Zakup licencji BlackBerry

» Opis zapytania

Przedmiotem postępowania jest zakup i dostawa licencji Blackberry

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szczegóły:

1) BlackBerry Enterprise Mobility Suite – Enterprise Edition Subscription User – Advantage Support
Start Date 2018-11-30 – End Date 2019-11-29

P/N : EMS.EN.SU.AD

ilość 360 szt.

2) BlackBerry Enterprise Mobility Suite – Enterprise Edition Subscription User – Advantage Support
Start Date 2019-01-01 – End Date 2019-11-29

P/N : EMS.EN.SU.AD

ilość 300 szt.

3) Advantage Support Perpetual – Silver – Renewal
Start Date 2018-11-30 – End Date 2019-11-29

P/N : TS.ADPSI.RNW

ilość 230 szt.

4) BlackBerry Enterprise Mobility Suite –Content Edition Subscription User– Advantage Support
Start Date 2018-11-30 – End Date 2019-11-29

P/N : EMS.CT.SU.AD

ilość 30 szt.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wymagany termin realizacji do 5 dni roboczych od daty podpisania umowy

Prosimy o podanie wartości netto całej oferty. Dodatkowo do oferty prosimy o dołączeniu pliku z cenami jednostkowymi netto.

Okres gwarancji - w okresie licencjonowania
Warunki - producenta

Serwis producenta Advantage Support - 1 rok

Kary umowne:
2. Zamawiający może obciążyć Dostawcę karą umowną:
a. za niedotrzymanie terminu dostawy, o którym mowa w § 3 ust. 2 w wysokości 1% wynagrodzenia, określonego w § 4 ust. 1, licząc za każdy dzień opóźnienia.
b. z tytułu odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego, z przyczyn leżących po stronie Dostawcy, w wysokości 10% wynagrodzenia, określonego w § 4 ust. 1.
c. za niedotrzymanie warunków świadczenia usług Software Maintenance określonych w Załączniku nr 2 do Umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia, określonego w § 4 ust. 1, licząc za każdy dzień opóźnienia.


Pozostałe warunki reguluje dołączony do postępowania SIWZ w tym załącznik nr 3 do SIWZ pt. "Projekt Umowy"

Wymagana akceptacja SIWZ w tym Projektu Umowy oraz proponowanych przez Zamawiającego warunków serwisu oraz kar umownych

Termin płatności 60 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej FV.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

11.12.2018 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Maszyny, urządzenia i części zamienne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się