Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla prac związanych z ochroną letnich stanowisk nietoperzy polegających na remoncie pokrycia dachowego kościoła p.w. Św. Wojciecha B.M. w Szczawnicy

» Opis zapytania

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest profesjonalne świadczenie usług nadzoru inwestorskiego dla prac związanych z ochroną letnich stanowisk nietoperzy polegających na remoncie pokrycia dachowego kościoła p.w. Św. Wojciecha B.M. w Szczawnicy.
2. W ramach zamówienia, Wykonawca zobowiązany będzie do świadczenia usług nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi realizowanymi w ramach zamówienia pn.: „Wykonanie pokrycia dachu oraz budowa platformy na guano w obiekcie Kościoła p.w. Św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Szczawnicy”, związane z wymianą istniejącego pokrycia dachu budynku kościoła z blachy stalowej ocynkowanej na pokrycie z blachy miedzianej wraz z orynnowaniem, wymianę deskowania dachu oraz oczyszczenie i impregnację całej więźby dachowej, wymianę instalacji odgromowej na miedzianą, wymianę okuć na elewacjach, odmalowanie elementów drewnianych w poziomie połaci dachowych oraz okiennic wieży, roboty murarsko-tynkarskie poprawiające uszkodzone fragmenty gzymsu podokapowego, w kościele p.w. Św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Szczawnicy (ul. Jana Wiktora 1a, 34-460 Szczawnica).
3. Usługi winny być świadczone przez wykwalifikowanego inspektora nadzoru inwestorskiego posiadającego kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania usług nadzoru inwestorskiego zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.).
4. Zamawiający wymaga aby inspekcje terenu budowy odbywały się w przedziale od 1 razu do 5 razy w miesiącu, w dni powszednie. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w Formularzu Oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, ile będzie dokonywał inspekcji terenu budowy w okresie obowiązywania umowy.
5. Szczegółowy zakres przedmiotu niniejszego zamówienia oraz warunki jego realizacji precyzuje załącznik nr 6 do SIWZ – Projekt umowy oraz załącznik nr 7 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ).
6. Zamawiający do wykonania powyższego zamówienia nie wskazuje czynności w zakresie realizacji zamówienia, w stosunku do których wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę. Przedmiot zamówienia obejmuje jedynie czynności wykonywane przez inspektorów nadzoru, tj. osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.), a te nie polegają na wykonaniu pracy w rozumieniu Kodeksu pracy. Osoby wykonujące te czynności są samodzielnymi uczestnikami procesu budowlanego.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

13.12.2018 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się