Dostawa artykułów biurowych, materiałów eksploatacyjnych i informatycznych, druków medycznych i kopert RTG dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

» Opis zapytania

I. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów biurowych, materiałów eksploatacyjnych
i informatycznych, druków medycznych i kopert RTG dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu, ujęta w 9 pakietach.
II. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Kod CPV wg Wspólnego Słownika Zamówień:
30100000-0 artykuły biurowe
22900000-9 druki medyczne
30199713-1 koperty na zdjęcia rentgenowskie
30125110-5 materiały do drukarek, materiały informatyczne
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy.
3. Podane w SIWZ typy i nazwy producentów są przykładowe. Parametry wskazanego przez Zamawiającego standardu przedstawiają warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, funkcjonalne oraz inne cechy istotne dla przedmiotu zamówienia, natomiast wskazana marka lub nazwa handlowa określa klasę produktu, a nie konkretnego producenta. Wykonawca może zaoferować równoważne produkty, pod warunkiem że będą posiadały nie gorsze parametry techniczne niż opisane i podane w SIWZ.1
4. W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje produkt równoważny, ma obowiązek zgodnie z art. 30 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. nr 113 z 2010 r. poz. 759 z późn. zm.) wykazać, że spełnia on wymagania określone w SIWZ na przedmiotowe zamówienie.
4.1. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na materiały eksploatacyjne równoważne pod warunkiem, że produkty te posiadają identyczne lub lepsze parametry (pojemność tuszu/tonera, wydajność, jakość wydruku) w odniesieniu do produktów oryginalnych, wykonanych przez producenta urządzeń i nie powodują negatywnych objawów i wyświetlania ostrzegawczych komunikatów;
4.2. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne do opisywanych przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot dostawy spełnia określone przez Zamawiającego wymagania tj.
a) materiały równoważne muszą być fabryczne nowe tj. wykonane z nowych elementów lub pełnowartościowych komponentów z odzysku, bez śladów uszkodzenia, w oryginalnych opakowaniach producenta nie noszących znamion otwierania, z widocznym logo, symbolem produktu, informacją o wszystkich typach drukarek, z którymi toner lub tusz jest kompatybilny, terminem przydatności do użytku oraz posiadające wszelkie zabezpieczenia stosowane przez producenta (np. hologramy),
b) materiały równoważne mają gwarantować wykorzystanie wszystkich funkcji i możliwości drukowania w urządzeniach Zamawiającego oraz mają zapewnić wysoką jakość wydruku, wyspecyfikowaną w warunkach technicznych producenta urządzeń,
c) materiały równoważne nie mogą ograniczać pełnej współpracy z programem drukarki monitorującym, stan zasobników z tuszem lub tonerem,
d) Zamawiający wymaga zaoferowania tonerów i tuszy o maksymalnej pojemności dla danego typu i producenta urządzenia.
4.3. W przypadku zaproponowania materiałów eksploatacyjnych równoważnych Wykonawca zobowiązany jest dołączyć następujące oświadczenia i dokumenty:
a) oświadczenie producenta materiału eksploatacyjnego równoważnego, że oferowane kasety z tonerem i/lub tusze są materiałami fabrycznie nowymi, wolnymi od wad oraz kompletnymi,
b) dokument potwierdzający, że oferowane materiały eksploatacyjne posiadają termin przydatności do użycia nie krótszy niż 12 miesięcy, licząc od dnia dostawy,
c) oświadczenie producenta materiału eksploatacyjnego, że oferowane materiały są zgodne z normą ISO 19752 dla tonerów monochromatycznych, normą ISO 19798 dla tonerów kolorowych i normą ISO 24711 dla wkładów atramentowych,
d) certyfikaty potwierdzające, że proces projektowania, wytwarzania i dystrybucji oferowanych materiałów równoważnych przebiega zgodnie z normami ISO 9001 lub równoważnymi,
e) certyfikat ISO 14001 lub równoważny na proces produkcji materiałów eksploatacyjnych równoważnych, pozwalający zweryfikować czy producent spełnia przepisy związane z ochroną środowiska oraz potwierdzający, że materiały są produkowane w sposób bezpieczny i nie wpływający negatywnie na środowisko,
