Dostawa sprzętu drukującego i komputerowego

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu drukującego i komputerowego dla jednostek UMCS w Lublinie z podziałem na poniżej wymienione części:
Część 1 – Dostawa drukarki 3D – 1 szt.,
Część 2 - Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego Nr 1 – 1 szt.,
Część 3 – Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego Nr 2 – 1 szt.;
Część 4 – Dostawa komputera przenośnego – 1 szt.;
Część 5 – Dostawa zestawu komputerowego Nr 1 – 2 szt.;
Część 6 – Dostawa zestawu komputerowego Nr 2 – 1 szt.;
Szczegółowy opis dotyczący przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku do SIWZ (odpowiednio dla części)
Wykonawca udzieli gwarancji i zapewni bezpłatny serwis gwarancyjny na oferowany sprzęt zgodnie z zapisami zawartymi we wzorze umowy (załącznik do SIWZ).
Dostawa obejmuje transport do bezpośredniego użytkownika, montaż i instalację w miejscu przez niego wskazanym, pierwsze uruchomienie i przekazanie do użytku oraz wszystkie inne koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia i wymogami stawianymi przez Zamawiającego.
Oferowany towar ma być fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, wyprodukowany nie wcześniej niż w II półroczu 2017r., a także musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.
UWAGA! W przypadku, gdy w zakres zamówienia wchodzi sprzęt komputerowy Zamawiający zastrzega sobie prawo zastosowania stawki podatku VAT w wysokości 0% zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 26 lit. a) ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r. (Dz. U. z 2017r. poz. 1221 z późniejszymi zmianami), pod warunkiem uzyskania zgody wydawanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zamawiający przekaże wyłonionemu Wykonawcy pisemną informację o uzyskaniu zgody wydanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, na podstawie której Wykonawca zobowiązany będzie do wystawienia faktury korygującej.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

07.12.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Urządzenia elektryczne i elektroniczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się