„Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Koniuszy”

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Koniuszy.
Prace remontowe będą polegały na:
- postawieniu rusztowania,
- uzupełnieniu ubytków w tynku,
- wymianie obróbek blacharskich (48,22 m2),
- pomalowaniu elewacji (616,80 m2).
Remont obejmie również:
- demontaż pokrycia dachowego wraz z obróbkami,
- częściową wymianę deskowania i łacenia dachu (około 25% pow. dachu),
- wykonanie nowych obróbek blacharskich z blachy powlekanej (105,00 m2), blachy trapezowej (600,29 m2),
- wykonanie podbitki (107 m2),
- montaż nowych rynien (81,20 mb) i rur spustowych (67,00 mb),
- wstawienie okien połaciowych w połaci dachu (6 szt.),
- wykonanie nowej instalacji odgromowej na dachu,
- montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu o mocy 10,26 kWp,
- zakup sceny do występów artystycznych.
Powierzchnia użytkowa całego budynku wynosi 523,52 m2.
Warunki techniczne dla montowanej instalacji fotowoltaicznej:
- moc systemu DC: 10,26 kWp
- moc inwerterów: 10 kW
- powierzchnia zajmowana: max. 65 m2
- produkcja energii: 10 000 kWh/rok.
Główne elementy instalacji fotowoltaicznej mają stanowić:
- moduł fotowoltaiczny,
- inwertor sieciowy,
- skrzynka z zabezpieczeniami AC i DC,
- okablowanie,
- system montażowy,
- konektory.
Wymagania techniczne dla sceny artystycznej:
1) systemowa scena modułowa o powierzchni 8 m x 8m (32 moduły) o wysokości regulowanej do 1m z barierkami i schodami:
2) moduł sceny:
a) Wymiary 1m x 2m,
b) aluminiowa rama wraz z ze wspornikiem,
c) atestowana sklejka warstwowa o grubości minimum 12m,
d) możliwość łączenia w jednolite większe konstrukcje,
e) regulowane nogi od 60 cm do 100 cm,
3) schody:
a) szerokość minimum 1m regulowane,
4) barierki bezpieczeństwa tj.:
- barierka wysokość 90 cm szerokość 2m szt. 11
- barierka wysokość 90 cm szerokość 1m szt. 1.
2. Przedmiot zamówienia należy wykonać na podstawie:
- opracowanych przez arch. Pawła Srogę PSJ Pracownia Projektowa s.c. P.J. Sroga rysunków: rys. nr 1 – Elewacje, rys. nr 2 – Rzut dachu (załącznik nr 10 do SIWZ),
- przedmiaru robót opracowanego przez Pana Kierownika Budowy Grzegorza Kowala (załącznik nr 9).
3. Przedmiot zamówienia należy wykonać w technologii i z materiałów określonych w dokumentacji technicznej. W przypadku podania konkretnych nazw materiałów bądź producentów w opisie przedmiotu zamówienia, mogą być one zastąpione zamiennymi o równoważnych, nie gorszych parametrach technicznych.
4. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a Pzp.
4.1) Realizacja niniejszego zamówienia musi odbywać się poprzez wykonywanie czynności
w warunkach określonych w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
(Dz. U z 2018 poz. 917 ze zm.) z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podst. art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2017 r. poz. 847 ze zm.) – na rzecz Wykonawcy lub Podwykonawcy, w miejscu i czasie wskazanym przez Wykonawcę lub Podwykonawcę. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące czynności polegające na bezpośrednim, fizycznym wykonywaniu robót budowlanych.
4.2) Wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy
o pracę, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia określone zostały w załącznikach nr 6 i nr 9 do SIWZ.
Powyższe wymagania określają w szczególności:
a) Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp.
b)Uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań,
o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań.
c) Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę, osób wykonujących czynności
w trakcie realizacji zamówienia.
4.3) W/w wymóg nie dotyczy m.in. osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, wykonujących obsługę geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych.
4.4) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, w dniu podpisania umowy przedłoży Zamawiającemu oświadczenie zawierające wykaz osób skierowanych do wykonywania robót budowlanych na podstawie umowy o pracę (załącznik nr 11 do SIWZ).
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

19.12.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się