Sukcesywna dostawa nawozów w tym wapna nawozowego węglanowego zawierającego magnez odmiana 05 do zastosowania w uprawach polowych Zakładu Doświadczalnego w Bartążku w sezonie wiosna 2019

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie do siedziby zamawiającego nawozów w tym wapna nawozowego węglanowego zawierającego magnez odmiana 05 dla potrzeb Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Państwowego Instytutu Badawczego Zakład Doświadczalny Bartążek zgodnie z informacjami podanymi w pkt. 3.2. siwz, wskazującymi na część zamówienia, rodzaj produktu, ilość produktu oraz nazwę i minimalną zawartość substancji czynnej w g/l albo g/kg albo %. 1) Nawozy wieloskładnikowe jednorodne, ilość- 82 t, minimalny skład: Polifoska 8;20;30; N-8%; P-20%; K-30%, opakowania Big Bag- 500 kg, 2) Nawozy wieloskładnikowe jednorodne, ilość- 2 t, minimalny skład: Siarczan magnezu siedmiowodny MgO-16%, SO3-32%, opakowania o poj. od 25 lub 50 kg, 3) Nawozy azotowe jednorodne- ilość - 48 t, minimalny skład: Saletra amonowa, N-34%, opakowania Big Bag- 500 kg, 4) Nawozy azotowe jednorodne- ilość- 38 t, minimalny skład: Mocznik, N-46%, opakowania Big Bag- 500 kg, 5) Nawozy azotowe jednorodne- ilość- 24 t, minimalny skład: Canwil, N-27%, opakowania Big Bag- 500 kg, 6) Nawozy azotowe jednorodne- ilość- 2 t, minimalny skład: Siarczan amonu, N-20-21%; S-24%, opakowania o poj. od 25 lub 50 kg, 7) Wapno nawozowe węglanowe – ilość- 400 t, minimalny skład: Wapno nawozowe węglanowe zawierające magnez odmiana 05, frakcja od 0-2 mm, zawartość CaO+MgO powyżej 45% w tym MgO powyżej 15%, dostawa wapna transportem samochodowym samowyładowczym o tonażu 25 t.Zamawiający podkreśla, iż nazwy własne podane przez zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia są nazwami przykładowymi i winny być interpretowane jako definicje standardów, a nie jako nazwy konkretnych rozwiązań do zastosowania. Zamawiający dopuszcza możliwość oferowania przez wykonawcę produktu równoważnego w stosunku do określonego przez zamawiającego. Przez produkt równoważny zamawiający rozumie towar o takim samym składzie, sposobie działania oraz zastosowaniu co produkt określony przez zamawiającego oraz o takich samych lub lepszych parametrach jakościowych w stosunku do produktu wymaganego przez zamawiającego. Produkt równoważny powinien pochodzić od renomowanego na rynku producenta nawozów i wapna stanowiących przedmiot zamówienia. Ciężar udowodnienia równoważności produktu spoczywa na wykonawcy. Wykonawca dowiedzie równoważności produktu podając w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ nazwę produktu równoważnego i dołączając do niego dokumenty potwierdzające tę równoważność. We wskazanych dokumentach wykonawca dokona porównania produktów równoważnego i zamienianego z uwzględnieniem wskazań określonych w 3.5 SIWZ. Wykonawca udzieli zamawiającemu na dostarczone nawozy i wapno gwarancji wynoszącej 12 miesięcy od daty ich dostarczenia zamawiającemu. Przedmioty umowy wykonawca ma obowiązek dostarczyć zamawiającemu do dnia 31 grudnia 2018 roku od daty podpisania umowy z zastrzeżeniem, że będą one dostarczane sukcesywnie i w zależności od potrzeb zamawiającego w ww. okresie, transportem wykonawcy i na jego ryzyko. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, zgodnie z podziałem określonym w pkt 3.2. SIWZ, każdy produkt (nawóz, wapno) stanowi jedną część, tj. łącznie 7 części. Zamawiający dopuszcza możliwość składania przez wykonawców ofert obejmujących więcej niż jedną część zamówienia. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w formie pisemnej, w języku polskim na realizację jednej, dwóch lub więcej części niniejszego zamówienia i zaproponować dla każdej z tych części tylko jedną cenę i termin realizacji dostawy.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

07.12.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się