budowa sieci teletransmisyjnej systemu monitoringu wizyjnego w Stargardzie.

» Opis zapytania

1. Nazwa przedmiotu zamówienia: budowa sieci teletransmisyjnej systemu monitoringu wizyjnego w Stargardzie.
2. Określenie przedmiotu zamówienia:
1) wykonanie wszystkich niezbędnych dostaw, prac i robót instalacyjno-montażowych związanych z budową radiowej sieci teletransmisyjnej modernizowanego systemu monitoringu wizyjnego w Stargardzie, w zakresie i granicach określonych projektem koncepcyjnym oraz opisem przedmiotu zamówienia, w skład których wchodzą m.in.:
a) prace instalacyjne w poszczególnych lokalizacjach wykonane w oparciu o sporządzony przez Wykonawcę projekt wykonawczy w zakresie: zasilania, okablowania, masztów i konstrukcji wsporczych, analizy spodziewanego pokrycia radiowego, przekroi trasowych połączeń radioliniowych wraz z naniesieniem I strefy Fresnela itp.,
b) dostarczenie i uruchomienia wszystkich niezbędnych urządzeń aktywnych dla utworzenia kompletnej i gotowej sieci teletransmisyjnej,
c) skonfigurowanie systemu w niezbędnym zakresie,
d) serwisowanie i utrzymywanie systemu (instalacji) monitoringu do 31.12.2021 r.,
2) wykonanie wszelkich innych pozostałych robót wynikających z projektu koncepcyjnego oraz opisu przedmiotu zamówienia, niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.
3. Opis przedmiotu zamówienia:
1) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w:
a) w projekcie koncepcyjnym modernizacji systemu monitoringu miasta Stargard (udostępnionym w ramach materiałów przetargowych),
b) w „opisie przedmiotu zamówienia” stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ (udostępnionym w ramach materiałów przetargowych),
c) przedmiarze robót (ślepym kosztorysie - udostępniony w ramach materiałów przetargowych),
2) zakres zamówienia nie obejmuje wymiany kamer, instalacji nowego serwera zarządzania i archiwizacji oraz nowych stanowisk operatorskich, o których mowa w projekcie koncepcyjnym,
3) materiały przetargowe udostępniane jedynie w formie elektronicznej należy pobierać ze strony internetowej Zamawiającego;
4) sposób sporządzenia oferty cenowej opisuje instrukcja sporządzenia wyceny ofertowej – załącznik nr 3 do SIWZ.
5) zdaniem Zamawiającego przeprowadzenie wizji lokalnej obecnego systemu monitoringu może stanowić dla Wykonawcy ułatwienie w przygotowaniu oferty,
6) wykonanie robót budowlanych nie wymaga pozwoleń budowlanych ani zgłoszeń,
7) koszty rezerwacji i korzystania z licencjonowanych pasm GHz ponosi Zamawiający;
8) wszelkie uzgodnienia z właścicielami nieruchomości dotyczące prac montażowo-instalacyjnych oraz zasilania leżą po stronie Zamawiającego.
4. Orientacyjne wielkości ilustrujące skalę zamówienia:
1) budowa stacji bazowych radiolinii: - 3 lokalizacje,
2) budowa stacji klienckich radiolinii - 9 lokalizacji,
3) system w obecnym kształcie bazuje na 9 punktach kamerowych.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.12.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Aparatura pomiarowa i systemy monitorujące

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się