Zakup i dostawa 2 sztuk wózków z burtami z 1-osiowym układem kierowniczym na rzecz NITROERG S.A. w lokalizacji Krupski Młyn

» Opis zapytania

Przedmiotem postępowania przetargowego jest zakup i dostawa 2 sztuk wózków z burtami z 1-osiowym układem kierowniczym na rzecz NITROERG S.A. w lokalizacji Krupski Młyn

Ofertę należy przygotować w oparciu o dokument:

* Załącznik nr 1 - Minimalne wymagania - Wózki na odpady


INFORMACJE O ZŁOŻENIU OFERTY:
=============================

W celu złożenia oferty poprzez system, oprócz wpisania ceny oferty, do systemu należy dołączyć również następujące załączniki w postaci plików w formacie PDF:

1. Wypełniony i podpisany przez osoby uprawnione dokument: "Załącznik nr 1 - Minimalne wymagania - Wózki na odpady" (do pobrania z systemu),

2. Podpisany Załącznik nr 2 (Oświadczenie - Dane osobowe).
(do pobrania z systemu)

3. Oferta cenowa na własnym formularzu firmowym.

Oferta powinna zawierać poniższe informacje:

- całkowitą cenę oferty netto (łącznie z kosztami zakupu i kosztami dostawy) oraz cenę jednostkową wózka.

- krótki opis oferowanych wózków łącznie z parametrami, zdjęciami urządzenia, folderami etc

- termin realizacji
(max do dnia 29.12.2018 r.),

- warunki płatności:
-- forma płatności: przelew,
-- termin płatności - nie krótszy, niż 60 dni

Zamawiający dokona zapłaty z zastosowaniem mechanizmu płatności podzielonej (tzw. split payment), określonej w przepisach art. 108a i następne Ustawy z dnia 11.03.2004 r.
o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 1221 wraz z późniejszymi zmianami).


W przypadku pytań prosimy o kontakt.


OSOBY DO KONTAKTU:
===================

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcą są:

- w sprawach ustaleń technicznych:

* Pan Romuald Plewnia
tel. kom.: 609 681 098

- w sprawach organizacji postępowania:

Pan Grzegorz Stokłosa
NITROERG S.A.
ul. Zawadzkiego 1
42-693 Krupski Młyn,
tel.: 32 46 62 165
tel. kom.: 601 490 042
e-mail: g.stoklosa@nitroerg.pl
w dniach roboczych w godz. 7:30-13:30.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.12.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Maszyny, urządzenia i części zamienne
  • Środki transportu
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Maszyny, urządzenia i części górnicze

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się