Zakup i dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem, monitorów i licencji na oprogramowanie biurowe oraz urządzeń sieciowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest: zakup i dostawa sprzętu komputerowego
z oprogramowaniem, monitorów i licencji na oprogramowanie biurowe oraz urządzeń sieciowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim.
2. Zakres przedmiotu zamówienia:
Obejmuje zakup i dostawę fabrycznie nowych zestawów komputerowych
z oprogramowaniem i monitorów, licencji na oprogramowanie biurowe, a także zasilacza awaryjnego UPS oraz urządzeń sieciowych switch i urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Starostwa Powiatowego, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ.
Przedmiot zamówienia podzielony jest na 3 zadania tj.
Zadanie 1: „Zakup i dostawa 15 komputerów stacjonarnych z oprogramowaniem,
16 monitorów, jednego zasilacza awaryjnego UPS oraz jednego urządzenia sieciowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim”
Zadanie 2: „Zakup i dostawa 7 licencji na oprogramowanie biurowe na potrzeby Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim”

3. W celu potwierdzenia, że zaoferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest do załączenia do oferty następujących dokumentów
Dla zadania nr 1:
– dla komputerów dokument potwierdzający, że jednostka centralna została wyprodukowana lub podzespoły wyprodukowane są zgodnie ze standardem
ISO-9001:2008 oraz ISO-14001 lub równoważny, lub oświadczenie dostawcy że jednostka centralna jest zgodna z w/w certyfikatami.
- dla monitorów, zasilacza awaryjnego UPS i urządzenia sieciowego - europejskiej deklaracji zgodności CE , lub oświadczenie dostawcy że sprzęt spełnia w/w wymagania.

UWAGA:
Zamawiający dopuści oświadczenia lub świadectwa Wykonawcy, że sprzęt który będzie dostarczony spełnia wszystkie w/w wymagania.
Wybrany przez Zamawiającego Wykonawca, którego oferta będzie najkorzystniejsza zobowiązany jest dostarczyć wymagane dokumenty przed podpisaniem umowy.

4. Wszędzie, gdzie w opisie przedmiotu zamówienia wystąpią nazwy materiałów, znaki towarowe, patenty, pochodzenie lub inne szczegółowe dane - Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym poprzez użycie innych materiałów równoważnych ze wskazanymi parametrami - zgodnie z art. 29 ust. 1,2 i 3 oraz i art. 30 ust.1 ustawy Pzp.

5. Wszystkie wymagalne certyfikaty mogą być w języku angielskim, natomiast oświadczenia muszą być w języku polskim lub przetłumaczone na język polski przez Wykonawcę.

6. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na dostarczony sprzęt na okres:
dla zadania nr 1: 3 lata gwarancji dla komputerów i monitorów, dla zasilacza awaryjnego UPS 2 lata gwarancji i 6 m-cy dla zestawu baterii oraz 1 rok gwarancji dla jednego urządzenia sieciowego liczonej od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru sprzętu. W przypadku awarii dyski twarde zostają
u Zamawiającego.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

12.12.2018 | 11:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Urządzenia elektryczne i elektroniczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się