Konserwacja sygnalizacji świetlnych RDW Hrubieszów

» Opis zapytania

Zakres usług będzie obejmował:
1. Zakres usług dla zadania nr 1 będzie obejmował:
1) Uliczna sygnalizacja świetlna
a. Prowadzenie dziennika eksploatacji sygnalizacji zgodnie z „ szczegółowe warunki techniczne znaków i sygnałów drogowych i warunki ich umieszczania ” – załącznik nr 3 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r . /Dz. U. z 2003 r nr 220 poz. 2181 z późniejszymi zmianami /
b. Powiadamianie RDW w Hrubieszowie tel. 846962093 lub 691955219 o awariach i przerwach w pracy sygnalizacji z wpisem do dziennika eksploatacji sygnalizacji.
c. Uruchomienie sygnalizacji po długotrwałej przerwie w pracy powinno być poprzedzone nadawaniem sygnału żółtego migającego przez co najmniej jedną dobę. Uruchomienie sygnalizacji powinno odbywać się po godzinach szczytu komunikacyjnego.
d. Stwierdzone nieprawidłowości wpływające na bezpieczeństwo ruchu powinny być usunięte maksymalnie w terminie do 18 godzin lub zgodnie ze złożoną ofertą od telefonicznego zgłoszenia awarii przez Zamawiającego,
e. Stan techniczny urządzeń sygnalizacji oraz warunki eksploatacji powinny być oceniane na podstawie wyników oględzin dokonywanych co najmniej raz w ciągu doby.
f. Oględziny codzienne w zakresie:
- sprawność zainstalowanych źródeł światła i poprawność realizowanych programów sygnalizacji, stan widocznych części przewodów oraz osprzętu, stan ochrony przeciwporażeniowej, stan napisów informacyjnych i ostrzegawczych oraz oznaczeń, stan czystości latarni sygnalizacyjnych i soczewek kamer, usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości i niezwłocznie ich usunięcie – w przypadku konieczności wymiany uszkodzonych elementów Zamawiający dostarczy je niezwłocznie Wykonawcy na jego wniosek, w razie potrzeby wykonać zabiegi konserwacyjne, wszystkie czynności powinny być wpisanie w dzienniku eksploatacji sygnalizacji.
g. Wykonanie raz do roku przeglądu urządzeń sygnalizacji:
szczegółowe oględziny, badania stanu technicznego, sprawdzenie urządzeń sterowania, pomiary rezystancji izolacji, pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, sprawdzenie stanu komór sygnalizacyjnych, masztów, sterownika i szaf zasilających, wymianę zużytych elementów, przy czym uszkodzone elementy będą dostarczone przez Zamawiającego, czynności konserwacyjne i naprawy zapewniające lepszą pracę urządzeń, sprawdzenie i naprawa powłok malarskich, wyniki przeglądu i zakres wykonanych prac należy odnotować w dzienniku eksploatacji sygnalizacji.
h. Co najmniej raz na trzy miesiące należy:
dokręcić wkręty w listwach zaciskowych w szafie, dokręcić wkręty listew zaciskowych w komorach sygnalizacyjnych, sprawdzić szczelność zamontowanego osprzętu.
i. W sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa ruchu lub niebezpieczeństwa porażenia oraz na polecenie przedstawicieli policji i Zamawiającego w uzasadnionych przypadkach należy sygnalizacje przełączyć na „żółte migające" lub wyłączyć „na ciemno”. Powinno to być odnotowane w dzienniku eksploatacji sygnalizacji.
2) Aktywny znak drogowy D-6
Obsługa znaku polegać będzie na Konserwację układów sterowniczych znaków raz w miesiącu.
a. Czyszczenie odbłyśników lamp sygnalizacyjnych nie rzadziej niż raz na kwartał) w terminie uzgadnianym z Zamawiającym).
b. Usuwanie usterek w instalacji elektrycznej wewnątrz konstrukcji znaku, stwierdzone nieprawidłowości powinny być usunięte maksymalnie w terminie do 18 godzin lub zgodnie ze złożoną ofertą, od telefonicznego zgłoszenia awarii przez Zamawiającego (obejmuje wszystkie czynności i materiały użyte do usuwania usterek).
c. Wykonania niezbędnych badań elektrycznych sprawdzanie rezystancji, oraz działania instalacji przeciwprzepięciowej i przeciwporażeniowej (jeden raz w roku) w terminie uzgadnianym z Zamawiającym.
d. Sprawdzania stanu przewodów zasilających raz w miesiącu.

2. Zakres usług dla zadania nr 2 będzie obejmował:
1) Aktywny znak C-9 w m Tyszowce
Obsługa znaku polegać będzie na:
a. Konserwacji układów sterowniczych znaków raz w miesiącu.
b. Wymianie uszkodzonych diod LED na bieżąco
c. Usuwania usterek w instalacji elektrycznej wewnątrz konstrukcji znaku, stwierdzone nieprawidłowości powinny być usunięte maksymalnie w terminie do 36 godzin lub zgodnie ze złożoną ofertą od telefonicznego zgłoszenia awarii przez Zamawiającego.
d. Sprawdzania stanu przewodów zasilających raz w miesiącu.
e. Sprawdzenie modułów ładowania akumulatorów raz w miesiącu.
f. Części zamienne niezbędne do przeprowadzania napraw zapewni Zamawiający na wniosek Wykonawcy.
2) Aktywny znak C-9 w m Bełżec
Obsługa znaku polegać będzie na:
a. Konserwacji układów sterowniczych znaków raz w miesiącu.
b. Wymianie uszkodzonych diod LED na bieżąco
c. Usuwania usterek w instalacji elektrycznej wewnątrz konstrukcji znaku
d. Stwierdzone nieprawidłowości powinny być usunięte maksymalnie w terminie do 36 godzin lub zgodnie ze złożoną ofertą od telefonicznego zgłoszenia awarii przez Zamawiającego.
e. Części zamienne niezbędne do przeprowadzania napraw zapewni Zamawiający na wniosek Wykonawcy.
f. Sprawdzania stanu przewodów zasilających raz w miesiącu.
g. Sprawdzenie modułów ładowania akumulatorów i napięć akumulatorów raz w miesiącu.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

07.12.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Automatyka i urządzenia sterujące
  • Usługi serwisowe maszyn, urządzeń i części zamiennych

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się