewów oraz 8 szt. drzew.
g) Wykonanie osłony śmietnikowej z daszkiem.
h) Wykonanie schodów zewnętrznych stalowych.
i) Przebudowę obudowy krat okien piwnicznych.
j) Nadbudowę ogrodzenia od strony działki nr 2851 obręb Śródmieście.
k) Remont muru ogrodzeniowego na granicy działki nr 2851 obręb Śródmieście.

4. Załączony do dokumentacji projektowej przedmiar robót nie stanowi opisu przedmiotu zamówienia. Przedmiar robót stanowią formę informacyjną w zakresie ilości oraz technologii wykonywanych robót i jest wyłącznie materiałem pomocniczym. Kalkulacja Wykonawcy winna stanowić wycenę kompletu robót niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia. Przedmiaru nie należy wypełniać ani załączać do oferty.
5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane, które nie zostały wyszczególnione w przedmiarze robót, a są konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym, szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, zapisami SIWZ oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności ustawą Prawo Budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz.1202 z późn. zm.) oraz rozporządzeniami powiązanymi.
6. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do:
1) Układania warstw poliuretanu w odpowiednich warunkach atmosferycznych, określonych przez producenta w instrukcji bądź wytycznych. Jeżeli producent nie określił inaczej, układanie poliuretanu można przeprowadzać, gdy temperatura powietrza jest nie niższa niż 5oC przez całą dobę i przy wilgotności powietrza w granicach 40-50%.
2) Dla zdania nr 2 - Sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony robót (plan BIOZ) przez Kierownika Budowy, ze szczególnym uwzględnieniem przeznaczenia obiektu, w terminie do dnia protokolarnego wprowadzenia na budowę.
3) Dla zadania nr 2 - Wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej, niezbędnej do złożenia w Powiatowym Biurze Geodezji i Katastru w celu wykreślenia budynku garażowego z ewidencji gruntów i budynków, wraz ze złożeniem wniosku o wprowadzenie zmian w ewidencji gruntów i budynków.
4) Wykonania przedmiotu umowy określonego w rozdz. IV zgodnie z warunkami umowy, dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami w szczególności techniczno – budowlanymi, normami oraz zaleceniami zawartymi w protokole przekazania placu budowy zaleceniami przedstawicieli Zamawiającego.
5) Zapewnienia właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy w miejscu robót i jego otoczeniu zgodnie z opracowanym planem BIOZ.
6) Zapewnienia przestrzegania przepisów bhp i ppoż. oraz przepisów o ochronie środowiska we wszystkich miejscach wykonywania robót i miejscach składowania materiałów, zgodnie z przepisami i dokumentacją projektową oraz zapewnienie należytego porządku na terenie budowy i w jego otoczeniu, w tym na drogach dojazdowych, usuwanie na swój koszt wszelkich śmieci, odpadów, opakowań i innych pozostałości po zużytych materiałach. W przypadku zaniechana, czynności porządkowe mogą zostać wykonane przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy.
7) Umieszczenia na placu budowy w widocznym miejscu ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.
8) Zabezpieczenia i oznakowanie prowadzonych robót oraz dbanie o stan techniczny i prawidłowość ich oznakowania przez cały okres trwania realizacji przedmiotu zamówienia.
9) Bieżącego wywóz materiałów nieużytecznych z terenu budowy na składowisko odpadów oraz i ich unieszkodliwienie, o ile będzie to konieczne (do 10 km),
10) Bieżącego wywóz wszystkich metali nieżelaznych oraz złomu stalowego z terenu budowy na skup złomu wskazany przez Inwestora (do 10 km),
11) Przekazania we wskazane przez Zamawiającego miejsce wszelkich materiałów użytecznych nadających się do ponownego wbudowania/montażu zdemontowanych w trakcie prac budowalnych. Wykonawca sporządzi inwentaryzację materiałów użytecznych potwierdzoną przez inspektora nadzoru.
12) Zapewnienia obsługi geodezyjnej (m.in. obsługa w trakcie realizacji, inwentaryzacja powykonawcza robót stanowiących przedmiot zamówienia).
13) We własnym zakresie i na własny koszt zrealizować tymczasowe obiekty i urządzenia na terenie placu budowy (punkt poboru wody, punkt poboru energii elektrycznej, zabezpieczenie terenu budowy). Wykonawca będzie ponosił koszty organizacji terenu budowy i zagospodarowania zaplecza budowy, zużycia wody i energii w okresie realizacji robót, koszty utrzymania i konserwacji tymczasowych obiektów, i urządzeń związanych z terenem budowy oraz innych nakładów, niestanowiących wartości robót budowlanych, a niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, w tym organizacji dojść i dojazdów do posesji w trakcie prowadzenia robót.
14) Przed przystąpieniem do wykonywania robót oraz w ich trakcie Wykonawca wykona dokumentację fotograficzną terenu inwestycji oraz terenów sąsiednich celem oddalenia ewentualnych roszczeń dotyczących uszkodzeń spowodowanych przeprowadzonymi robotami.
15) Zabezpieczenia znaków geodezyjnych przed uszkodzeniami, a w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia odtworzenia ich na własny koszt.
16) Zabezpieczenia terenu przed dostępem osób trzecich.
17) Zabezpieczenie wszystkich drzew i krzewów w pobliżu, których będą prowadzone roboty ziemne.
18) Uporządkowania i doprowadzenia do stanu pierwotnego terenu sąsiadującego z placem budowy po zakończeniu wszystkich robót objętych zamówieniem.
19) Niezwłoczne zawiadamianie Zamawiającego o wszelkich zagrożeniach lub nowych okolicznościach wynikłych w trakcie prowadzenia robót.
20) Organizacja cotygodniowych narad koordynacyjnych z udziałem Zamawiającego, a podjęte na nich ustalenia, Wykonawca będzie zobowiązany realizować.
21) Na nasadzenia drzew i krzewów przyjmuje się 36 miesięczny okres gwarancji. W okresie gwarancyjnym Wykonawca jest zobowiązany pielęgnować drzewa i krzewów tak aby zachowały swoją żywotności przez okres 3 lat od daty odbioru końcowego. W tym celu drzewa i krzewów należy m.in. podlewać, wykonywać cięcia formujące, plewić w okolicy nasadzeń, wymieniać rośliny, które nie zachowały żywotności.

7. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na zadanie 1, ofertę na zadanie 2 lub dwie oddzielne oferty na zadanie 1 i zadanie 2.
8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
9. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.
10. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę następujących prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją kluczowych części zamówienia na roboty budowlane lub usługi
11. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia (art. 29 ust. 3a ustawy PZP).
a) roboty ziemne,
b) roboty budowlano – montażowe w zakresie montażu urządzeń.
12. Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy, o których mowa w ust 13, wykonujący czynności w zakresie realizacji zamówienia, będą zatrudnieni na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 917 z późn. zm.). W dniu podpisania umowy Wykonawca przedstawi wykaz tych osób (załącznik nr 4 do umowy).
13. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia w/w osób przez cały okres realizacji wykonywanych przez niego czynności, w szczególności poprzez:
a) przedstawienie przez Wykonawcę kopii zanonimizowanych umów w zakresie danych osobowych (nie podlega anonimizacji imię i nazwisko osób, które będą świadczyć czynności na rzecz Zamawiającego, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę wymiar etatu) zawartych przez Wykonawcę z pracownikami wykonującymi czynności, o których mowa powyżej w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie dłuższym niż 7 dni roboczych,
b) okazanie dokumentów potwierdzających bieżące opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę (wraz z informacją o liczbie odprowadzanych składek), które będzie mogło przyjąć postać zaświadczenia właściwego oddziału ZUS lub zanonimizowanych, z wyjątkiem imienia i nazwiska, dowodów potwierdzających zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie dłuższym niż 7 dni roboczych,
c) sprawdzenie czy roboty budowlane będą wykonywane przez osoby wymienione w załączniku nr 4 do umowy, które zostały wskazane przez Wykonawcę.
14. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w pkt 15 lit. a) i b) będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę oraz będzie skutkować naliczeniem kar umownych w wysokości określonej w § 10 ust. 1 lit. f wzoru umowy (zał. 8.1 i 8.2 do SIWZ), a także zawiadomieniem Państwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastąpienia umowy o pracę z osobami wykonującymi pracę na warunkach określonych w art. 22 § 1 ustawy Kodeks Pracy, umową cywilnoprawną.
15. Kontrola, o której mowa w pkt 15 może być przeprowadzona bez wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

21.12.2018 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się