f) oświadczenie producenta materiału równoważnego, że proces produkcji i stosowanie wyprodukowanych przez niego materiałów eksploatacyjnych nie narusza praw patentowych producentów oryginalnych materiałów eksploatacyjnych,
g) oświadczenie oferenta, w którym zobowiązuje się do zagwarantowania serwisu sprzętu i pokrycia kosztów serwisowania w przypadku, gdy usterka zostałaby wywołana przez stosowanie produktów równoważnych,
h) oświadczenie, że oferowane równoważne materiały eksploatacyjne nie powodują ograniczeń funkcji i możliwości sprzętu oraz jakości wydruku opisanych w warunkach technicznych producenta sprzętu (pełna kompatybilność z oprogramowaniem sprzętu: drukarki, faksu lub ksero, informowanie o liczbie wydrukowanych stron oraz poziomie zużycia tonera/tuszu).
5. Wykonawca składając ofertę na równoważne produkty bierze na siebie odpowiedzialność za wadliwe funkcjonowanie urządzenia lub uszkodzenia sprzętu spowodowane oferowanymi materiałami.
Materiały będące przedmiotem zamówienia muszą być: fabrycznie nowe, pochodzące od producenta drukarek. Pod pojęciem fabrycznie nowe Zamawiający rozumie produkty wykonane z nowych elementów lub pełnowartościowych komponentów z odzysku, bez śladów uszkodzenia, w oryginalnych opakowaniach producenta nie noszących znamion otwierania, z widocznym logo, symbolem produktu, informacją o wszystkich typach drukarek, z którymi toner lub tusz jest kompatybilny, terminem przydatności do użytku oraz posiadające wszelkie zabezpieczenia stosowane przez producenta (np. hologramy). Materiały muszą posiadać znak firmowy i określenie pochodzenia (producenta tonerów i tuszy).
6. Wykonawca gwarantuje, że dostarczone materiały eksploatacyjne będą wysokiej jakości oraz zapewniają kompatybilność pracy z urządzeniami zamawiającego oraz należyte bezpieczeństwo.
7. Za fabrycznie nowy nie uznaje się wyrobu gdzie pojemnik został jedynie wyczyszczony i ponownie napełniony tonerem lub tuszem.
8. Wymaga się aby oferowane materiały eksploatacyjne posiadały gwarancję na minimum 12 miesięcy od dnia dostawy.
9. Jakość wydruku (kopii), wydajność, szybkość schnięcia (utrwalania), nie zamazywania się druku (kopii) winna odpowiadać wyrobowi producenta urządzenia.
10. Wykonawca gwarantuje, że zamontowanie i używanie dostarczonych przez niego materiałów eksploatacyjnych nie spowoduje utraty praw gwarancji producenta urządzenia, do którego są przeznaczone.
11. Oferowane materiały eksploatacyjne muszą być: dopuszczone do obrotu na terenie RP, wolne od wad technicznych i prawnych, cała partia danego produktu musi posiadać identyczne oznaczenia oraz oryginalne fabryczne opakowania.
12. Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia kosztów naprawy urządzenia, gdy uszkodzenie sprzętu powstało w wyniku stosowania materiału eksploatacyjnego dostarczonego przez wykonawcę. Za podstawę żądania przez Zamawiającego naprawy urządzenia (włączając w to wymianę bębna lub głowicy) uważa się pisemną opinię autoryzowanego serwisu producenta urządzenia. Naprawa wykonana zostanie w autoryzowanym serwisie producenta urządzenia w ciągu 3 dni od momentu zgłoszenia pocztą elektroniczną lub faksem Wykonawcy przez Zamawiającego konieczności wykonania naprawy. Koszty związane z naprawą ponosi Wykonawca.
13. Zamawiający wymaga zaoferowania tonerów i tuszy o maksymalnej pojemności dla danego typu i producenta urządzenia.
14. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.
15. Dotyczy Pakietu nr 5 – Wzór kwartalnego zamówienia na dostawę druków medycznych – zgodnie z Załącznikiem nr 10 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

12.12.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Artykuły, sprzęt i usługi biurowe
  • Artykuły piśmiennicze
  • Akcesoria biurowe
  • Artykuły papiernicze
  • Materiały eksploatacyjne do urządzeń biurowych
  • Nośniki danych
  • Przybory kreślarskie i plastyczne
  • Urządzenia elektryczne i elektroniczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się