Wynajem koparko - ładowarki do robót drogowych związanych z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie działania Zarządu Dróg Powiatowych w Kartuzach w 2019 r.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest wynajem koparko - ładowarki do robót drogowych związanych z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie działania Zarządu Dróg Powiatowych w Kartuzach w 2019 r.
WYNAJEM KOPARKO-ŁADOWARKI Z OBSŁUGĄ OPERATORSKĄ: o pojemności łyżki od 0.6-1.0 m3 (z własnym osprzętem, w tym: łyżka przednia otwierana (tzw. Krokodyl) + widły do palet) oraz mocy min. 90 KM do wykonywania prac z zakresu bieżącego utrzymania dróg powiatowych w szczególności renowacji rowów, ścinka poboczy, załadunek urobku i pni drzew z wycinki, remonty cząstkowe nawierzchni dróg itp.) wg szczegółowego zakresu i lokalizacji prac określonego przez Kierownika Obwodu Drogowego w Sierakowicach lub dysponenta - pracownika Obwodu Drogowego, wyznaczonego przez kierownika Obwodu Drogowego w Sierakowicach, w wymiarze: nie więcej niż 2000 godzin.
2. Dodatkowe ustalenia związane z wykonaniem zamówienia:
1) Rodzaje i zakresy prac do wykonania wraz ze wskazaniem dokładnej lokalizacji ich wykonania oraz określeniem żądanego terminu ich wykonania będą zlecane przez kierownika Obwodu Drogowego w Sierakowicach lub dysponenta - pracownika Obwodu Drogowego, wyznaczonego przez kierownika Obwodu Drogowego w Sierakowicach,
2) Zlecenie ze strony Zamawiającego będzie odbywało się za pośrednictwem faksu lub maila lub telefonicznie przez osoby, o których mowa w ppkt. 1).
3) Wykonawca zobowiązuje się zapewnić podstawienie sprzętu wraz z obsługą operatora w ciągu do 24 godz. (UWAGA: czas reakcji zostanie określony w oparciu o informacje zawarte w wybranej ofercie przetargowej, 24 godz. to maksymalny czas reakcji) od otrzymania wezwania od Zamawiającego.
4) Czas pracy sprzętu: w przypadku wezwania na godziny, zapewnione zostanie zatrudnienie na min. 6 godzin . Do czasu pracy wlicza się okres pracy oraz przestoju technologicznego, nie zalicza się natomiast czasu dojazdu. Czas pracy sprzętu potwierdza kierownik Obwodu Drogowego w Sierakowicach lub dysponent - pracownik Obwodu Drogowego, wyznaczony przez kierownika Obwodu Drogowego w Sierakowicach na kartach drogowych lub innych dokumentach Wykonawcy oraz w dzienniku pracy sprzętu.
5) Ponieważ ilości godzin pracy sprzętu Wykonawcy wraz z obsługą operatora podanych w materiałach przetargowych są ilością szacunkową, zmniejszenie zakresu zamówienia nie będzie stanowić podstaw do dochodzenia roszczeń przez Wykonawcę.
6) Zamawiający informuje, iż zastrzega możliwość zmniejszenia ilości godzin pracy sprzętu będącego przedmiotem zamówienia w zależności od rzeczywistego zapotrzebowania – jednak gwarantuje, że zamówienie nie będzie niższe niż 80 % łącznej kwoty wynagrodzenia określonej w umowie.
7) Zamawiający nie zapewnia pełnego wymiaru czasu pracy, tj. przez 8 godzin w dni robocze w okresie obowiązywania umów.
8) W sytuacjach awaryjnych, takich jak podmycie jezdni, powstanie wyrwy w jezdni, nagromadzenie błota na jezdni lub obsunięcie się skarpy oraz innych nie przewidzianych sytuacji stwarzających zagrożenie życia i bezpieczeństwa użytkowników dróg powiatowych w obszarze działania Zarządu Dróg Powiatowych w Kartuzach, Wykonawca zobowiązuje się zapewnić podstawienie sprzętu wraz z obsługą operatora w ciągu do 2 godz. od otrzymania wezwania od Zamawiającego.
3. Wymagania stawiane Wykonawcy:
1) Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi na terenie wyznaczonym przez Zamawiającego, zgodnie z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.
2) Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania sprzętu w stałej gotowości technicznej oraz pokrycia wszystkich kosztów naprawy sprzętu, kosztów paliwa i eksploatacji.
3) Wykonawca jest zobowiązany, aby obsługa i sprzęt, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadały kwalifikacje oraz wymagane uprawnienia i dopuszczenia niezbędne do wykonywania prac objętych niniejszą umową.
4) W razie powstania awarii lub innych istotnych okoliczności uniemożliwiających pracę objętego umową sprzętu, Wykonawca niezwłocznie telefonicznie lub osobiście powiadomi o tym Zamawiającego i zapewni jednostkę zastępczą, o takich samych parametrach technicznych, bądź obsługę operatorską zastępczą, spełniających wymagania określone w/w ppkt.
5) Wykonawca wyposaży w telefon komórkowy operatora sprzętu.
6) Wykonawca po podpisaniu umowy przekaże Zamawiającemu numery telefonów kontaktowych i faksów oraz dokonywać będzie na bieżąco ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.
7) W przypadku wystąpienia wypadku przy pracy pracownika Wykonawcy w trakcie wykonywania niniejszej umowy, Wykonawca przekaże Zamawiającemu pełną informację powypadkową.
8) Wykonawca przejmuje na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie usług i zapewnienie warunków bezpieczeństwa na terenie wykonywania usługi.
9) Wykonawca odpowiada za działania, uchybienia i zaniechania osób z pomocą których zobowiązanie wykonuje, jak również pracowników, którym wykonanie umowy powierza, jak za własne działania.
10) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu oraz za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z wykonywaniem usług będących przedmiotem niniejszej umowy lub zaniechaniem na zasadach ogólnych.
11) Wykonawca w okresie trwania umowy zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności od szkód, jakie mogą ponieść osoby trzecie wskutek wykonywania niniejszej umowy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

18.12.2018 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Maszyny budowlane i części do maszyn budowlanych

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się