Usługa wykonywania przeglądów sprzętu medycznego, wydawania orzeczeń technicznych, wykonania testów specjalistycznych RTG i legalizacji wag

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonywania przeglądów sprzętu medycznego należącego do Wojewódzkiego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi, a wyszczególnionego w Załączniku nr 2 do SIWZ.
2. Zamówienie obejmuje wykonanie niżej wymienionych czynności:
a) dokonywanie przeglądów, zgodnie z zestawieniem podanym w Załączniku Nr 2 do SIWZ i czynności konserwacyjno-przeglądowych (dokonywanie kontroli stanu technicznego i kontroli bezpieczeństwa aparatury, wykonywanie okresowych konserwacji, czyszczenie elementów aparatury i urządzeń zgodnie z instrukcją serwisową);
b) dokonanie wpisu w dokumentacji eksploatacji sprzętu – paszportu technicznego oraz potwierdzenia wykonania prac w karcie pracy;
c) wystawianie raportu serwisowego;
d) wymianę pakietów serwisowych oraz jeśli dotyczy akumulatorów;
e) legalizację (jeżeli urządzenie podlega legalizacji);
f) kalibrację;
g) uwzględnienie kontroli bezpieczeństwa przeciwporażeniowego urządzeń elektrycznych;
h) regulację wymaganych przez producenta sprzętu parametrów;
i) ocena techniczna (wystawianie orzeczeń technicznych) dla celów inwentaryzacyjnych, celowości naprawy – te czynności Wykonawca będzie podejmował na telefoniczne wezwanie Zamawiającego;
j) wykonanie testów specjalistycznych aparatury RTG / cechowanie spirometrów – w częściach, których dotyczy;
k) wykonanie czynności wymaganych i zgodnych z zaleceniami producenta dla poszczególnych urządzeń, a związanych z prawidłową eksploatacją sprzętu lub aparatury medycznej.
Zakres czynności wykonywanych w ramach przeglądów powinien być zgodny z zaleceniami producenta i obowiązującymi przepisami prawa w tym ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. oraz Rozporządzeniem MZ z dnia 18 lutego 2011 w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej, ze zmianami.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

07.12.2018 | 09:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Aparatura pomiarowa i systemy monitorujące
  • Usługi serwisowe maszyn, urządzeń i części zamiennych
  • Serwis sprzętu medycznego

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się