Powrót

UDZIELENIE DLA GMINY NIEGOSŁAWICE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO

» Opis zapytania

2.1 Przedmiotem zamówienia jest udzielenie dla Gminy Niegosławice kredytu bankowego długoterminowego z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz pokrycie planowanego deficytu budżetowego:
a) wysokość udzielanego kredytu – 1.674.328,00 PLN,
b) spłata rat kapitałowych następować będzie w okresach kwartalnych, na koniec każdego kwartału – po zakończeniu okresu karencji,
c) spłata odsetek nastąpi bez okresu karencji, od dnia przekazania kredytu na koniec każdego kwartału,
d) karencja w spłacie rat kapitałowych od dnia uruchomienia kredytu do 31.12.2020 r.,
dopuszcza się możliwość zmiany okresu karencji w spłacie kredytu poprzez jego zmniejszenie lub zwiększenie w zależności od wyliczonego indywidualnego wskaźnika spłaty długu zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych lub innych przyczyn,
a w szczególności w razie zmiany przepisów prawnych mających wpływ na indywidualny wskaźnik zadłużenia jst. Zmiana bez dodatkowych opłat.
e) W przypadku gdy termin spłaty kredytu lub odsetek przypadnie w dzień wolny od pracy, to Zamawiający ureguluje wymaganą ratę w pierwszy dzień roboczy następujący po wyznaczonej dacie spłaty,
f) spłata kredytu według nw. Harmonogramu:

Lata Kwota kredytu Wysokość rat spłaty kredytu Termin spłat rat kredytu
2018 - - - 2019 - - 2020 - - -
2021 100.000,00 25.000,00 x 4 raty 31.03.2021 r. (1 rata)30.06.2021 r. (2 rata)30.09.2021 r. (3 rata) 31.12.2021 r. (4 rata)
2022 100.000,00 25.000,00 x 4 raty 31.03.2022 r. (5 rata)30.06.2022 r. (6 rata)30.09.2022 r. (7 rata)31.12.2022 r. (8 rata)
2023 100.000,00 25.000,00 x 4 raty 31.03.2023 r. (9 rata)30.06.2023 r. (10 rata)30.09.2023 r. (11 rata)31.12.2023 r. (12 rata)
2024 100.000,00 25.000,00 x 4 raty 31.03.2024 r. (13 rata)30.06.2024 r. (14 rata)30.09.2024 r. (15 rata)31.12.2024 r. (16 rata)
2025 637.164,00 159.291,00 x 4 raty 31.03.2025 r. (17 rata)30.06.2025 r. (18 rata)30.09.2025 r. (19 rata)31.12.2025 r. (20 rata)
2023 637.164,00 159.291,00 x 4 raty 31.03.2026 r. (21 rata)30.06.2026 r. (22 rata)30.09.2026 r. (23 rata)31.12.2026 r. (24 rata)

g) możliwość wcześniejszej spłaty części lub całości kredytu bez dodatkowych opłat,
h) w przypadku wcześniejszej spłaty części lub całości kapitału – odsetki płatne będą od faktycznego zadłużenia,
i) zabezpieczenie kredytu – weksel In blanco wraz z deklaracją wekslową i kontrasygnatą Skarbnika Gminy. Ponadto Zamawiający bez kontrasygnaty Skarbnika podpisze „Oświadczenie o poddaniu się egzekucji”,
j) oprocentowanie kredytu – zmienne oparte na stawce WIBOR 3M liczonej jako średnia arytmetyczna pięciu ostatnich kwotowań w miesiącu poprzedzającym miesiąc naliczania odsetek, powiększone o oferowaną marżę banku (lub pomniejszone o oferowany upust). Przez okres spłaty kredytu oferowana marża nie może zostać podwyższona (a upust pomniejszony). Do obliczenia wysokości odsetek proszę przyjąć, że rok składa się z 365 dni, a miesiąc ma rzeczywistą liczbę dni,
k) kredyt będzie uruchomiony jednorazowo w formie bezgotówkowej zgodnie z dyspozycją zamawiającego, założony termin uruchomienia 28.12.2018r
l) kredyt zostanie uruchomiony na żądanie Zamawiającego. Wpłata nastąpi w całości
w terminie do 2 dni roboczych od przedstawienia pisemnego wniosku, na konto zamawiającego Bank Spółdzielczy w Przemkowie nr 26 8653 0004 0000 0003 1248 0001,
m) początek naliczania odsetek – od dnia uruchomienia kredytu,
n) kredyt nie może być obciążony innymi kosztami niż odsetki od kredytu i prowizją wykonawcy nie wyższą niż 0,7%, z wyłączeniem kosztów związanych z nieterminową spłatą zobowiązań wynikających z umowy kredytowej oraz wszelkich uzasadnionych
i udokumentowanych kosztów (włączając w szczególności: koszty sądowe, prawne oraz inne koszty i wydatki) poniesionych przez bank w związku z dochodzeniem przez bank swoich roszczeń wynikających z umowy kredytowej,
o) dopuszcza się możliwość niewykorzystania pełnej kwoty kredytu bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów.
p) zamawiający zastrzega możliwość zmiany harmonogramu spłaty kredytu
i wcześniejszą spłatę kredytu bez dodatkowych opłat i prowizji.
q) zamawiający nie dopuszcza realizacji przez bank zleceń płatniczych na rzecz dostawców
i wykonawców,
r) zamawiający nie upoważnia Banku do obciążania/składania dyspozycji przelewu środków pieniężnych z konta zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Przemkowie nr 26 8653 0004 0000 0003 1248 0001,
s) kredyt udzielony w PLN
t) zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy PZP wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia tj. czynności w zakresie obsługi przedmiotowego kredytu (osoby obsługujące rachunek kredytowy i rozliczające kredyt),
o ile mieszczą się one w zakresie art. 22 § 1 Kodeksu Pracy.
u) w trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie, nie krótszym niż 3 dni robocze, wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie „ t” czynności w trakcie realizacji zamówienia:
• oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności:
- dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie,
- datę złożenia oświadczenia,
- wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób,
- rodzaj umowy o pracę,
- wymiar etatu,
- podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy
v) niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie „t” czynności.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

12.11.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi bankowe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się